Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

25.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 556

V 3.6.2015, Nuorisotoimen johtosäännön uudistaminen

HEL 2015-004371 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä nuorisotoimen johtosäännön kuulumaan liitteen 1. mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että johtosääntö tulee voimaan 1.1.2016 lukien ja että johtosäännön täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimiin voidaan ryhtyä ennen johtosäännön voimaantuloa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kumota 27.11.2002 hyväksytyn nuorisotoimen johtosäännön 1.1.2016 lukien.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Nuorisotoimen johtosääntö

2

Voimassa oleva johtosääntö (Kvsto 27.11.2002)

3

Johtosääntöjen vertailu

4

Nuorisolautakunnan esityksen listateksti

5

Nuorisotoimi, organisaatiokaavio

6

Nuorisotoimi, aluejako

7

Sääntötoimikunnan lausunto

8

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 23.4.2015 esittää nuorisotoimen johtosäännön uudistamista. Lautakunnan esityslistalla on seikkaperäisesti kuvattu uudistuksen tavoitteita ja valmistelua ja seuraava esittely perustuu pitkälti lautakunnan listatekstiin.

Lautakunnan esitykseen on tehty joitain vähäisiä kielellisiä tarkennuksia ja yksi muutos, joka koskee johtosääntöehdotuksen 7 §:ää, osastojen toimialaa. Alueellisille osastoille esitetyt nuorisotyölliset vastuualueet on lautakunnan ehdotuksesta poiketen koottu omaksi momentikseen. Vastuualueet on säilytetty ennallaan, mutta niiden sijoittumisesta eri osastoille päättää ehdotuksen mukaan lautakunta.

Ehdotettu uusi johtosääntö on liitteenä 1., voimassa oleva johtosääntö liitteenä 2. ja johtosääntöjen vertailu liitteenä 3.

Organisaatiouudistuksen tausta ja tavoitteet

Nuorisoasiainkeskuksella on oma roolinsa koko kaupungin kehittämisessä. Tätä roolia on vielä tarkennettava ja vahvistettava niin, että nuorten tarpeet ja näkökulmat tulevat otetuksi riittävän painokkaasti huomioon. Kaupungin väestömäärän kasvu yhdistettynä kiristyvään kuntatalouteen tarkoittaa, että myös nuorisotyössä on löydettävä tapoja tehdä asioita uusilla tavoilla. Myös kaupungin sisäinen eriarvoistuminen korostaa muutoksen tärkeyttä. Kun toimintaa kohdennetaan tukea enemmän tarvitseville alueille, niin nuorisotoimen on löydettävä uusia tapoja toteuttaa nuorisotyötä muilla alueilla. Näiden uusien tapojen on oltava laadukkaita ja kustannustehokkaita.

Nuorisoasiainkeskus näkee, että tehokkaat ja toimivat palvelut tulee rakentaa yhdessä Helsingin asukkaiden ja helsinkiläisten järjestöjen kanssa. Nuorisoasiainkeskus katsoo, että laajan osallisuuden kautta löydetään kunkin alueen tarvitsemat työmuodot. Palveluostoilla ja avustuksilla täydennetään nuorille tarjolla olevia mahdollisuuksia. Nuorisolautakunnan päättämät kumppanuuksien ja kilpailutusten periaatteet edellyttävät nykyisten kumppanuussopimusten irtisanomista ja uusien neuvottelua siten, että uudet sopimukset astuvat voimaan syksyllä 2016.

Nuorisoasiainkeskuksen uusi suunta tarkoittaa, että kaikille nuorille riippumatta asuinalueesta taataan mahdollisimman samanlaiset mahdollisuudet olla ja tehdä sitä mitä he haluavat ja tarvitsevat. Tosiasiallinen tasa-arvo edellyttää, että eri puolilla kaupunkia noita samoja mahdollisuuksia taataan keskenään erilaisilla tavoilla ja että tehdään enemmän niiden kanssa jotka tarvitsevat enemmän.

