Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

16.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 281

Asuntotuotantotoimikunnalle varattujen asuntotonttien rahoitus- ja hallintamuodon muuttaminen (Tapanila, tontit 39146/1-3)

HEL 2014-015036 T 10 01 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti muuttaa asuntotuotantotoimikunnalle 19.4.2010 varattujen tonttien 39146/1-3 varausehtoja siten, että tonttien rahoitus- ja hallintamuoto muutetaan vapaarahoitteisesta Hitas I -ehdoin toteutettavasta omistusasuntotuotannosta valtion tukemaksi vuokra-asuntotuotannoksi. 

1

Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka.

2

Muilta osin noudatetaan entisiä varausehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

39. Tapaninvainio

Kaupunginhallitus varasi tontit 39146/1-4 asuntotuotantotoimikunnalle 19.4.2010. Asuntotuotantotoimikunta päätti esittää Hitas-tuotantoon varattujen tonttien 39146/1-3 varausta muutettavaksi valtion tukemaksi vuokra-asuntotuotannoksi.

Hanke on kilpailutettu ja todettu liian kalliiksi. Suunnitelmia on kehitettävä voimakkaasti ja muutokset hyväksytettävä kaavoittajalla ja rakennusvalvonnassa.

Asuntotuotantotoimikunta katsoo, että jos hanke voidaan yhdistää samaan kokonaisuuteen sosiaaliseen vuokra-asuntotuotantoon varatun saman korttelin tontin 4 kanssa, tämä mahdollistaa hankkeen taloudellisemman toteuttamisen ja näin koko korttelin rakentamisen käynnistämisen.

Jos hallintamuotomuutos onnistuu, tontille 39146/4 suunnitellun Heka Tapaninvainio Vihervarpusentie 2:n ja saman korttelin tonteille 1-3 suunnitellun As Oy Helsingin Pikkuvarpusen hankkeet on mahdollista yhdistää yhdeksi ara-vuokrahankkeeksi.

Sijaintikartta ja hakemus ovat liitteinä 1 ja 2.

Esitetyllä muutoksella ei ole oleellista vaikutusta alueelliseen eikä koko kaupungin tontinvarauskannan rahoitus- ja hallintamuotojakaumaan. Kohteet ovat pieniä, yhteensäkin vain alle 40 asuntoa. Muutokset helpottanevat ja mahdollistavat asuntotuotannon käynnistymisen alueilla.

Muutoksesta on neuvoteltu varauksensaajan kanssa ja esitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian ja kaupunginsuunnitteluviraston kanssa.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Hakemus

Tiedoksi

Asuntotuotantotoimikunta

Kiinteistölautakunta

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.12.2014 § 637

HEL 2014-015036 T 10 01 01 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus muuttaa asuntotuotantotoimikunnalle 19.4.2010 varattujen tonttien 39146/1-3 varausehtoja siten, että tonttien rahoitus- ja hallintamuoto muutetaan vapaarahoitteisesta Hitas I -ehdoin toteutettavasta omistusasuntotuotannosta valtion tukemaksi vuokra-asuntotuotannoksi. 

1

Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka.

2

Muilta osin noudatetaan entisiä varausehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566