Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/3

 

13.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 389

Lausunto Etelä - Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Satama Oy:n hakemuksesta Ruusuniemen kanavan rakentamisajan pidentämisestä

HEL 2015-002411 T 11 01 01

ESAVI/1192/2015

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä - Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Satama Oy:n hakemuksesta Telakka-altaan väylän eli Ruusuniemen kanavan rakentamisajan pidentämisestä seuraavan lausunnon.

Kaupunginhallitus puoltaa asiaa koskevien päätösten voimassaoloajan pidentämistä 20.2.2020 saakka. Ruusuniemen kanavan rakentamistyöt on tarkoituksenmukaista saada päätökseen yhteistyössä Vuosaarenlahden venesataman kehittämishankkeen kanssa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

ESAVIn lausuntopyyntö kaupungilta, Ruusuniemen kanava

2

Helsingin Satama Oyn lupahakemusasiakirjat, Ruusuniemen kanava

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Ympäristöluvat

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Helsingin Satama Oy:n hakemuksesta pidentää Vuosaaren satamassa sijaitsevan Ruusuniemen kanavan rakentamisaikaa. Lausunnon määräaika on 30.3.2015.  Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 21.4.2015 asti.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Hankealue sijaitsee Vuosaaren sataman eteläreunassa ja se kytkeytyy myös Vuosaarenlahden venesatamahankkeeseen. Ruusuniemen kanava on Vuosaaren satamaan ja Vuosaaren venesatamaan rajoittuva telakka-altaan väylä. Ruusuniemen kanava kuuluu sataman rakentamisen II-vaiheeseen. 

Helsingin Satamalla on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 5.6.2006 myöntämä lupa (nro 79/2006/3) Vuosaaren sataman II-vaiheen rakentamiseen, johon sisältyy myös telakka-altaan väylän eli ns. Ruusuniemen kanavan rakentaminen. Kyseistä päätöstä on osittain muutettu Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 19.12.2008 antamalla päätöksellä (nro 115/2008/3) Ruusuniemen kanavan rakentamisen osalta. Kanava tuli rakentaa 20.2.2015 mennessä.

Ruusuniemen kanavan rakentamistyöt aloitettiin luvan mukaisesti, mutta työt keskeytyivät vuoden 2009 alussa silloisen taloustilanteen sekä alueen muiden kehittämishankkeiden viivästymisen vuoksi. Rakennustyöt ovat toistaiseksi keskeytyksissä.

Helsingin Satama hakee aluehallintovirastolta pidennystä päätösten voimassaoloaikaan 20.2.2020 saakka, jotta Ruusuniemen kanavan rakentamistyöt voidaan saattaa päätökseen yhteistyössä Vuosaaren venesataman kehittämishankkeen kanssa.

Saadut lausunnot

Esittelijä toteaa, että ympäristönsuojelulautakunta on Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut lausuntonsa Etelä - Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle. Lautakunta oli lausunnosta yksimielinen. Asiasta on pyydetty myös kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö- ja liikuntaviraston lausunnot. Kaupunkisuunnitteluvirasto on lausunnossaan todennut pitävänsä hyvänä, että kesken jäänyt hanke voidaan tehdä valmiiksi ja siten edistää Vuosaaren sataman ja Vuosaarenlahden  venesataman kehittämistä. Kiinteistöviraston tonttiosasto on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että on tarkoituksenmukaista saattaa kesken jäänyt hanke loppuun ja jatkaa asiaa koskevien päätösten voimassaoloa viidellä vuodella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

ESAVIn lausuntopyyntö kaupungilta, Ruusuniemen kanava

2

Helsingin Satama Oyn lupahakemusasiakirjat, Ruusuniemen kanava

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Ympäristöluvat

Esitysteksti

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 24.03.2015 § 123

HEL 2015-002411 T 11 01 01

ESAVI/1192/2015

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi Länsi-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Ruusuniemen kanavan rakentamisajan pidentämishakemuksesta seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunta puoltaa asiaa koskevien päätösten voimassaoloajan pidentämistä 20.2.2020 saakka. Ruusuniemen kanavan rakentamistyöt on tarkoituksenmukaista saada päätökseen yhteistyössä Vuosaarenlahden venesataman kehittämishankkeen kanssa.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Paula Nurmi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

paula.nurmi(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 23.3.2015

HEL 2015-002411 T 11 01 01

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa kaupunginhallitukselle Helsingin Sataman hakemuksesta jatkaa Vuosaaressa sijaitsevan Ruusuniemen kanavaa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen 19.12.2008 nro 115/2008/3 voimassaolon jatkamiseksi. Asia on vireillä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hanke

Hankealue sijaitsee Vuosaaren sataman eteläreunassa ja se kytkeytyy myös Vuosaarenlahden venesatamahankkeeseen. Ruusuniemen kanava on Vuosaaren satamaan ja Vuosaaren venesatamaan rajoittuva telakka-altaan väylä. Ruusuniemen kanava kuuluu sataman rakentamisen II-vaiheeseen.  Helsingin Satamalla on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 19.12.2008 myöntämä lupa 115/2008/3, joka on ollut voimassa 20.2.2015 saakka. Lupa on koskenut sataman II-vaiheen ruoppauksia ja täyttöjä, telakka-altaan väylän eli Ruusuniemen kanavan ruoppauksia ja jäähdytysveden siirtoputken rakentamista sekä ruopattavien massojen läjitystä merialueelle.

Satama ilmoittaa Ruusuniemen kanavan rakennustöiden jääneen kesken vuonna 2008 alkaneen taloudellisen laskusuhdanteen ja Vuosaarenlahden venesataman kehittämishankeen viivästymisen takia.

Helsingin Satama hakee luvan voimassaolon jatkamista viidellä vuodella siten, että kanavan olennaisimmat osat saadaan valmiiksi 20.2.2020 mennessä. Perusteluinaan Satama esittää venesatamahankeen aktivoitumisen liikuntaviraston toimesta. Liikuntaviraston oma lupa hankkeelle on edelleen voimassa, joten on perusteltua, että myös Satamalla on oma lupansa voimassa.

Lausunto

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Ruusuniemen kanavan ja Vuosaarenlahden venesatamaan hankealue on asemakaavoitettu ja sitä koskevat seuraavat lainvoimaiset asemakaavat: 10640 Vuosaaren satama, (tullut voimaan 2.8.2002), 11789 Niinisaari Uutela, venesatama-alue, (tullut voimaan 9.10.2009) ja 11730, Niinisaari, Nordsjönkartano, virkistys-, erityis- ja katualueet (tullut voimaan 9.10.2009). Alueella ei ole vireillä asemakaavamuutoksia.

Lupahakemuksen suunnitelmakuva (15.1.2008) on kanavan osalta pääpiirteittäin yhdenmukainen voimassaoleviin asemakaavoihin nähden. Ennen rakentamisen aloittamista tulee hankkeeseen ryhtyvän tarkistaa yksityiskohtaisempien suunnitelmaratkaisujen yhdenmukaisuus asemakaavoihin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää hyvänä, että kesken jäänyt hanke voidaan tehdä valmiiksi ja siten edistää Vuosaaren sataman ja Vuosaarenlahden venesataman kehittämistä. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa luvan jatkamista viidellä vuodella hakemuksen mukaisesti 20.2.2020 saakka.

Lisätiedot

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566