Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

23.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 288

V 8.4.2015, Ryj / Kunnan asukkaan aloite Kaisaniemen metroaseman pohjoisen lippuhallin ja sisäänkäyntien rakentamisesta

HEL 2014-010738 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijän perustelut

**********

Kunnan asukas on tehnyt aloitteen, jossa esitetään selvitettäväksi Kaisaniemen metroaseman eli nykyisen Helsingin Yliopiston metroaseman pohjoisen lippuhallin ja sisäänkäyntien rakentamista.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kaupunginvaltuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita sallitaan keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi.

Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa, että aloitteeseen on vastattu 24.2.2015. Vastaus on liitteenä 3.

Vastauksessa todettiin mm., että alueen asemakaava mahdollistaa sisäänkäynnin rakentamisen aloitteessa esitetyn mukaisesti. Kaavassa on Kaisaniemenkadun ja Unioninkadun risteykseen merkitty ohjeellinen kadun alittava kevyen liikenteen yhteys, joka voi toimia osana metroaseman pohjoista sisäänkäyntiä.

Toisen sisäänkäynnin toteuttaminen on mahdollista jälkikäteen aseman pohjoispäähän.

Liikennelaitos -liikelaitos on vuonna 2009 tutkinut sisäänkäynnin yhteiskuntataloudellisia edellytyksiä. Hankkeen edellyttämät investoinnit ovat yli 10 milj. euroa. Toisaalta matkustajien saamat palvelutasohyödyt, joita ovat lähinnä matka-aikahyödyt, eivät vastanneet investoinnin kustannuksia, joten hanke ei osoittautunut kannattavaksi.

Hankkeen saaminen kannattavaksi edellyttää liikenteen ja maankäytön kehittämistä sisäänkäyntien lähiympäristössä. Näitä voisivat olla alueen täydennysrakentaminen ja muiden liikenneyhteyksien toteutuminen. Esimerkiksi tuleva Kruunuvuoren siltaa käyttävän raitiotieyhteyden toteuttaminen Liisankatua pitkin voisi perustella uuden sisäänkäynnin toteuttamista luoden vaihtoyhteyden uuden raitiolinjan ja metron välille.

Liikennelaitos -liikelaitos laatii em. hankkeiden yhteydessä tarkempia selvityksiä Helsingin Yliopiston aseman pohjoisen sisäänkäynnin toteuttamisen mahdollisuuksista ja kannattavuudesta.

Kaupunginhallitus toteaa, että aseman rakentaminen ei sisälly kaupungin vuoden 2015 talousarvion liitteenä olevan vuosien 2015 - 2024 investointiohjelman hankkeisiin.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kuntalaisaloite, Kaisaniemen metroaseman pohjoisen lippuhallin ja sisäänkäyntien rakentaminen

2

Kuntalaisaloite, nettiin

3

HKL:n lausunto 24.2.2015

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566