Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

13.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 387

Ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginvaltuuston 25.2.2015 tekemän päätöksen maatalous- ja metsätieteiden maisteri Esa Nikusen ottamisesta ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virkaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 25.2.2015 ottaa maatalous- ja metsätieteiden maisteri Esa Nikusen ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virkaan. Koska Nikunen ei päätöstä tehtäessä ollut kaupungin palveluksessa, oli päätös ehdollinen ja edellytti selvitystä virkaan otetun terveydentilasta.

Hallintosäännön 14 §:n nojalla kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginvaltuuston tekemän ehdollisen virkasuhteen ottamisen, Nikunen on nyt osoittanut vaaditun selvityksen terveydentilastaan ja kaupunginvaltuuston ehdollisena tekemä päätös voidaan vahvistaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.02.2015 § 59

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa ympäristökeskuksen ympäristöjohtajanvirkaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri Esa Nikusen 1.4.2015 lukien 7 706,58 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

25.02.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginvaltuusto päätti todeta, ettei valtuutettu Leo Stranius esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

24.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 09.02.2015 § 147

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa ympäristökeskuksen ympäristöjohtajanvirkaan maatalous- ja metsätieteden maisteri Esa Nikusen 1.4.2015 lukien 7 706,58 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

15.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 27.01.2015 § 25

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Päätös

Ympäristölautakunta esitti lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virkaan valitaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri Esa Nikunen 7 706,58 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2014 § 292 myöntää Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöjohtaja Pekka Kansaselle eron ympäristöjohtajan virasta 1.4.2015 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kaupunginhallitus päätti 29.9.2014 § 988 kehottaa Helsingin kaupungin ympäristökeskusta julistamaan ympäristöjohtajan viran julkisesti haettavaksi Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännössä mainituin kelpoisuusvaatimuksin, Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin. Viran kokonaiskuukausipalkka määräytyy Helsingin kaupungin palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 22 mukaisesti. Vaativuusluokassa kokonaispalkka on 6 512,43 – 9 397,95 euroa kuukaudessa.

Virka on ollut julkisesti haettavana 31.10.- 24.11.2014. Hakuilmoitus julkaistiin Metro-lehdessä 31.10.2014 sekä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 1.11.2014 (liite 1). Hakuilmoitus oli lisäksi esillä Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa.

Käsittely

27.01.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Päivi Kippo-Edlund

09.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

vs. ympäristöjohtaja

Pertti Forss

Lisätiedot

Susanna Sarvanto-Hohtari, hallintopäällikkö, puhelin: +358 9 310 32092

susanna.sarvanto-hohtari(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566