Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

16.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 275

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n hallituspalkkiot

HEL 2015-001492 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä 1.1.2015 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkeenomistajan päätös_luonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014, 322 § Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelujen yhtiöittämisestä. Kaupunginhallitus teki yhtiöittämiseen liittyvän täytäntöönpanopäätöksen 20.10.2014, 1053 §.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy on perustettu 28.10.2014 osana Palmia-liikelaitoksen osittaista yhtiöittämistä. Yhtiö aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2015.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkiot perustuvat kaupunginhallituksen päätökseen 13.9.2004, 1119 §. Kyseisessä päätöksessä on päätetty, että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on sama kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet em. luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetulle jaoston puheenjohtajalle maksetusta saman palkkiosäännön 6 §:n kohdassa ”muut” mainitusta vuosipalkkiosta.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy on perustettu toimimaan kilpailluilla markkinoilla. Jotta yhtiöön on edellytykset saada jatkossakin kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta paras mahdollinen hallitus, tulee yhtiössä voida noudattaa hallituksen osalta em. kaupunginhallituksen päätöksestä poikkeavia palkkioperusteita ja -käytäntöjä. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä sen varmistamisessa, että yhtiöllä on tehokas ja yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen omaava hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus.

Yhtiön omistuspohja, toiminnan laatu ja laajuus sekä hallitustyöskentely ja siihen liittyvä vastuu huomioon ottaen yhtiön hallituksen puheenjohtajalle tulisi maksaa 6 000 euron suuruista vuosipalkkiota ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 4 000 euron suuruista vuosipalkkiota. Lisäksi hallituksen jäsenille tulisi maksaa 400 euron suuruista kokouspalkkiota.

Edellä mainitut palkkiot ovat vastaavat kuin Helsingin Satama Oy:ssä tällä hetkellä maksettavat hallituspalkkiot. 

Hallituksen palkkioita koskeva päätös on tarkoituksenmukaista viedä käytäntöön osakkeenomistajan yhtiökokousta pitämättä tekemällä päätöksellä. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 9.3.2015 tekemä osakkeenomistajan päätös on ehdollinen sille, että kaupunginhallitus hyväksyy kokouspalkkioita koskevan esityksen. Luonnos osakkeenomistajan päätöksestä on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkeenomistajan päätös_luonnos

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.03.2015 § 37

HEL 2015-001492 T 00 01 05

Esitys

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

-        kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä 1.1.2015 lukien.

B

Lisäksi konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä seuraavan Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n osakkeenomistajan päätöksen:

Mikäli kaupunginhallitus päättää, että yhtiön osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä 1.1.2015 lukien, yhtiön hallitukselle maksetaan 1.1.2015 lukien kuluvan toimikauden loppuun asti seuraavat kokouspalkkiot:

-        hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio 6 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa,

-        hallituksen varapuheenjohtajalle vuosipalkkio 4 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa,

-        hallituksen jäsenille vuosipalkkio 4 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa

-        kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen esityslistan liitteenä olevan päätösluonnoksen mukaisesti,

-        tekemään luonnokseen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia sekä

-        huolehtimaan päätöksen edellytyksen täyttymisen ilmoittamisesta yhtiölle, mikäli kaupunginhallitus päättää palkkioiden soveltamisen edellytyksenä olevasta palkkiosäännöstä poikkeamisesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566