Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

23.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 312

Asuinkerrostalotonttien varaaminen erillisellä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä luovutettavaksi (Sörnäinen, Sompasaari, tontit  10633/1 - 4  ja 10635/1 - 4)

HEL 2015-000707 T 10 01 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti varata Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Sompasaari) tontit  10633/1 - 4  ja 10635/1 - 4 edelleen varattaviksi ja luovutettavaksi erillisellä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä asuntohankkeiden suunnittelua varten 31.12.2017 seuraavin ehdoin:

1

Asuinkerrostalotontti 10633/1 (AK) tulee toteuttaa valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona. Asuinkerrostalotontit 10633/2 ja 4 (AK) tulee toteuttaa vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona tai vuokra-asuntotuotantona ilman Hitas-ehtoja. Asuinkerrostalotontti 10633/3 (AKS) tulee toteuttaa valtion tukemana opiskelija- ja nuorisoasuntotuotantona.

2

Asuinkerrostalotontti 10635/1 (AK) tulee toteuttaa valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona. Asuinkerrostalotontti 10635 /2 ja 4 (AK) tulee toteuttaa vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona tai vuokra-asuntotuotantona ilman Hitas-ehtoja. Asuinkerrostalotontti 10635/3 (AK) tulee toteuttaa välimuodon asuntotuotantona. Mahdollinen Hitas-tuotanto toteutetaan Hitas I -ehdoin.

3

Tonttien varaaja tai varaajat valitaan hakijoiden esittämien viite- ja konseptisuunnitelmien perusteella sekä mahdollisten jatkoneuvotteluiden jälkeen. Valintaperusteita asetettaessa ja tontinvaraajien valintaa suoritettaessa tulee kiinnittää huomiota suunnitelmista ilmenevien kaupunkikuvallisten ratkaisujen laatuun, rakentamisen energia- ja ekotehokkuutta lisääviin ratkaisuihin, asuntoratkaisujen kehittämiseen, hankkeen toteutuskelpoisuuteen sekä innovatiivisiin pysäköintiratkaisuihin ja autopaikkakustannusten oikeudenmukaista kohdentumista lisääviin ratkaisuihin.

4

Vapaarahoitteisina toteutettavat tontit 10633/2 ja 4 sekä tontit 10635/2 ja 4 luovutetaan myymällä käyvästä arvosta edellyttäen, että kaupunginvaltuusto vahvistaa tonttien myyntiperusteet.

5

Muilta osin noudatetaan kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä valintakriteereitä ja varausehtoja

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Asemakaavakartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupungin on tarkoitus järjestää Sompasaaren alueen asuntotonteista kevään 2015 aikana erillinen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely, jonka perusteella esitetään varattavaksi ja luovutettavaksi kolme asuinkerrostalokorttelia 10631, 10633, ja 10635. Kaupunginhallitus on varannut jo aiemmin 25.8.2014 yhden korttelin 10631 em. tarkoitusta varten. Korttelit ovat lainvoimaisessa asemakaavassa (10.10.2014) perusratkaisuiltaan vastaavia kuin aikaisemmin varattu kortteli 10631. Tarkoituksenmukaista on, että ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyä laajennetaan koskemaan myös po. varausesityksen mukaisesti kahta eteläisempää korttelia 10633 ja 10635:ta.

Varattavien tonttien perustiedot:

Kaupunginvaltuuston 27.8.2014 hyväksymän ja 10.10.2014 lainvoimaiseksi tulleen asemakaavan nro 12200 mukaan korttelin 10633 tontit 1, 2 ja 4 ovat asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) ja tontti 10633/3 on erityisasumisen korttelialuetta (AKS). Kokonaisasuinrakennusoikeus korttelialueella 10633/1 - 4 (AK, AKS) on yhteensä 14 200 k-m² + (300 k-m² liiketila).

Asemakaava-alueelle sijoittuu myös kortteli 10635, jonka tontit 1 - 4 ovat asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). Kokonaisrakennusoikeus korttelialueella 10635/1-4 on yhteensä 13 550 k-m² + (300 k-m² liiketila). 

Sijaintikartta ja asemakaavakartta ovat liitteinä 1 ja 2.

Rahoitus- ja hallintamuodot sekä toteuttajien valinta

Tonttien varaamisesta luovutettavaksi erillisellä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä sekä tonttien rahoitus- ja hallintamuodosta on neuvoteltu kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston Kalasataman aluerakentamisprojektin kanssa sekä kaupunkisuunnitteluviraston vastaavan suunnitteluprojektin kanssa. Kilpailuohjelma laaditaan myös yhteistyössä em. projektien kanssa.

