Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

16.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 271

Kaupunginvaltuuston 11.3.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.3.2015 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennuslautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi rakennuslautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelut –liikelaitokselle.

 

 

5

Tiedoksi hankintakeskukselle, pelastuslaitokselle, rakennusvirastolle, rakentamispalvelulle (Stara), HKL-liikelaitokselle, sosiaali- ja terveysvirastolle, kaupunginmuseolle, nuorisoasiainkeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja kiinteistövirastolle.

 

 

6

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

 

 

7

Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote valtiovarainministeriölle, Kuntajakoselvittäjille, Espoon kaupungille, Kauniaisten kaupungille, Sipoon kunnalle, Vantaan kaupungille, Tuusulan kunnalle, Valtiovarainministeriölle ja huomautuksen antajille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

 

 

10

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

11-16, 18-29

Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

17, 30-31

Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

32

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

33

Aloite sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

34

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566