Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

18.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 547

Valtuutettu Henrik Nyholmin toivomusponsi Petter Wetterin tien kevyen liikenteen osuuden nimeämiseksi

HEL 2014-007182 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 21.5.2014 hyväksymän toivomusponnen (Nyholm) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Henrik Nyholmin toivomusponsi 21.5.2014

2

Nimistötoimikunnan kirje 13.8.2014

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12235 kartta, päivätty 1.10.2013

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Herttoniemen korttelin 43270 sekä tori- ja katualueiden asemakaavan muutoksen (nro 12235, Laivalahdenkaari 1) 21.5.2014 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että selvitetään Yleisten töiden lautakunnan lausunnon mukaisesti, että koulun kohdalla oleva Petter Wetterin tien kevyen liikenteen osuudelle annetaan toinen nimi väärinkäsitysten
estämiseksi taksi- ja hätäneuvoliikenteessä. Uusi nimi voisi olla esimerkiksi Adriananpolku, jolloin uusi Adriananpuistikko ja sen viertä kulkevan vihreän kevyen liikenteen raitin voisi paremmin mieltää
yhdeksi koulurakennusta tukevaksi kokonaisuudeksi."

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24§:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Asiasta on pyydetty lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalta nimistötoimikuntaa kuultuaan.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

Herttoniemenrannan osa-alueella Herttoniemen kaupunginosassa sijaitsevan Petter Wetterin tien nimen muuttaminen jalankulku- ja pyöräily-yhteyden osuudelta ei ole tarkoituksenmukaista.

Petter Wetterin tie on vakiintunut osoitenimeksi. Nimen muuttaminen Herttoniemenrannan ala-asteen koulun (Petter Wetterin tie 5) ja paljon käytetyn Herttoniemenrannan liikuntahallin (Petter Wetterin tie 5) kohdalla aiheuttaisi sekaannusta ja haittaa alueen toimijoille ja satunnaisille kävijöille.

Kaupunginvaltuusto on 21.5.2014 hyväksynyt aluetta koskevan asemakaavan 12235 ja se on tullut voimaan 4.7.2014. Yleisten töiden lautakunta ehdotti asemakaavan muutosehdotuksesta antamassaan lausunnossa 10.12.2013, että koulun kohdalla olevalle Petter Wetterin tien kevyen liikenteen (pp/h) osalle annetaan toinen nimi väärinkäsitysten estämiseksi taksi- ja hätäajoneuvoliikenteessä. Uusi nimi voisi olla esimerkiksi Adriananpolku.

Nimistötoimikunta käsitteli 12.3.2014 edellä mainittua yleisten töiden lautakunnan ehdotusta ja päätti esittää asemakaavaosastolle, ettei kyseistä nimeä muuteta. Nimistötoimikunta totesi, että osoite on vakiintunut ja tiettävästi toiminut tähän asti hyvin. Nimistötoimikunnan mukaan Petter Wetterin tien nimenmuutos Herttoniemenrannan ala-asteen koulun ja paljon käytetyn Herttoniemenrannan liikuntahallin kohdalla aiheuttaisi pitkäaikaista sekaannusta ja haittaa alueen toimijoille ja satunnaisille kävijöille.

Nimistötoimikunta on 13.8.2014 todennut, ettei sillä ole lisättävää aiemmin antamaansa lausuntoon.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Henrik Nyholmin toivomusponsi 21.5.2014

2

Nimistötoimikunnan kirje 13.8.2014

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12235 kartta, päivätty 1.10.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.09.2014 § 291

HEL 2014-007182 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Herttoniemenrannan osa-alueella Herttoniemen kaupunginosassa sijaitsevan Petter Wetterin tien nimeä ei muuteta jalankulku- ja pyöräily- yhteyden osuudelta. Petter Wetterin tie on vakiintunut osoitenimeksi. Nimen muuttaminen Herttoniemenrannan ala-asteen koulun (Petter Wetterin tie 5) ja paljon käytetyn Herttoniemenrannan liikuntahallin (Petter Wetterin tie 5) kohdalla aiheuttaisi pitkäaikaista sekaannusta ja haittaa alueen toimijoille ja satunnaisille kävijöille.

Kaupunginvaltuusto on 21.5.2014 hyväksynyt aluetta koskevan asemakaavan 12235 ja se on tullut voimaan 4.7.2014.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566