Tontti nro

Rakennusoikeus (kem2)

Kaavamerkintä

Rahoitus- ja hallintamuoto

10633/1

3150

AK

Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto

10633/2

3400+150 (liiketila)

AK

Vapaarahoitteinen omistus tai vuokra-asuntotuotanto ilman Hitas-ehtoja

10633/3

4900

AKS

Valtion tukema opiskelija/nuorisoasuntotuotanto

10633/4

2750+150 (liiketila)

AK

Vapaarahoitteinen omistus tai vuokra-asuntotuotanto ilman Hitas-ehtoja

10635/1

3150

AK

Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto

10635/2

3400+150 (liiketila)

AK

Vapaarahoitteinen omistus tai vuokra-asuntotuotanto ilman Hitas-ehtoja

10635/3

4250

AK

Välimuodon asuntotuotanto

10635/4

2750+150 (liiketila)

AK

Vapaarahoitteinen omistus tai vuokra-asuntotuotanto ilman Hitas-ehtoja

 

 

Tonttien varaaja tai varaajat valitaan hakijoiden esittämien viite- ja konseptisuunnitelmien perusteella sekä mahdollisten jatkoneuvotteluiden jälkeen. Valintaperusteita asetettaessa ja tontinvaraajien valintaa suoritettaessa tulee kiinnittää huomiota suunnitelmista ilmenevien kaupunkikuvallisten ratkaisujen laatuun, rakentamisen energia- ja ekotehokkuutta lisääviin ratkaisuihin, asuntoratkaisujen kehittämiseen, hankkeen toteutuskelpoisuuteen sekä innovatiivisiin pysäköintiratkaisuihin ja autopaikkakustannusten oikeudenmukaista kohdentumista lisääviin ratkaisuihin.

Kaupunki on pyrkinyt aktiivisesti etsimään ratkaisumalleja autopaikkakustannusten oikeudenmukaiseen kohdistamiseen eri työryhmissä. Uusien vaihtoehtojen ja innovatiivisten pysäköintiratkaisujen kehittäminen kortteliin sijoittuvien toimijoiden kesken on tarkoituksenmukaista myös yksityisten toimijoiden osalta.

Lopuksi

Tontit 10633/2 ja 4 sekä tontit 10635/2 ja 4 on tarkoitus luovuttaa myymällä käyvästä arvosta maanmyyntitavoitteiden saavuttamiseksi edellyttäen, että kaupunginvaltuusto vahvistaa tonttien myyntiperusteet.

Muuten noudatetaan kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä valintakriteereitä ja varausehtoja.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Asemakaavakartta

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 05.02.2015 § 58

HEL 2015-000707 T 10 01 01 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus varaa Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Sompasaari) tontit  10633/1 - 4  ja 10635/1 - 4 luovutettavaksi erillisellä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä asuntohankkeiden suunnittelua varten 31.12.2017 seuraavin ehdoin:

1

Asuinkerrostalotontti 10633/1 (AK) tulee toteuttaa valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona. Asuinkerrostalotontit 10633/2 ja 4 (AK) tulee toteuttaa vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona tai vuokra-asuntotuotantona ilman Hitas-ehtoja. Asuinkerrostalotontti 10633/3 (AKS) tulee toteuttaa valtion tukemana opiskelija- ja nuorisoasuntotuotantona.

2

Asuinkerrostalotontti 10635/1 (AK) tulee toteuttaa valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona. Asuinkerrostalotontti 10635 /2 ja 4 (AK) tulee toteuttaa vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona tai vuokra-asuntotuotantona ilman Hitas-ehtoja. Asuinkerrostalotontti 10635/3 (AK) tulee toteuttaa välimuodon asuntotuotantona. Mahdollinen Hitas-tuotanto toteutetaan Hitas I -ehdoin.

3

Tonttien varaaja(t) valitaan hakijoiden esittämien viite- ja konseptisuunnitelmien perusteella sekä mahdollisten jatkoneuvotteluiden jälkeen. Valintaperusteita asetettaessa ja tontinvaraajien valintaa suoritettaessa tulee kiinnittää huomiota suunnitelmista ilmenevien kaupunkikuvallisten ratkaisujen laatuun, rakentamisen energia- ja ekotehokkuutta lisääviin ratkaisuihin, asuntoratkaisujen kehittämiseen, hankkeen toteutuskelpoisuuteen sekä innovatiivisiin pysäköintiratkaisuihin ja autopaikkakustannusten oikeudenmukaista kohdentumista lisääviin ratkaisuihin.

 

4

Tontit 10633/2 ja 4 sekä tontit 10635/2 ja 4 luovutetaan myymällä käyvästä arvosta edellyttäen, että kaupunginvaltuusto vahvistaa tonttien myyntiperusteet.

5

Muilta osin noudatetaan kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä valintakriteereitä ja varausehtoja

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Pekka Saarinen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566