Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

23.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 299

Tasa-arvotoimikunnan raportti toiminnastaan 2013-2014

HEL 2015-001600 T 01 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi tasa-arvotoimikunnan raportin sukupuolten tasa-arvon edistämisestä 2013-2014.

Esittelijän perustelut

Kaupungin tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on raportoida toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Tasa-arvotoimikunnan työ perustuu kaupunginhallituksen asettamispäätöksessä lueteltuihin tehtäviin, joista tasa-arvotoimikunta on laatinut raportin toimikaudelta 2013−2014.

Tasa-arvotoimikunnan keskeisenä tehtävänä oli valmistella yhdessä henkilöstöosaston (ent. henkilöstökeskus) kanssa toiminnallista eli palveluja koskevaa tasa-arvosuunnitelmaa. Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja johti palvelujen tasa-arvosuunnitelman valmistelutyöryhmää. Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa 2013−2016 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 18.11.2013. Palvelujen tasa-arvosuunnitelmaan on koottu virastojen keskeisiä sukupuolten tasa-arvoa edistäviä tavoitteita, joiden toteutumista tasa-arvotoimikunta on edistänyt järjestämällä erilaisia koulutustilaisuuksia ja yhteistyötapaamisia.

Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat henkilöstön tasa-arvosuunnitelman valmistelutyöryhmän työskentelyyn henkilöstöosaston, henkilöstöjärjestöjen ja virastojen edustajien kanssa. Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma 2014–2016 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 16.6.2014.

Toimikaudellaan tasa-arvotoimikunta on seurannut tasa-arvosuunnitelmien toteutusta mm. perehtymällä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn. Esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolassa tehtävä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy todettiin riittämättömäksi. Tasa-arvotoimikunta on esittänyt huolensa myös liittyen maahanmuuttajanaisten kohtaamiin ongelmiin ja ikääntyneiden naisten huonoon taloudelliseen tilanteeseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Liitteet

1

Khs 18.2.2013, § 216 Tasa-arvotoimikunnan asettaminen.pdf

2

Raportti.pdf

Tiedoksi

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566