Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

23.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 313

Eron myöntäminen Juhani Tuuttilalle Kiinteistöviraston tontti-osaston osastopäällikön virasta

HEL 2015-002016 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikkö ********** hänen hakemuksensa mukaisesti 1.10.2015 lukien ja kehottaa kiinteistövirastoa käynnistämään viran täyttöön liittyvän hakumenettelyn.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tonttiosaston osastopäällikkö

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikkö on pyytänyt eroa virastaan 9.2.2015 saapuneella ilmoituksella siirtyäkseen eläkkeelle 1.10.2015 alkaen.

Kiinteistölautakunnan johtosäännön 15 §:n mukaan osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus kiinteistölautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Eron viranhaltijalle myöntää nimittävä toimielin.

Tonttiosasto huolehtii kiinteistöviraston johtosäännön mukaan maa- ja vesialueiden hankinnasta ja luovuttamisesta sekä kaupungin maaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaupungin kielitaitosäännön mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tonttiosaston osastopäällikkö

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 05.03.2015 § 95

HEL 2015-002016 T 01 01 04 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntää eron kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikkö ********** hänen hakemuksensa mukaisesti 1.10.2015 lukien ja kehottaa kiinteistövirastoa käynnistämään viran täyttöön liittyvän hakumenettelyn.

Esittelijä

virastopäällikkö

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Pirkko Vainio, osastopäällikkö, puhelin: 310 36418

pirkko.vainio(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566