Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

13.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 391

Leonard ja Katarina Bäcksbackan taidekokoelman sijoittamista Tennispalatsiin koskevan sopimuksen hyväksyminen

HEL 2015-000543 T 12 02 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä kaupungin ja Leonard ja Katarina Bäcksbackan oikeudenomistajien kanssa tehdyn, liitteenä 1. olevan sopimuksen koskien Katarina ja Leonard Bäcksbackan taidekokoelman sijoittamista, säilyttämistä ja näytteillä pitämistä  Helsingin taidemuseon tiloissa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus Katarina_ja_Leonard_Bäcksbackan_kokoelman_sijoittamisesta

2

Bäcksbacka-taidekokoelma, taustamuistio

3

Bäcksbacka-taidekokoelma, sitoumus ja lahjakirja1976

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lahjoittajatahon edustaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Filosofian maisteri Leonard Bäcksbackan ja rouva Katarina Bäcksbackan perikunta lahjoitti vuonna 1976 Helsingin kaupungille 448 teosta käsittävän merkittävän taidekokoelman. Tämän lahjoituksen ympärille syntyi Helsingin kaupungin taidemuseo. Lahjoitettu kokoelma on taiteentuntija ja galleristi Leonard Bäcksbackan keräämä.

Lahjoituskokoelmaan kuuluu lukuisia suomalaisia taidehistorian helmiä, kuten Tyko Sallisen Mirri (1910) ja Ellen Thesleffin Thyra Elisabeth (1892). Kokoelman muita taiteilijoita ovat muiden muassa Marcus Collin, Ragnar Ekelund, Alfred William Finch, Mauno Markkula, Jalmari Ruokokoski, Yrjö Saarinen ja Torsten Wasastjerna. Kokoelmaan on liitetty jälkikäteen teoksia, myös suurempia kokonaisuuksia kuten Marcus Collinin Seitsemän veljestä –teossarja. Bäcskbackan kokoelmaan kuuluu myös ranskalaista taidetta. 1910-luvun suomalaisen taiteen ja erityisesti maalaustaiteen osalta Bäcksbackan kokoelma on huippuluokkaa.

Leonard ja Katarina Bäcksbackan nimissä tehdyn lahjoituksen vastaanoton valmistelu alkoi jo vuonna 1967. Lahjoituksen ehtona oli taidekokoelman säilyttäminen yhdessä paikassa, ja  niin, että suurin osa kokoelmaa olisi esillä pysyvästi. Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 1972 ottaa lahjoituksen vastaan ja sitoutui täyttämään lahjakirjan ehdot, mm. rakentamaan kokoelmaa varten tilan.

Lahjakirja allekirjoitettiin 29.10.1976, jolloin kokoelma luovutettiin kaupungille lopullisesti. Samana vuonna valmistui arkkitehti Tero Aaltosen suunnittelema Meilahden taidemuseon rakennus, joka suunniteltiin ja rakennettiin Bäcksbackan kokoelmaa varten. Keräilijä Leonard Bäcksbackan poika Ingjald Bäcksbacka oli mukana suunnittelutyössä.

Helsingin taidemuseon Meilahden tilat olivat aktiivisessa näyttelykäytössä yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Syksyllä 2010 Meilahden tiloissa havaittiin vakava kosteusvaurio. Museossa tehtiin remontti, ja rakennuksen ympärillä korjaustoimenpiteet jatkuivat syksyyn 2011. Ongelma uusiutui pian remontin jälkeen, jolloin museon pohjakerros määrättiin käyttökieltoon. 

Helsingin taidemuseon johtokunta päätti kokouksessaan 17.4.2012 irtisanoa Meilahden museorakennuksen vuokrasopimuksen kosteusongelmien ja poikkeavien mikrobipitoisuuksien johdosta. Toiminta Meilahdessa päättyi kesäkuussa 2012. Johtokunta esitti (20.3.2012 § 21) tilojen keskittämistä Tennispalatsiin, josta vapautuu museotilaa Kulttuurien museolta.