Organisaatiouudistusta ohjaavat seuraavat ajatukset:

1. Alueellisuus

Nuorisotyön perustaso jatkossa on asuinalue. Nuorisotyö on mukana parantamassa nuorten kiintymistä Helsinkiin. Avoin nuorisotalotyö on yksi alueellisen työn keino muiden joukossa. Kulttuurisella nuorisotyöllä nuoret jättävät kädenjäljen asuinalueisiin. Alueellisten tarpeiden tunnistamisessa kuullaan nuoria laajasti. Palvelut toteutetaan yhdessä kuntalaisten kanssa.

2. Yhteispalvelut

Nuorisoasiainkeskus lisää yhteistyötä kantakaupungissa sekä liikenteen solmukohdissa muiden kaupungin hallintokuntien sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhä merkittävämpi osuus toiminnasta toteutetaan yhteisissä tiloissa. Vuonna 2015 avattava usean hallintokunnan yhteinen Ohjaamo-hanke on esimerkki uudenlaisesta yhteistyön tavasta. Erityisesti yhteistyön lisääminen näkyy kulttuurisessa nuorisotyössä ja Helsingin keskustassa.

3. Eriarvoisuuden torjuminen

Nuorisotyö suunnataan jatkossakin kaikille nuorille, ja sen lähtökohtana ovat nuoren vahvuudet ja kasvun ajatus. Nuorisoasiainkeskus torjuu eriarvoistumista tekemällä kohdennetusti työtä heikossa asemassa olevien kanssa, lisäämällä työtä vähemmistöjen osallisuuden vahvistamiseksi sekä tekemällä sellaisia kaikille avoimia palveluita, jotka hyödyttävät eniten heikossa asemassa olevia. Tehokas tapa torjua eriarvoisuutta on sijoittaa koko kaupungille vetovoimaisia toimintoja sellaisille alueilla, jotka tarvitsevat nostetta. Onnistuessaan nuorisotyö avartaa nuorten näkemyksiä siitä, miten erilaisia nuorten lähtökohdat voivat olla. Tämä näkökulmien avartuminen luo puolestaan pohjaa myönteiselle yhdenvertaisuudelle.

4. Tietoperustaisuus

Helsingin kokoisessa kaupungissa nuorisotyön suunnittelu edellyttää ajankohtaista ja monipuolista tietoperustaa. Nuorisoasiainkeskus kasvattaa profiiliaan nuorten elämän asiantuntijana. Nuorisoasiainkeskus käyttää ja tuottaa tietoa omaan ja muiden käyttöön. Vuonna 2014 avattu nuorten hyvinvointikertomus on tietoperustaisuuden pääalusta.

Johtosäännön valmistelu

Ehdotus uudeksi johtosäännöksi on valmisteltu kaupungin sääntötoimikunnan hyväksymän mallijohtosäännön (2.11.2012) periaatteiden mukaisesti.

Nuorisotoimenjohtaja nimesi 19.12.2014 ohjausryhmän johtosääntö- ja organisaatiouudistuksen valmistelun tueksi. Ohjausryhmään kuuluvat nuorisotoimenjohtaja, alueellisten palvelujen osastopäällikkö, kulttuurisen nuorisotyön toimiston toimistopäällikkö, hallintopalvelujen osastopäällikkö, kehittämispäällikkö sekä JHL:n, Jytyn ja Jukon edustajat. Ohjausryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Ohjausryhmä jatkaa työskentelyään ainakin kevään 2015 loppuun saakka.

Samalla nuorisotoimenjohtaja nimesi organisaatiouudistuksen sisäiset valmisteluryhmät, jotka ovat raportoineet työstään ohjausryhmälle.

Henkilöstön osallistaminen ja kuuleminen johtosääntöuudistuksesta

Johtosääntö- ja organisaatiouudistuksen yhteydessä henkilöstöä on kuultu laajasti ja monipuolisesti. Viraston henkilöstötoimikunta on käsitellyt uudistusta useassa eri kokouksessa.

