Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

13.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 383

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Oulussa 26.-27.5.2015

HEL 2015-003040 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä Oulussa 26.−27.5.2015 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

 

 

 

 

 

 

 

Esittelijä

Oulun kaupunki ilmoittaa (2.3.2015), että kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään 26.−27.5.2015. Tapaamisessa esillä Oulun uudistukset, mm. hyvinvointikeskukset ja -pisteet sekä pohjoisen kasvupolut, lisäksi esillä suurten kaupunkien yhteisiä ajankohtaisia asioita.

Kutsussa pyydetään nimeämään kaupungin edustajat tapaamiseen 15.5.2015 mennessä.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti ja muut matkakorvaukset KVTES:n mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Oulun kaupungin kutsu

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt henkilöt

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oulun kaupunki

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.03.2015 § 326

HEL 2015-003040 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566