Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

23.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 289

V 8.4.2015, Sj / Kunnan asukkaan aloite uimahallien ja kuntosalien ilmaiskorteista 70 vuotta täyttäneille

HEL 2014-002621 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijän perustelut

********** on 24.1.2014 tekemässään kunnan asukkaan aloitteessa esittänyt, että 70 vuotta täyttäneille helsinkiläisille myönnettäisiin ilmaiskortit uimahalleihin ja kuntosaleille.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kaupunginvaltuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita sallitaan keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi.

Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 17.3.2014 (10 §) vastata aloitteen tekijälle seuraavaa:

"Liikuntalautakunta on mm. 28.8.2012 ja 11.6.2013 käsitellyt vastaavan sisältöisiä aloitteita. Liikuntalautakunta on todennut, että säännöllinen liikunta edistää terveyttä ja hyvinvointia kaiken ikäisillä, ja on erityisen tärkeää ikäihmisille. Iäkkäiden ihmisten väliset erot liikkumisessa ovat suuria, ja tähän joukkoon mahtuukin niin aktiivisia liikkujia, arkiliikkujia, liikkumattomia kuin hoivapalveluja tarvitsevia henkilöitä.

Helsingin kaupungin liikuntavirasto ylläpitää lukuisia liikuntapaikkoja, joissa liikunnan harrastaminen on maksutonta. Näitä ovat mm. lähiliikuntapaikat, ulkoilualueet ja -reitit, luistelu- ja palloilukentät, hiihtoladut ja valvotut uimarannat. Kaupunki tarjoaa maksutonta liikuntaneuvontaa ja liikuntainfoja sekä järjestää kesäisin kaikille avoimia puistojumppia eri puolilla Helsinkiä.

Kokemusten mukaan maksuton liikunta ei suoraan saa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia henkilöitä aktivoitumaan liikunnan harrastamiseen. Kokemukset muiden kaupunkien maksuttomista
uimahalli- ja kuntosalikäynneistä ovat sen suuntaisia, että maksuttoman liikuntakortin ovat lunastaneet lähinnä jo aktiivista elämää aikaisemmin viettäneet ikääntyneet, kun taas terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat eivät ole tilaisuuteen tarttuneet.

Uimahalleissa, liikuntahalleissa, tekojääradoilla, kuntosaleilla ym. pääsymaksullisissa paikoissa eläkeläiset, työttömät, opiskelijat ja varusmiehet on huomioitu alennetussa maksuluokassa. Sisäänpääsymaksu on pääsääntöisesti puolet normaalihinnasta. Näiden ryhmien vähäisen liikunnan tunnistamista on tehostettu ja heille on tarjottu edullisia liikuntamahdollisuuksia.

Helsingin kaupungin tarjoamien liikuntapalveluiden hinnat ovat jo nyt huomattavasti subventoituja. Kaupunki tukee liikuntatoimen uinti- ja kuntosalihintoja sekä ohjatun liikunnan seniorihintoja merkittävästi, ja hinnat onkin saatu pidettyä kohtuullisella tasolla. Liikuntatoimen varojen suuntaamisessa on suosittu väestöryhmiä, joille terveyden eriarvoisuuden riskit ovat kasaantuneet.

Mahdollisten uusien alennettujen tai maksuttomien ryhmien aiheuttamat tulojen menetykset joudutaan korvaamaan muiden ryhmien hintojen korotuksilla tai menojen leikkauksilla. Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 tavoitteet ja taloudellinen liikkumavara ei mahdollista lisämäärärahan kohdentamista ikäihmisten maksuttomaan liikuntaan.

Senioriliikuntaa kehitetään Helsingissä mm. sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen henkilöstön sekä vapaaehtoisten liikuntakavereiden ja vertaisohjaajien liikuntakoulutuksella. Koulutuksen tavoitteena on
lisätä toimintakyvyltään heikentyneiden ikääntyneiden liikuntaa, tuoda liikuntaryhmät lähelle ikääntyneitä sekä tukea ikääntyneiden ulkoilumahdollisuuksia. Liikuntatiloja on rakennettu ja remontoitu
vastaamaan ikääntyneiden liikkujien tarpeita sekä liikuntaviraston tiloihin että palvelukeskuksiin. Ulkoliikuntaa kehitetään ulkoilureittejä rakentamalla sekä ulkoilutapahtumia järjestämällä."

