Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

16.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 264

V 25.3.2015, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        myöntää Maija Vänskällä vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä,

-        todeta Pekka Vauhkosen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävän päättyneeksi sekä

-        valita Elina Havun ja Jari Simosen käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Maija Vänskän eropyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Maija Vänskä pyytää 18.2.2015 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Pekka Vauhkonen on kuollut 4.11.2014.

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Maija Vänskän (ent. Rissanen) ja Pekka Vauhkosen käräjäoikeuden lautamiehiksi toimikaudeksi 2013 - 2016.

Käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä vapautettavien tilalle valitaan uudet lautamiehet toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Maija Vänskän eropyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566