Kun Meilahden museorakennus suljettiin, ei vuonna 1972 tehtyyn sopimukseen kirjattuja lausekkeita kokoelman esilläpitotavasta ym. voitu enää noudattaa. Lahjoittajien edustajan, FT Christina Bäcksbackan kanssa käynnistyivät tuossa tilanteessa keskustelut siitä, miten alkuperäisen lahjakirjan tavoitteet oli mahdollista toteuttaa muuttuneissa olosuhteissa, lahjoittajien tahtoa kunnioittaen. Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen johdolla käydyissä neuvotteluissa päästiin sopimukseen keväällä 2013 ja alustava sopimus allekirjoitettiin 26.3.2013.  Tuolloin Tennispalatsin peruskorjausta koskevat suunnitelmat olivat vielä työn alla, eikä peruskorjaukselle ollut vielä rahoitusta kaupungin talousarviossa. Siten sopimus oli kaupungin puolelta ehdollinen, ja edellytti peruskorjaussuunnitelmien hyväksymistä ja rahoituksen järjestymistä.

Nyt käynnissä olevassa peruskorjauksessa Kulttuurien museolta tyhjäksi jääneet tilat liitetään osaksi Helsingin taidemuseon Tennispalatsin nykyisiä tiloja. Sinne siirtyvät toiminnot Meilahden ja Graniittitalon tiloista sekä Kluuvin galleria. Tennispalatsiin valmistuvat tilat vaihtuvien näyttelyiden ja pysyvien kokoelmien esittelyyn, yleisötyölle ja museokaupalle.

Taidemuseon muutostöiden hankesuunnitelma hyväksyttiin kiinteistölautakunnassa 10.10.2013 kokouksessa 18/2013. Taidemuseon johtokunta puolsi tarveselvitys/hankesuunnitelmaa kokouksessaan 9/2013 § 58. Muutostyön kokonaisurakka hyväksyttiin kiinteistölautakunnassa 4.9.2014 kokouksessa 16/2014.

Bäcksbackan kokoelmalle varataan pysyvä tila Tennispalatsin 2. kerroksessa, taidemuseon sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Taidemuseo tuo Bäcksbackan kokoelmaa esille Tennispalatsissa arvokkaalla ja kiinnostavalla tavalla. Lahjoittajan edustajan, FT Christina Bäcksbackan kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä Tennispalatsin yhden avajaisnäyttelyn, Taidesalonki 100 vuotta -juhlanäyttelyn toteuttamisesta. Juhlanäyttelyn jälkeen Tennispalatsissa tulee olemaan esillä kokonaisuus, johon valitaan Bäcksbackan kokoelmasta merkittäviä teoksia. Näyttelykokonaisuus on pysyväisluonteinen ja siihen tehtävistä muutoksista sovitaan Christina Bäcksbackan kanssa.

Tätä näyttelykokonaisuutta täydentämään on suunnitteilla useita pienimuotoisia vaihtuvia näyttelyitä, jotka liittyvät kokoelmaan tai kommentoivat Bäcksbackan kokoelmaa. Kokoelman välittömään yhteyteen avataan myös Tove Jansson –galleria, jonka yhtenä keskeisenä teoksena on Bäcksbackan kokoelmaan kuuluva, Tove Janssonin Ennen naamiaisia -teos. 

Tennispalatsin tiloissa tehdään huomattavia parannuksia, jotka palvelevat paitsi erityisesti yleisöä, myös taideteoksia. Näyttely- ja yleisötilat laajentuvat 1400 neliöstä 2800 neliöön. Remontin aikana museoiden ilmastointijärjestelmä uusitaan kokonaan ja teknisiä valmiuksia lisätään. Tiloihin rakennetaan mm. uusi auditorio ja näyttelykerrosten välille hissi. Jaakonkadun ja Eteläisen Rautatiekadun kulmassa sijaitsevasta katutason tilasta tulee taidemuseon tapahtumapiste. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään taidemuseon saavutettavuuteen, näkyvyyteen Tennispalatsissa sekä palvelujen parantamiseen.

Kaikki tämä parantaa myös Bäcksbackan kokoelmien saavutettavuutta.  Bäcksbackan kokoelmaa tullaan esittelemään yleisölle eri tavoin ja osana museopedagogista toimintaa. Uusi taidemuseo Tennispalatsissa avataan syyskuussa 2015.

Kokoelman virallisena nimenä on sovittu käytettävän: Helsingin kaupungin taidemuseo, kokoelma Bäcksbacka, Leonard ja Katarina Bäcksbackan lahjoitus.

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus Katarina_ja_Leonard_Bäcksbackan_kokoelman_sijoittamisesta

2

Bäcksbacka-taidekokoelma, taustamuistio

3

Bäcksbacka-taidekokoelma, sitoumus ja lahjakirja1976

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lahjoittajatahon edustaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Taidemuseo

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566