Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

23.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 300

Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Reykjavikissa 7. - 8.5.2015

HEL 2015-002913 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi Reykjavikissa järjestettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen (Conference of the Nordic Capitals) 7. - 8.5.2015 seuraavat henkilöt:

1.

Lasse Männistö

2.

Arja Karhuvaara

3.

Harry Bogomoloff

4.

Ulla-Marja Urho

5.

Johanna Sydänmaa

6.

Emma Kari

7.

Otso Kivekäs

8.

Mari Puoskari

9.

Tuomas Rantanen

10.

Sara Paavolainen

11.

Osku Pajamäki

12.

Pilvi Torsti

13.

Veronika Honkasalo

14.

Henrik Nyholm

15.

Mika Raatikainen

16.

Nina Huru

17.

Päivi Storgård

18.

Terhi Peltokorpi

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Komonen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25723

leena.komonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Reykjavikin kaupunginjohtajan kutsukirje

2

Kokousohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkamatkalle lähtijät

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajiksi Reykjavikissa järjestettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen (Conference of the Nordic Capitals) 7. - 8.5.2015 seuraavat henkilöt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Esittelijän perustelut

Reykjavikin kaupunki on esittänyt Helsingin kaupungille kutsun osallistua Reykjavikissa 7. - 8.5.2015 järjestettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen. Kokouksen teema on Resilient Cities.

Joka toinen vuosi järjestettävään kokoukseen kutsutaan enintään 20 edustajan delegaatio kaikista pohjoismaisista pääkaupungeista sekä lisäksi 3-4 edustajan delegaatio itsehallintoalueiden pääkaupungeista (Mariehamn, Nuuk ja Torshavn). Delegaatioiden jäsenet ovat pääosin luottamushenkilöitä. Kokouksen yhtenä tavoitteena on kokemusten ja näkemysten vaihto esillä olevista teemoista sekä verkottuminen.

Liitteenä on kokouksen tarkempi ohjelma. Tarkoituksena on lentää Reykjavikiin keskiviikkona iltapäivällä 6.5. ja lähteä paluumatkalle lauantaiaamuna 9.5.

Kaupunginhallituksen valittua edustajat Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää erikseen virkamatkasta kaupunginhallituksen johtosäännön ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Komonen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25723

leena.komonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Reykjavikin kaupunginjohtajan kutsukirje

2

Kokousohjelma

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkamatkalle lähtijät

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.03.2015 § 266

HEL 2015-002913 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Komonen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25723

leena.komonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566