Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/5

 

23.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 296

V 8.4.2015, Konalan asuinkerrostalotontin vuokrausperusteet (Konala, Hilapellonpolku, tontti 32067/6)

HEL 2015-001627 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 32. kaupunginosan (Konala) korttelin nro 32067 tontin nro 6 (Hilapellonpolku, pinta-ala 1 549 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1             

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 27 euroa.

2             

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kartat

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Tontti on varattu Asuntotuotantotoimistolle valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2016 saakka. Asuntotuotantotoimisto on ilmoittanut rakennustöiden alkavan syksyllä 2015, joten on ajankohtaista määrittää tontille vuokrausperusteet.

Vuokrausperusteeksi ehdotettava kerrosneliömetrihinta vastaa tämän päivän hintatasossa 516 euroa ja ARA-alennus huomioiden 413 euroa. Maanvuokran laskennallinen vaikutus asumiskustannuksiin ARA-alennus huomioiden on 1,38 e/kk/m².

Esittelijän perustelut

Varauspäätös (A1132-125R)

Kaupunginhallitus on 25.8.2014 (836 §) varannut tontin Asuntotuotantotoimistolle valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2016 saakka.

Asemakaavatiedot

Kaupunginvaltuuston 23.4.2014 hyväksymän ja 6.6.2014 lainvoimaiseksi tulleen asemakaavan nro 12216 mukaan tontti on enintään viisikerroksisten asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). Tontin rakennusoikeus on 1 350 k-m².

Sijaintikartta ja asemakaavakartta ovat liitteenä 1.

Ehdotetut vuokrausperusteet

Tontin maanvuokra esitetään määräytyväksi pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 27 euroa. Esitetty kerrosneliömetrihinta vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) valtion tukemassa asuntotuotannossa hyväksymää enimmäishintaa. Hintatasossa 12/2014 (ind. 1910) laskettu kerrosneliömetrihinta on 516 euroa ja ARA-alennus huomioiden 413 euroa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen (1.10.1980, asia nro 18) mukaisesti asuntotontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta.

Koska on kyse valtion tukemasta asuntotuotannosta, tontista peritään 80 % vapaarahoitteisen tontin maanvuokrasta.

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin ARA-alennus huomioiden on 1,38 e/kk/m².

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kartat

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 19.02.2015 § 76

HEL 2015-001627 T 10 01 01 02

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan 32. kaupunginosan (Konala) korttelin nro 32067 tontti nro 6 (Hilapellonpolku, pinta-ala 1 549 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1             

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 27 euroa.

2             

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Risto Lehtonen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36617

risto.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566