Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

18.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 540

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi koululaisten iltapäivätoiminnasta

HEL 2014-013743 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2014 hyväksymän toivomusponnen (Mari Holopainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään vuoden 2015 talousarviosta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet järjestää 1.‒2.-luokkalaisten iltapäivätoiminta kysyntää vastaavasti." (Mari Holopainen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Opetusvirasto järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa sekä omana toimintana että avustamalla palveluntuottajia toiminnan järjestämiseksi. Iltapäivätoiminnan avustuksissa noudatetaan kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä yleisiä avustusohjeita ja voimassaolevia opetuslautakunnan erikseen hyväksymiä iltapäivätoiminnan avustusperiaatteita.

Lukuvuonna 2014–2015 iltapäivätoiminnan piirissä on 5 577 oppilasta. Erityisen tuen oppilaita on 829, mikä on 15 % toimintaan osallistuvien lasten määrästä. Lapsia ryhmiin sijoitettaessa on noudatettu periaatetta, jonka mukaan kaikille alueen 1.-luokkalaisille ja 2. luokkien erityisen tuen oppilaille osoitetaan paikka ennen yleisopetuksen 2.-luokkalaisia.

Keväällä 2014 tehtiin noin 250 kielteistä päätöstä 2. luokkien oppilaille. Opetuslautakunta on toivomusponnen johdosta antamassaan lausunnossa arvioinut, että koulutulokkaiden määrän kasvusta johtuen keväällä 2015 tullaan tekemään noin 500 kielteistä päätöstä, koska avustusmäärärahat ovat vuoden 2015 talousarviossa samalla tasolla kuin vuonna 2014. Vuonna 2016 koulutulokkaiden määrä kasvaa väestöennusteen mukaan noin 500:lla ja vuonna 2017 100:lla. Kokonaisoppilasmäärän kasvu vuodesta 2014 vuoteen 2017 on yhteensä noin 1 100 oppilasta.

Oppilasta kohti maksettu keskimääräinen avustus on noin 1 100 euroa. Opetuslautakunnan arvion mukaan paikkojen järjestäminen kaikille halukkaille 1.‒2.-luokkalaisille aiheuttaisi yhteensä noin 1,1 miljoonan euron lisäkustannuksen taloussuunnitelmakaudella 2015–2017.

Opetusvirastolla on 40 omaa ryhmää, joissa koulunkäyntiavustajat vastaavat lapsiryhmien ohjauksesta. Opetuslautakunta on lausunnossaan todennut, että opetusvirasto selvittää parhaillaan näiden ryhmien resurssien kohdentamista tarkoituksenmukaisemmalla tavalla suhteessa alueellisiin tarpeisiin ja tarjontaan.

Esittelijä toteaa, että opetusviraston järjestämän iltapäivätoiminnan lisäksi varhaiskasvatusvirasto järjestää koululaisille iltapäivätoimintaa kaikissa kaupungin 65 leikkipuistoissa. Päivittäin toimintaa on leikkipuistojen sisä- ja ulkotiloissa. Koululaisten iltapäivätoiminnassa on tärkeää ohjatun toiminnan lisäksi myös lasten omat leikit, ulkoilu, rentoutuminen ja kavereiden tapaaminen. Iltapäivätoimintaa järjestetään leikkipuistoissa lukuvuoden aikana arkipäivisin enintään klo 17.00 saakka. Koululasten iltapäivätoiminta leikkipuistoissa on kaikille avointa ja maksutonta. Välipalasta peritään kiinteä kuukausimaksu 36,10 e/kk.

Leikkipuistojen iltapäivätoimintaan osallistuu lukukauden aikana noin 3500 koululaista. He ovat pääosin 1 - 2 -luokkaisia ja joillain alueilla myös 3 -4 -luokkaisia on mukana. Avoimeen toimintaan mahtuvat kaikki halukkaat koululaiset. Haku ja ilmoittautuminen sekä koulujen että leikkipuistojen iltapäivätoimintaan on samanaikaisesti keväisin huhtikuun loppuun mennessä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 27.01.2015 § 8

HEL 2014-013743 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetusvirasto järjestää perusopetuslain 8 a luvun mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa sekä omana toimintana että avustamalla palveluntuottajia toiminnan järjestämiseksi. Iltapäivätoiminnan avustuksissa noudatetaan kaupunginhallituksen 12.12.2011 (§ 1126) hyväksymiä yleisiä avustusohjeita ja voimassaolevia opetuslautakunnan erikseen hyväksymiä iltapäivätoiminnan avustusperiaatteita. Kaupunginhallituksen 13.6.2006 (§ 842) tekemän päätöksen mukaisesti Helsingissä ei järjestetä perusopetuslain mukaista aamupäivätoimintaa. Palvelun järjestämisestä vastaa 74 %:sti järjestöt, seurakunnat ja yksityiset palveluntuottajat, joille opetuslautakunta vuosittain myöntää avustusta. Määräraha on opetusviraston talousarviokohdassa 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin. 

Lukuvuonna 2014–2015 toiminnan piirissä on 20.9.2014 tilastointipäivän mukaisesti 5 577 oppilasta. Erityisen tuen oppilaita on 829, mikä on 15 % toimintaan osallistuvien lasten määrästä. Lapsia ryhmiin sijoitettaessa otettiin huomioon, että kaikille alueen 1. -luokkalaisille ja 2. luokkien erityisen tuen oppilaille on ensisijaisesti osoitettu paikka ennen yleisopetuksen 2.-luokkalaisten sijoittelua. Keväällä 2014 tehtiin noin 250 kielteistä päätöstä 2. luokkien oppilaille. 

Koulutulokkaiden määrän kasvusta johtuen vuonna 2015 varaudutaan tekemään noin 500 kielteistä päätöstä, koska avustusmäärärahat ovat vuoden 2015 talousarviossa samalla tasolla kuin vuonna 2014. Vuonna 2016 koulutulokkaiden määrä kasvaa väestöennusteen mukaan noin 500 oppilasta ja vuonna 2017 kasvua on arviolta 100 oppilasta.

Oppilasta kohti maksettu keskimääräinen avustus on noin 1 100 euroa. Paikkojen järjestäminen kaikille halukkaille 1.-2. -luokkalaisille edellyttäisi avustusmäärärahojen korottamista
- vuonna 2015 noin 0,5 miljoonalla eurolla
- vuonna 2016 noin 1,0 miljoonalla eurolla
- vuonna 2017 noin 1,1 miljoonalla eurolla.

Kokonaisoppilasmäärän kasvu vuodesta 2014 vuoteen 2017 on noin 1 100 oppilasta. Määrärahojen korotustarve taloussuunnitelmakaudella vuosiksi 2015–2017 avustettavassa iltapäivätoiminnassa on noin 1,1 milj. euroa.

Määrärahan korotus kohdennettaisiin avustettavaan toimintaan, koska näin mahdollistetaan monipuolinen alueellinen tarjonta ja turvataan järjestöjen ja yksityisten palvelujentuottajien toiminnan jatkuminen. Opetusvirastolla on 40 omaa ryhmää, joissa koulunkäyntiavustajat vastaavat lapsiryhmien ohjauksesta. Opetusviraston ryhmien resurssien kohdentaminen tarkoituksenmukaisemmin alueellisten tarpeiden ja tarjonnan suhteen on selvitystyön alla.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Leena Palve-Kaunisto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566