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Aloite uimahallien ja kuntosalien ilmaiskorteista 70 vuotta täyttäneille

2

Aloite uimahallien ja kuntosalien ilmaiskorteista 70 vuotta täyttäneille (ei internettiin)

Päätöshistoria

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 17.03.2014 § 10

HEL 2014-002621 T 12 03 00

Päätös

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti antaa Ritva Anneli Partasen tekemään kunnan asukkaan aloitteeseen seuraavan vastauksen:

Liikuntalautakunta on mm. 28.8.2012 ja 11.6.2013 käsitellyt vastaavan sisältöisiä aloitteita. Liikuntalautakunta on todennut, että säännöllinen liikunta edistää terveyttä ja hyvinvointia kaiken ikäisillä, ja on erityisen tärkeää ikäihmisille. Iäkkäiden ihmisten väliset erot liikkumisessa ovat suuria, ja tähän joukkoon mahtuukin niin aktiivisia liikkujia, arkiliikkujia, liikkumattomia kuin hoivapalveluja tarvitsevia henkilöitä.

Helsingin kaupungin liikuntavirasto ylläpitää lukuisia liikuntapaikkoja, joissa liikunnan harrastaminen on maksutonta. Näitä ovat mm. lähiliikuntapaikat, ulkoilualueet ja -reitit, luistelu- ja palloilukentät, hiihtoladut ja valvotut uimarannat. Kaupunki tarjoaa maksutonta liikuntaneuvontaa ja liikuntainfoja sekä järjestää kesäisin kaikille avoimia puistojumppia eri puolilla Helsinkiä.

Kokemusten mukaan maksuton liikunta ei suoraan saa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia henkilöitä aktivoitumaan liikunnan harrastamiseen. Kokemukset muiden kaupunkien maksuttomista
uimahalli- ja kuntosalikäynneistä ovat sen suuntaisia, että maksuttoman liikuntakortin ovat lunastaneet lähinnä jo aktiivista elämää aikaisemmin viettäneet ikääntyneet, kun taas terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat eivät ole tilaisuuteen tarttuneet.

Uimahalleissa, liikuntahalleissa, tekojääradoilla, kuntosaleilla ym. pääsymaksullisissa paikoissa eläkeläiset, työttömät, opiskelijat ja varusmiehet on huomioitu alennetussa maksuluokassa. Sisäänpääsymaksu on pääsääntöisesti puolet normaalihinnasta. Näiden ryhmien vähäisen liikunnan tunnistamista on tehostettu ja heille on tarjottu edullisia liikuntamahdollisuuksia.

Helsingin kaupungin tarjoamien liikuntapalveluiden hinnat ovat jo nyt huomattavasti subventoituja. Kaupunki tukee liikuntatoimen uinti- ja kuntosalihintoja sekä ohjatun liikunnan seniorihintoja merkittävästi, ja hinnat onkin saatu pidettyä kohtuullisella tasolla. Liikuntatoimen varojen suuntaamisessa on suosittu väestöryhmiä, joille terveyden eriarvoisuuden riskit ovat kasaantuneet.

Mahdollisten uusien alennettujen tai maksuttomien ryhmien aiheuttamat tulojen menetykset joudutaan korvaamaan muiden ryhmien hintojen korotuksilla tai menojen leikkauksilla. Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 tavoitteet ja taloudellinen liikkumavara ei mahdollista lisämäärärahan kohdentamista ikäihmisten maksuttomaan liikuntaan.

Senioriliikuntaa kehitetään Helsingissä mm. sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen henkilöstön sekä vapaaehtoisten liikuntakavereiden ja vertaisohjaajien liikuntakoulutuksella. Koulutuksen tavoitteena on lisätä toimintakyvyltään heikentyneiden ikääntyneiden liikuntaa, tuoda liikuntaryhmät lähelle ikääntyneitä sekä tukea ikääntyneiden ulkoilumahdollisuuksia. Liikuntatiloja on rakennettu ja remontoitu vastaamaan ikääntyneiden liikkujien tarpeita sekä liikuntaviraston tiloihin että palvelukeskuksiin. Ulkoliikuntaa kehitetään ulkoilureittejä rakentamalla sekä ulkoilutapahtumia järjestämällä.

Päätöksen perustelut

Ritva Anneli Partanen on 24.1.2014 tekemässään kunnan asukkaan aloitteessa esittänyt, että 70 vuotta täyttäneille helsinkiläisille myönnettäisiin ilmaiskortit uimahalleihin ja kuntosaleille. Aloite on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566