Nuorisolautakunnan esityslistalla on yksityiskohtainen kuvaus henkilöstön kuulemisesta. Lautakunnan esityslista on liitteenä 4.

Ehdotus uudeksi organisaatioksi

Nykyisestä toiminnoittain jäsennetystä organisaatiosta luovutaan. Alueellisten palvelujen osasto, keskitettyjen palvelujen osasto ja hallinnollisten palvelujen osasto lakkautetaan tulosyksikköinä.

Nykyisen kolmen osaston mallin tilalle perustetaan neljään osastoon rakentuva aluejakoon pohjautuva organisaatio, jossa vastuut ja resurssit jaetaan alueellisiksi osastoiksi. Tavoitteena on ollut luoda matala ja selkeä linjaorganisaatio. Tulevat toiminnalliset yksiköt sijoittuvat suoraan osastopäällikön alaisuuteen.

Nykyisessä organisaatiossa toiminnallisten osastojen rakenne poikkeaa toisistaan. Alueellisten palvelujen osastossa kaikki nuorisotyöyksiköt ovat suoraan osastopäällikön alaisuudessa. Sen sijaan keskitettyjen palvelujen osastossa on osastopäällikön alla kolme toimistoa, joiden alla ovat toiminnalliset yksiköt. Johtamisen kannalta alueellisten palvelujen osaston rakenne on epätarkoituksenmukainen ja kuormittava. Uudessa organisaatiorakenteessa johtaminen ja esimiestuki jakaantuvat tasaisemmin.

Ehdotuksessa perustetaan neljä osastotasoista tulosyksikköä: läntinen nuorisotyön osasto, pohjoinen nuorisotyön osasto, itäinen nuorisotyön osasto ja kehittämisosasto (johtosääntöehdotus 5 §).

Osastopäälliköt sekä muu osastojen hallinto ja suunnittelu sijoittuvat samoihin tiloihin. Erillisiä alueelle sijoittuvia osastojen toimistoja ei perusteta.

Läntinen nuorisotyön osasto vastaa nuorisotyöstä kaupungin länsi- ja eteläosissa, pohjoinen nuorisotyön osasto kaupungin pohjois- ja koillisosissa ja itäinen nuorisotyön osasto kaupungin itä- ja kaakkoisosissa.

Kehittämisosasto vastaa nuorisotoimen strategisesta kehittämisestä, talouden valmistelusta ja seurannasta, nuorisojärjestöjen toimintaedellytyksistä sekä tukee nuorisotyöllisten osastojen toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

Johtosääntöehdotuksen 7 §:ään on nyt lisätty uusi 5. momentti. Siinä luetellaan nuorisotyön erityiset toiminnat, joista alueelliset osastot kantavat vastuuta koko kaupungin alueella ja todetaan, että lautakunta päättää niiden kohdentamisesta läntiselle, pohjoiselle ja itäiselle nuorisotyön osastolle.

Kohdassa lueteltuja toimintoja ovat ruotsinkielinen nuorisotyö, kulttuurinen nuorisotyö, kohdennettu nuorisotyö, nuorten ehkäisevä päihdetyö, nuorten kansalaistoiminnan edellytyksistä huolehtiminen ja ympäristökasvatus ja näiden toimintojen kehittäminen.

Muut kuin johtosääntöön kirjatut kehittämisvastuut määritellään tarkemmin myöhemmin nuorisotoimenjohtajan antamalla toimintasäännöllä.

Kaupunginhallitus toteaa, että ehdotettujen alueellisten osastojen maantieteelliset rajat ilmenevät esityslistan liitteestä 6. Alueiden rajoista päättämisestä tullaan säätelemään toimintasäännössä. Tavoitteena on, että alueet ovat nuorten määrältä ja muilta resursseiltaan suhteellisen tasasuuruisia. Rajoihin voidaan tehdä tarkistuksia olosuhteiden muuttuessa, esimerkiksi nuorten määrän muutosten vuoksi.

