Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

20.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 404

Edustajan nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Reykjavikissa 7.-8.5.2015

HEL 2015-002913 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Lasse Männistön tilalle kaupungin edustajaksi Reykjavikissa järjestettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen (Conference of the Nordic Capitals) 7.-8.5.2015 Matti Niirasen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

Leena Komonen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25723

leena.komonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokousohjelma

2

Reykjavikin kaupunginjohtajan kutsukirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2015, § 300, nimetä kaupungin edustajiksi Reykjavikissa järjestettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen (Conference of the Nordic Capitals) 7.-8.5.2015 18 henkilöä.

Lasse Männistö on estynyt osallistumaan kokoukseen ja hänen tilalleen esitetään Matti Niirasta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

Leena Komonen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25723

leena.komonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokousohjelma

2

Reykjavikin kaupunginjohtajan kutsukirje

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Puheenjohtaja 13.04.2015 § 9

HEL 2015-002913 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen 23.3.2015 § 300 päätöksessä nimetyt 18 edustajaa osallistumaan Reykjavikissa 7.-8.5.2015 järjestettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina. Ansionmenetykset luottamushenkilöille korvataan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä kaupunginkanslialle matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan talousarviokohdalta 1 04 04, Virkamatkat, kaupunginjohtajan käytettäväksi (yritystunnus 1000), projekti 1040400106.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus nimesi 23.3.2015 (§ 300) kaupungin edustajiksi Reykjavikissa järjestettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen (Conference of the Nordic Capitals) 7. - 8.5.2015 seuraavat henkilöt:

1.

Lasse Männistö

2.

Arja Karhuvaara

3.

Harry Bogomoloff

4.

Ulla-Marja Urho

5.

Johanna Sydänmaa

6.

Emma Kari

7.

Otso Kivekäs

8.

Mari Puoskari

9.

Tuomas Rantanen

10.

Sara Paavolainen

11.

Osku Pajamäki

12.

Pilvi Torsti

13.

Veronika Honkasalo

14.

Henrik Nyholm

15.

Mika Raatikainen

16.

Nina Huru

17.

Päivi Storgård

18.

Terhi Peltokorpi

 

Virkamatkaan liittyvät matkavaraukset ja majoitukset hoidetaan ensisijaisesti kaupunginkanslian kautta. Virkamatkan kokonaiskustannukset luottamushenkilöiden osalta ovat arviolta noin 17 000 euroa.

Kaupunginjohtajan päätöksen 11.2.2014, 32 § mukaisesti annetun virka- ja työtehtävien hoitamiseen liittyvän matkustamisen ja kuljettamisen ohjeen kohdan 5.2 mukaisesti kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää kaupunginvaltuutettujen ja kaupunginhallituksen jäsenten, kaupunginhallituksen asettamien tilapäisten toimikuntien sekä komiteoiden ja neuvottelukuntien jäsenten virkamatkoista Pohjoismaissa, Baltiaan, Venäjällä Pietariin ja Moskovaan.

Virkamatkoihin liittyvät asiakirjat (ohje, KVTES, vakuutuskortti ja matkalasku) ovat luottamushenkilöportaalissa lomakkeet-välilehdellä (LHP / Lomakkeet).

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Leena Komonen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25723

leena.komonen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 23.03.2015 § 300

HEL 2015-002913 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi Reykjavikissa järjestettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen (Conference of the Nordic Capitals) 7. - 8.5.2015 seuraavat henkilöt:

1.

Lasse Männistö

2.

Arja Karhuvaara

3.

Harry Bogomoloff

4.

Ulla-Marja Urho

5.

Johanna Sydänmaa

6.

Emma Kari

7.

Otso Kivekäs

8.

Mari Puoskari

9.

Tuomas Rantanen

10.

Sara Paavolainen

11.

Osku Pajamäki

12.

Pilvi Torsti

13.

Veronika Honkasalo

14.

Henrik Nyholm

15.

Mika Raatikainen

16.

Nina Huru

17.

Päivi Storgård

18.

Terhi Peltokorpi

 

16.03.2015 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Komonen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25723

leena.komonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566