Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

13.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 385

Kaupunginvaltuuston 8.4.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 8.4.2015 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-4, 8-9

Ei toimenpidettä.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelut –liikelaitokselle.

 

 

6

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

7

Toivomusponnet sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

17

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi. 

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sato Oyj:lle ja Skanska Talonrakennus Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

 

 

11

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Westpro cc Oy:lle ja YIT Rakennus Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

 

 

12

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistövirastolle, liikennelaitos-liikelaitokselle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

 

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle ja ympäristökeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle ja ympäristökeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

16

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistövirastolle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle ja ympäristökeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566