Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

20.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 402

Antolainoissa käytettävien velan yleisten ehtojen sekä panttaus- ja takausehtojen hyväksyminen

HEL 2015-000853 T 02 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä uudet velan yleiset ehdot sekä yleiset panttaus- ja takausehdot käytettäviksi kaupungin antolainaustoiminnassa siltä osin kuin kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus ei toisin määrää tai laki tai toimivaltainen valtion viranomainen toisin määrää.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa talous- ja suunnitteluosastoa uudistamaan yleisen velkakirjamallin käytettäväksi kaupungin antolainaustoiminnassa sekä valmistelemaan esityksen nykyisen antolainojen ja takausten valmisteluohjeen (Kj 4.12.1997, 4413 §) uudistamisesta.

Edelleen kaupunginhallitus kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa tarkistamaan sosiaalisen luototuksen lainojen yleisten ehtojen ajantasaisuuden ja tarvittaessa päivittämään em. ehdot tarvittavilta osin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liitteet

1

Velan yleiset ehdot_nykyinen

2

Yleiset panttausehdot_nykyinen

3

Velan yleiset ehdot

4

Yleiset panttaus- ja takausehdot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 10.12.2001 (1632 §) nykyiset velan yleiset ehdot ja yleiset panttausehdot (liitteet 1 ja 2) käytettäviksi kaupungin antolainaustoiminnassa. Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on valmistellut tämän esityksen uusista ehdoista yhteistyössä oikeuspalvelut-osaston kanssa. Laadinnassa on otettu huomioon erityisesti takausta ja vierasvelkapanttausta koskevassa lainsäädännössä (takauslaki) tapahtuneet muutokset sekä takauslain asettamat vaatimukset silloin kun takaajana tai pantinantajana on yksityistakaaja tai yksityinen pantinantaja. Esitetyissä ehdoissa on otettu huomioon myös kuluttajasuojalainsäädännön asettamat vaatimukset silloin kun kaupunki myöntää kuluttaja-asemaan rinnastuvalle yksityishenkilölle luoton. Tämän esityksen ajankohdassa on huomioitu uuden antolainajärjestelmän suunniteltu käyttöönotto kaupunginkansliassa sekä sosiaali- ja terveysvirastossa vuoden 2015 aikana.

Esityksen mukaiset uudet ehdot ovat liitteinä 3 ja 4. Velan yleisissä ehdoissa on muun muassa täsmennetty koron ilmoittamistapaa ja velkaan sovellettavan viitekoron määräytymistä. Esitettyihin ehtoihin on lisätty myös velan maksupäivän määräytymisperusteet ja täsmennetty velan erääntymisperusteita.  Yleisissä panttaus- ja takausehdoissa nykyisten yleisten panttausehtojen rinnalle on kirjattu aiemmin kirjaamattomat takausehdot.  Esitetyissä ehdoissa on otettu huomioon takaus- ja vierasvelkapanttausta koskevan lainsäädännön asettamat vaatimukset erityisesti silloin kun yksityishenkilö on antanut takauksen tai panttauksen toisen henkilön velasta.

Esittelijä pitää perusteltuna uusien velan yleisten ehtojen sekä yleisten panttaus- ja takausehtojen hyväksymistä käytettäviksi kaupungin antolainaustoiminnassa siltä osin kuin kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus ei toisin määrää tai laki tai toimivaltainen valtion viranomainen toisin määrää.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liitteet

1

Velan yleiset ehdot_nykyinen

2

Yleiset panttausehdot_nykyinen

3

Velan yleiset ehdot

4

Yleiset panttaus- ja takausehdot

Tiedoksi

Asuntotuotantotoimisto

Sosiaali- ja terveysvirasto

Tarkastusvirasto

Kaupunginkanslia Oikeuspalvelut

Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566