Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

09.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 251

Helsinki Suomen yritysmyönteisin kaupunki -toimenpideohjelma

HEL 2015-001570 T 14 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, puhelin: 310 36141

marja-leena.rinkineva(a)hel.fi

Santtu von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 310 26258

santtu.vonbruun(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Helsinki Suomen yritysmyönteisin kaupunki -toimenpideohjelman ja kehottaa siinä esitettyjä hallintokuntia osallistumaan ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutukseen.

Esittelijän perustelut

Helsingin strategiaohjelmassa 2013–2016 on asetettu tavoitteeksi, että ”Helsinki on Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016. Yrityksille tarjotaan monipuolisia sijoittumismahdollisuuksia kaupungin eri osissa.” Lisäksi strategiassa todetaan, että ”Helsinki tarjoaa erinomaisen toiminta- ja kasvuympäristön eri toimialojen yrityksille. Kaupunki pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan erityisesti ICT-,                hyvinvointi-, matkailu, ympäristöliiketoiminta- ja muotoilualojen kasvuun.”

Kaupunginhallitus edellytti tehtäväksi näistä toimenpideohjelmat.

Edellä mainitut tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet liittyvät tiiviisti toisiinsa. Elinkeino-osaston johdolla toimenpideohjelmat on tästä syystä valmisteltu yhtenä kokonaisuutena.

Toimenpideohjelman perustan muodostaa yleinen yritysmyönteisyyden parantaminen. Keskeiset toimenpiteet liittyvät yritysten asiointiin kaupungin kanssa ja yrityksille tarjottaviin palveluihin sekä valmistelussa olevien asioiden yritys- ja elinkeinovaikutusten tarkasteluun osana päätöksentekoa.

Strategiaohjelmassa nimettyjen avaintoimialojen kehittämiseksi on lisäksi esitetty joukko toimenpiteitä, joilla kaupunki voi vaikuttaa alojen toimintaedellytyksiin.

Toimenpiteiden vastuutahoksi on esitetty jotakin kaupungin omaa virastoa tai muuta organisaation osaa. Merkittävä osa esitetyistä toimenpiteistä on kuitenkin sellaisia, että ne toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän edustajien, tutkimus- ja koulutustahojen tai muiden keskeisten kumppaneiden kanssa.

Toimenpideohjelmaluonnos esiteltiin kaupunginhallitukselle iltakouluasiana 2.6.2014. Tämän jälkeen luonnos on viimeistelty kaupunginhallitukselta sekä eri virastoilta ja tärkeimmiltä yhteistyökumppaneilta saadun palautteen pohjalta. Saatu palaute on otettu huomioon mahdollisimman kattavasti.

Laaditun toimenpideohjelman toteutus jatkuu seuraavalle strategiakaudelle. Uuden strategiaohjelman valmistelun yhteydessä arvioidaan toimenpideohjelman toteutumista ja päivitetään toimenpiteet.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, puhelin: 310 36141

marja-leena.rinkineva(a)hel.fi

Santtu von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 310 26258

santtu.vonbruun(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki - Suomen yritysmyönteisin kaupunki_toimenpideohjelma 15.1.2015

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Elinkeino-osasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566