Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

18.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 534

Eläintarhan johtokunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 21. - 22.8.2015

HEL 2015-003731 T 01 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa eläintarhan johtokunnan varsinaiset jäsenet ja kaupunginhallituksen edustajan johtokunnassa tekemään 21.8. - 22.8.2015 matkoineen kahden päivän virkamatkan Berliiniin, Saksaan. Virkamatkan tarkoituksena on tutustua Zoologischer Garten Berlin ja Tierpark Berlin -eläintarhoihin.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan Korkeasaaren eläintarhan käyttövaroista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Virkamatkan ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkamatkalle lähtevät

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Eläintarhan johtokunta on 23.4.2015, 19 §, esittänyt kaupunginhallitukselle, että johtokunnan varsinaiset jäsenet, johtokunnan varajäsen Martti From ja kaupunginhallituksen edustaja johtokunnassa oikeutettaisiin tekemään virkamatkan Berliiniin, Saksaan ajalla 21.8 - 22.8.2015.

Samalla eläintarhan johtokunta esitti, että Martti From oikeutettaisiin osallistumaan virkamatkalle omakustanteisesti. Matkalle osallistuminen ei kuitenkaan edellytä virkamatkapäätöksen tekemistä kun kaupunki ei vastaa matkan kustannuksista.

Päätösehdotus poikkeaa eläintarhan johtokunnan esityksestä siten, että kaupunginhallituksen ehdotuksessa johtokunnan varajäsentä ei oikeuteta osallistumaan virkamatkalle.

Matkalle ilman virkamatkamääräystä osallistuva vastaa itse kaikista matkalta syntyneistä kustannuksista. Hän ei myöskään ole oikeutettu päivärahaan tai luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisiin korvauksiin eikä häntä ole vakuutettu kaupungin puolesta matkan ajalta.

Helsingin kaupungin vakiintuneen käytännön mukaan virkamatkoille on oikeutettu osallistumaan lauta- ja johtokuntien varsinaiset jäsenet sekä kyseisen toimielimen kaupunginhallituksen edustaja.

Kalasataman ja Mustikkamaan välille valmistuu Isoisän silta sekä mahdollinen Kruunuvuorensilta ja raitioliikenneyhteys tuo Korkeasaaren edelleen aikaisempaa keskeisemmäksi virkistysalueeksi kaupunkirakenteen keskellä. Kaupunkieläintarhaan tutustuminen on tässä suhteessa hyödyllistä.

Virkamatka tukee myös Korkeasaaren yleissuunnitelman toteuttamista ja matkamuistomyynnin uudelleenjärjestämistä syksyllä 2015 toteutettavan ravintolatoiminnan kilpailuttamisen yhteydessä. Uusien alueiden suunnittelussa kannattaa hyödyntää muiden eläintarhojen onnistuneita ratkaisuja ja tutustua erilaisiin ratkaisuihin. Matkan aikana on tarkoitus tutustua myös eläintarhojen oheispalveluihin.

Virkamatkan kokonaiskustannukset luottamushenkilöiden osalta on arviolta 5410 euroa, jolloin henkilöä kohden kustannuksia syntyy 541 euroa. Virkamatkalle osallistuu myös viisi kaupungin palveluksessa olevaa henkilöä.

Luottamushenkilöiden virkamatkoista päättää kaupunginhallitus, lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Venäjällä Moskovaan ja Pietariin suuntautuvia matkoja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Virkamatkan ohjelma

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkamatkalle lähtevät

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Eläintarhan johtokunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.05.2015 § 511

HEL 2015-003731 T 01 02 02 00

Päätös

Esittelijä poisti esityksen esityslistalta.

Käsittely

11.05.2015 Poistettiin

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen kuin keskustelu asiasta oli julistettu päättyneeksi. Asia poistettiin esityslistalta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Eläintarhan johtokunta 23.04.2015 § 19

HEL 2015-003731 T 01 02 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi eläintarhan johtokunnan varsinaiset jäsenet, varajäsen 

**********

sekä kaupunginhallituksen edustajan johtokunnassa tekemään virkamatkan Saksaan 21.–22.8.2015. Virkamatkan tarkoituksena on tutustua Zoologischer Garten Berlin ja Tierpark Berlin -eläintarhoihin.

Käsittely

23.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Eläintarhan johtokunta päätti todeta, että johtokunnan varajäsen Martti From lähtee matkalle mukaan omakustanteisesti.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566