Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

18.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 542

Korkeasaaren eläintarhalle osoitettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottaminen

HEL 2015-003890 T 02 07 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 100 000 euroa Helsingin kaupungin eläintarhan johtosäännön 4 §:n 15 kohdassa tarkoitetuksi enimmäismääräksi, jonka eläintarhan johtokunta voi kerrallaan ottaa vastaan eläintarhalle lahjoitettuna tai testamentattuna rahana tai irtaimena omaisuutena.

Tämä vastaanotettavan omaisuuden enimmäisarvoa koskeva päätös on voimassa 1.6.2015 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 11.2.2015 hyväksymän Helsingin kaupungin eläintarhan johtosäännön 4 §:n 15 kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa virastoille annettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää vastaanottamisesta.

Eläintarhan johtokunta on tehnyt esityksen, jonka mukaan johtokunta voi ottaa vastaan kerrallaan enintään 100 000 euron arvoisia lahjoituksia ja testamentteja. Päätösehdotus on tämän mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Tiedoksi

Korkeasaaren eläintarha

Päätöshistoria

Eläintarhan johtokunta 23.04.2015 § 18

HEL 2015-003890 T 02 07 02

Esitys

Eläintarhan johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi johtokunnan ottamaan vastaan kertalahjoituksena Korkeasaaren eläintarhalle lahjoitettua tai testamentattua rahaa tai muuta irtainta omaisuutta enintään 100 000 euron arvosta 1.6.2015 lukien.

Käsittely

23.04.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Eläintarhan johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi johtokunnan ottamaan vastaan kertalahjoituksena Korkeasaaren eläintarhalle lahjoitettua tai testamentattua rahaa tai muuta irtainta omaisuutta enintään 100 000 euron arvosta 1.6.2015 lukien.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566