Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

16.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 267

Helsingin seudun Asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen ostaminen

HEL 2015-001975 T 02 07 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

-        hyväksyä yhden (1) Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen ostamisen Vantaan kaupungilta tuhannen (1 000) euron kauppahintaan liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisilla ehdoilla,

-        hyväksyä osakekauppaan liittyen Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimuksen solmimisen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti,

-        kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten mukaiset kauppakirjan ja osakassopimuksen sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia ja huolehtimaan varainsiirtoveron maksamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä,

-        kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksamaan osakkeen kauppahinnan ja kauppaan liittyvän varainsiirtoveron talousarviotililtä 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että osakekaupan toteuttamisen ja osakassopimuksen allekirjoittamisen edellytyksenä on, että Vantaan kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hyväksyvät järjestelyn vastaavasti omalta osaltaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Kauppakirjaluonnos

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

3

Yhtiöjärjestys

4

HUS-hallituksen ptk ote 23.2.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vantaan kaupunki

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

HUS

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Hallintolain 26 §:n mukaan viranomaisen on järjestettävä tulkitseminen ja kääntäminen asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta, jos romani- tai viittomakieltä taikka muuta kieltä käyttävä asianosainen ei osaa viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä. Viranomainen vastaa hallintolaissa säädettyjen ja sen nojalla sekä erityislakien perusteella viranomaisten järjestettävien tulkitsemis- ja kääntämispalveluiden saatavuudesta. Viranomaisen on hallintolain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 72/2002) perustelujen mukaan huolehdittava siitä, että asianosainen ymmärtää tulkitsemisen avulla viranomaista ja hänellä on riittävät edellytykset valvoa oikeuksiaan.

Hallintolain esitöiden (HE 72/2002) mukaan viranomainen voi huolehtia vastuullaan olevasta tulkitsemisesta ja kääntämisestä itse tai turvautua ulkopuoliseen apuun. Jos viranomainen ei huolehdi kääntämisestä omana työnä, se voi teettää käännöksen käännöstoimistolla tai muulla laillistetulla kielenkääntäjällä.

Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy

Vantaan kaupunki yhtiöitti joulukuussa 2014 kaupungin organisaatioon kuuluneen asioimistulkkikeskuksen, joka perustettiin vuonna 1994 Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisenä hankkeena valtion koordinoimana. Perustamisen tarkoituksena oli, että ensisijaisesti pääkaupunkiseudun viranomaiset saisivat helposti ammattimaisia tulkkaus- ja käännöspalveluja keskitetysti.

Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n henkilöstömäärä on vuonna 2015 yhteensä 24 työntekijää. Yhtiöllä on lisäksi listoillaan yhteensä yli 300 freelance- ja ostopalvelutulkkia sekä -kääntäjää. Tulkkausta on saatavilla lähes sadalla kielellä; kirjallisia käännöksiä noin viidelläkymmenellä. Yhtiön vuoden 2015 liikevaihdoksi on arvioitu 5,2 milj. euroa.

Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy tuottaa toimialansa mukaisia palveluja sen omistajina oleville hankintayksiköille ns. in house -yhtiönä. Yhtiön toimialan ja tarkoituksen takia sen osakkeita ei saa luovuttaa muille kuin julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) tarkoitetuille hankintayksiköille.

Kaupunki käytti vuonna 2014 yhteensä noin 3,7 milj. euroa tulkkauspalveluostoihin lukuisilta eri yrityksiltä. Valtaosa kaupungin ostamista tulkkauspalveluista käytetään sosiaali- ja terveysvirastossa. Sosiaali- ja terveysviraston tulkkauspalvelumenot olivat vuonna 2014 noin 3 milj. euroa, josta tilauksia Helsingin seudun asioimistulkkikeskukselta oli yhteensä noin 1,3 milj. euroa.

Osakekauppa ja osakassopimus

Vantaan kaupunki on tarjonnut kaupungille osakkuutta Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:ssä. Osakkuus toteutetaan siten, että kaupunki ostaa yhden osakkeen Vantaalta tuhannen (1 000) euron kauppahintaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on omalta osaltaan päättänyt 23.2.2015 tehdä vastaavan osakekaupan Vantaan kanssa. Samalla HUS:n hallitus päätti hyväksyä laaditut luonnokset kauppakirjaksi ja osakassopimukseksi edellyttäen, että myös Vantaan ja Helsingin kaupungit hyväksyvät ne omalta osaltaan.

Kauppakirjan kanssa samassa yhteydessä allekirjoitetaan Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimus, jossa sovitaan yhtiön osakkeiden omistuksesta ja myynnistä, liiketoiminnan järjestämisestä ja hallinnosta sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista yhtiöön ja toisiinsa nähden. Osakassopimuksen allekirjoituksella Vantaa sitoutuu valitsemaan Helsingin kaupungin nimeämän henkilön yhtiön hallitukseen kevään 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään viimeistään 30.6.2015.

Omistusosuudella sekä hankintalaissa säädetyin tavoin yhtiön hallintoon ja valvontaan osallistumisella yhtiöstä tulee in house -yksikkö myös kaupunkiin nähden. Tämä mahdollistaa tulkkauspalvelujen hankkimisen yhtiöltä solmittavan ostopalvelusopimuksen perusteella ilman kilpailutusta.

Tulkkauspalvelujen tuottamiseen liittyen kaupungin ja yhtiön välillä tehdään erillinen ostopalvelusopimus, jossa määritellään sitovasti yhtiön tuottamien palveluiden laatuun ja hinnoitteluun liittyvät ehdot. Ostopalvelusopimus on luonteeltaan puitesopimus, jossa kaupunki ei sitoudu mihinkään tiettyyn tilausmäärään.

Kaupungin kannalta yhtiön omistajaksi lähtemisen tarkoituksena on laadukkaiden tulkkauspalveluiden saatavuuden varmistaminen koordinoidusti ja taloudellisesti. Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:ssä tulkkauspalveluja voidaan kehittää ammattitaitoisesti kaikkien osakkeenomistajien tarpeet huomioon ottaen. Tulkkauspalvelujen kehittämiseen saadaan näin suunnitelmallisuutta, mikä palvelee niin asiakkaiden, osakkeenomistajien kuin tulkkipalveluja tilaavien kaupungin työntekijöiden etuja.

Osakekauppajärjestely on käyty läpi sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Virasto pitää kyseessä olevaa in house -yhtiömallia kaupungin tulkkauspalveluiden järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisena.

Osakkeen kauppakirjaluonnosta ja osakassopimusluonnosta on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osaston kanssa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Kauppakirjaluonnos

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

3

Yhtiöjärjestys

4

HUS-hallituksen ptk ote 23.2.2015

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vantaan kaupunki

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

HUS

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.03.2015 § 32

HEL 2015-001975 T 02 07 01

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

-        hyväksyä yhden (1) Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen ostamisen Vantaan kaupungilta tuhannen (1 000) euron kauppahintaan liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisilla ehdoilla,

-        hyväksyä osakekauppaan liittyen Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimuksen solmimisen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti,

-        kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten mukaiset kauppakirjan ja osakassopimuksen sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia ja huolehtimaan varainsiirtoveron maksamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä,

-        kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksamaan osakkeen kauppahinnan ja kauppaan liittyvän varainsiirtoveron talousarviotililtä 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että osakekaupan toteuttamisen ja osakassopimuksen allekirjoittamisen edellytyksenä on, että Vantaan kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hyväksyvät järjestelyn vastaavasti omalta osaltaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566