Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

23.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 308

Eron myöntäminen tietokeskuksen tutkimuspäällikön virasta, viran julistaminen haettavaksi ja avoimen viran hoitajan määrääminen

HEL 2015-003283 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää tutkimuspäällikkö Timo Cantellille eron tutkimuspäällikön virasta 1.4.2015 lukien ja kehottaa tietokeskusta julistamaan viran haettavaksi siihen HAY-palkkausjärjestelmän mukaan kuuluvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä johdon erityisasiantuntija Eila Ratasvuoren hoitamaan avoinna olevaa tutkimuspäällikön virkaa hänen johdon erityisasiantuntijan palkka- ja luontoisetuineen. Avoimen viran hoitajan määräys on voimassa 1.4.2015 lukien siihen saakka, kunnes viran vakinainen haltija ottaa viran hoitaakseen, kauintaan kuitenkin 31.10.2015 asti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston valittua 11.2.2015 tietokeskuksen tutkimuspäällikkö Timo Cantellin tietokeskuksen johtajaksi,  on Cantell pyytänyt eroa tutkimuspäällikön virastaan. Avoimeksi jäävälle viralle on määrättävä hoitaja siksi, kunnes virkaan valittava henkilö ottaa sen hoitaakseen.

Tietokeskuksen johtosäännön 12 §:n mukaan kaupunginhallitus ottaa virkaan tietokeskuksen osastopäälliköt. Kaupunginhallitus päättää näin ollen hallintosäännön 12 §:n nojalla viran haettavaksi julistamisesta ja hallintosäännön 15 §:n nojalla avoimen viran määräaikaisesta hoitamisesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Tiedoksi

Eron pyytäjä

Avoimen viran hoitaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566