Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

13.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 382

Kaupunginhallituksen edustajan valinta kiinteistölautakuntaan sekä edustajan ja varaedustajan valinta taidemuseon johtokuntaan

HEL 2014-012537 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

-        myöntää Tuuli Kousalle vapautuksen kiinteistölautakunnan kaupunginhallituksen edustajan  tehtävästä ja

-        valita Tuomas Rantasen uudeksi edustajakseen kiinteistölautakuntaan.

Samalla kaupunginhallitus päätti

-        myöntää Tuomas Rantaselle vapautuksen taidemuseon johtokunnan kaupunginhallituksen edustajan tehtävästä,

-        valita Tuuli Kousan uudeksi edustajakseen taidemuseon johtokuntaan ja

-        valita Tuomas Rantasen uudeksi kaupunginhallituksen varaedustajaksi taidemuseon johtokuntaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuuli Kousan eronpyyntö

2

Tuomas Rantasen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tuuli Kousa pyytää 27.3.2015 eroa kiinteistölautakunnan kaupunginhallituksen edustajan tehtävästä.

Tuomas Rantanen pyytää 27.3.2015 eroa taidemuseon johtokunnan kaupunginhallituksen edustajan tehtävästä.

Kaupunginhallitus valitsi 19.1.2015 (§ 67) Tuuli Kousan edustajakseen kiinteistölautakuntaan ja varaedustajakseen taidemuseon johtokuntaan sekä Tuomas Rantasen edustajakseen taidemuseon johtokuntaan kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Hallintosäännön (11.12.2013) § 7 mukaan kaupunginhallitus määrää toimikautensa alussa edustajakseen ja varaedustajakseen jäsenensä tai varajäsenensä lautakuntiin ja kaupunginhallituksen alaisiin johtokuntiin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuuli Kousan eronpyyntö

2

Tuomas Rantasen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566