Ehdotus uudeksi johtosäännöksi

Kaupunginhallitus toteaa, että johtosääntöuudistus on tehty noudattaen vakiintunutta johtosääntökäytäntöä. Ehdotetun johtosäännön 1 §:n mukainen toimialan määrittely vastaa voimassaolevaa johtosääntöä sillä lisäyksellä, että siihen on lisätty viittaus kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan. Ehdotetut 2 §, Lautakunta, 3 §, Esittely ja 4 §, Lautakunnan tehtävät,  vastaavat voimassa olevaa johtosääntöä ja ne on kirjoitettu vakiintuneeseen muotoon.

Organisaatiota koskevassa johtosääntöehdotuksen 5 §:ssä on todettu edellä kuvatut osastot. Sen lisäksi siinä todetaan, että osastojen toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

Johtamista koskevassa johtosääntöehdotuksen 6 §:ssä todetaan, että viraston päällikkönä on nuorisotoimenjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. Vastaavasti siinä todetaan, että osaston päällikkönä on osastopäällikkö, joka johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. Säännös on kirjoitettu vakiintuneeseen muotoon.

Johtosääntöehdotuksen 7 §:ssä on määritelty osastojen toimialat edellä kerrotun mukaisesti.

Johtosääntöehdotuksen 8 §, Viraston päällikön tehtävät, ehdotuksen 9 §, Osaston päällikön tehtävät ja 10 §, Estyneenä oleminen, vastaavat voimassaolevaa johtosääntöä.

Johtosääntöehdotuksen 11 §:ssä määritellään viraston päällikön ja osastopäälliköiden kelpoisuusvaatimukset. Voimassa olevan  johtosäännön mukaan viraston päälliköltä ja osastopäälliköiltä edellytetään muiden vaatimusten ohella tuntemusta nuorisotyöstä ja koulutusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, mutta alueellisten palvelujen ja keskitettyjen palveluiden osastopäälliköiden osalta  myös Tampereen yliopistossa suoritettu nuorisotyön tutkinto. Johtosääntöehdotuksessa kelpoisuusvaatimukset on määritelty kaupungissa vakiintuneen käytännön mukaisesti. Virastopäälliköiltä ja osastopäälliköiltä edellytetään näin ollen ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. 

Johtosääntöehdotuksen 12 §, Henkilökunnan ottaminen ja 13 §, Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille, vastaavat voimassaolevaa johtosääntöä.

Osastojen yksikköjako

Nuorisoasiainkeskukseen on tarkoitus perustaa alueellisia nuorisotyöyksiköitä. Alustavan suunnitelman mukaan yksiköitä perustetaan 16–20. Lautakunnan esityslistalla todetaan tältä osin, että yksikköjen määrästä sekä eri toimipaikkojen ja toimintojen sijoittumisesta keskustellaan vielä työyhteisöjen kanssa.

Alueellisten yksikköjen rinnalle on tarkoitus perustaa ruotsinkielisen toiminnan yksikkö. Se sijoittuu ehdotuksessa osaksi läntistä nuorisotyön osastoa. Ruotsinkielisen toiminnan kehittäminen ja ruotsinkielisten nuorten oman kulttuuri-identiteetin säilyminen nuorisotyön palveluissa turvataan muodostamalla ruotsinkielisistä toimipaikoista oma yksikkö. Läntisen nuorisotyön osastolle sijoittuu myös Kantakaupunki ja tapahtumat -yksikkö sekä Happi.

Kaupunginhallitus toteaa, että koska edellä mainitut yksiköt eivät ole toimistotasoisia, säännellään niistä päättämistä viraston toimintasäännössä. Nuorisoasiainkeskuksen tarkoituksena on päättää yksikköihin jakautumisesta sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt johtosäännön.

