Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

20.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 411

Eron myöntäminen opetusviraston linjanjohtajan virasta, viran julistaminen haettavaksi ja avoimen viran hoitajan määrääminen

HEL 2015-004234 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää linjanjohtaja Liisa Pohjolaiselle eron opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan virasta takautuvasti 1.4.2015 lukien.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa opetusvirastoa julistamaan linjanjohtajan viran haettavaksi opetustoimen johtosäännössä mainituin kelpoisuusvaatimuksin ja HAY-palkkausjärjestelmän mukaisin palkkaeduin.

Edelleen kaupunginhallitus päätti määrätä opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan opetuspäällikkö Mervi Willmanin hoitamaan avoinna olevaa linjanjohtajan virkaa siihen kuuluvine palkkaetuineen. Määräys avoimen viran hoitamisesta on voimassa takautuvasti 1.4.2015 lukien siihen saakka, kunnes virkaan valittu ottaa viran hoitaakseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Liisa Pohjolaisen eronpyyntö

2

Opetusviraston esitys avoimen viran hoitajasta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liisa Pohjolainen on pyytänyt eroa opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan virasta kaupunginvaltuuston otettua hänet opetustoimen johtajan virkaan. Avoimeksi jäävälle linjanjohtajan viralle on määrättävä hoitaja kunnes virkaan valittava henkilö ottaa sen hoitaakseen. Liisa Pohjolainen on alkanut hoitaa opetustoimen johtajan virkaa jo 1.4.2015, joten kaupunginhallituksen tulisi myöntää hänelle ero linjanjohtajan virasta ja määrätä avoimen viran hoitaja takautuvasti 1.4.2015 lukien.

Linjanjohtaja toimii osaston päällikkönä opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla. Opetustoimen johtosäännön mukaan osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus opetuslautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaupungin hallintosäännön mukaan viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Liisa Pohjolaisen eronpyyntö

2

Opetusviraston esitys avoimen viran hoitajasta

Tiedoksi

Päätöksessä mainitut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566