Johtosäännön edellyttämät virkojen järjestelyt

Kaupunginhallitus toteaa, että johtosääntöehdotus tuo mukanaan virkajärjestelyjä. Nuorisoasiainkeskukseen on perustettava johtosääntöehdotuksen 5 §:n mukaisten osastojen osastopäälliköiden virat.  Kaupunginhallitus ilmoittaa, että jos kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, niin kaupunginhallitus tulee päättämään johtosääntöehdotuksen mukaisista virkojen perustamisesta 1.1.2016 lukien sekä kehottamaan nuorisoasiainkeskusta julistamaan perustettavat neljä osastopäällikön virkaa haettavaksi uuden johtosäännön mukaisin kelpoisuusehdoin ja HAY-järjestelmän mukaan määräytynein palkoin. Uudet virat on tarkoitus perustaa 5 602 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virkojen lakkauttamista koskevat päätökset viedään kaupunginhallitukselle päätettäväksi organisaatiouudistuksen voimaantulon yhteydessä.

Nuorisoasiainkeskuksen tarkoituksena on, että osastopäälliköille luodaan tehtäväkierto siten, että he esimerkiksi 4-5 vuoden välein vaihtavat vastuullaan olevaa osastoa. Tällä pyritään ehkäisemään osastojen eriytymistä. Kaupunginhallitus näkee ehdotetussa mallissa hyviä mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja toteaa, että osastopäällikön virkaan liittyvästä tehtäväkierrosta on mainittava jo viranhakuilmoituksissa.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että johtosääntöuudistus ja siitä seuraavat virkojen ja toimien järjestelyt on tehtävä nuorisoasiainkeskuksen talousarvion puitteissa.

Sääntötoimikunnalla (5.5.2015) ei ollut huomautettavaa johtosäännöstä. Sääntötoimikunnan lausunto on liitteenä 7.

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaostolla (8.5.2015) ei ole huomautettavaa johtosäännöstä. Lausunto on liitteenä 8.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Nuorisotoimen johtosääntö

2

Voimassa oleva johtosääntö (Kvsto 27.11.2002)

3

Johtosääntöjen vertailu

4

Nuorisolautakunnan esityksen listateksti

5

Nuorisotoimi, organisaatiokaavio

6

Nuorisotoimi, aluejako

7

Sääntötoimikunnan lausunto

8

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Tiedoksi

Nuorisoasiainkeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.05.2015 § 531

HEL 2015-004371 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 23.04.2015 § 34

HEL 2015-004371 T 00 01 00

Esitys

Nuorisolautakunta esitti kaupunginhallitukselle

1.

ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että kaupunginvaltuusto hyväksyy nuorisotoimen johtosäännön liitteen 1 mukaisesti siten, että se tulee voimaan 1.1.2016 lukien. Samalla kumotaan nykyisin voimassa oleva kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymä johtosääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen samasta ajankohdasta lukien.

 

2.

että kaupunginhallitus lakkauttaa 1.1.2016 lukien seuraavat virat:

 

- alueellisten palvelujen osastopäällikkö (465133)

 

- keskitettyjen palvelujen osastopäällikkö (465134)

 

- hallintopalvelujen osastopäällikkö (465135)

 

- kohdennetun nuorisotyön toimistopäällikkö (465128)

 

- kulttuurisen nuorisotyön toimistopäällikkö (465129)

 

- nuorten kansalaistoiminnan toimistopäällikkö (465130)

 

3.

että kaupunginhallitus perustaa lakkautettavien virkojen tilalle 1.1.2016 lukien seuraavat virat:

 

- läntisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö

 

- pohjoisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö

 

- itäisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö

 

- kehittämisosaston osastopäällikkö

 

sekä muuttaa kaksi toimistopäällikön virkaa työsuhteisiksi toimiksi.

 

4.

että kaupunginhallitus kehottaa nuorisoasiainkeskusta julistamaan seuraavat virat haettaviksi:

 

- läntisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö

 

- pohjoisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö

 

- itäisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö

 

- kehittämisosaston osastopäällikkö

 

 

Käsittely

23.04.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti johtosäännön 7§ neljännen kappaleen ilmauksen "nuorisojärjestöjen avustuksista" muotoon "nuorisojärjestöjen toimintaedellytyksistä".

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566