Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

09.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 250

Helsingin kaupungin pelastuspalvelusuunnitelman hyväksyminen ja pelastuspalveluneuvottelukunnan asettaminen kaupunginhallituksen toimikaudeksi

HEL 2014-012065 T 09 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan Helsingin kaupungin pelastuspalvelusuunnitelman.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti asettaa vuonna 2015 alkavaksi toimikaudekseen pelastuspalveluneuvottelukunnan.

Pelastuspalveluneuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Helsingin kaupungin pelastuspalvelun toimeenpano-organisaatioon kuuluvien viranomaisten, laitosten, Helsingin kaupungin tytäryhtiöiden ja vapaaehtoisten järjestöjen suunnittelua ja yhteistyötä suuronnettomuuksien torjunnassa ja muussa yhteistoimintaa vaativassa pelastustoimessa sekä tarvittaessa avustaa pelastustoiminnan johtajaa toimintatilanteessa.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä pelastuspalveluneuvottelukunnan jäseniksi henkilön aseman perusteella:

puheenjohtajaksi:

    - kaupunginjohtaja

varapuheenjohtajaksi:

    - rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

jäseniksi

    - kansliapäällikkö
    - pelastuskomentaja
    - sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö
    - opetustoimen johtaja
    - varhaiskasvatusjohtaja
    - kaupungininsinööri
    - rakentamispalvelun toimitusjohtaja
    - ympäristöjohtaja
    - liikennelaitos-liikelaitoksen toimitusjohtaja
    - Palmia-liikelaitoksen toimitusjohtaja
    - Helen Oy:n toimitusjohtaja
    - Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja
    - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja
    - Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtaja
    - Helsingin poliisikomentaja
    - Suomenlahden merivartioston komentaja
    - Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentaja
    - Rannikkoprikaatin komentaja
    - Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin
      toiminnanjohtaja
    - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
      erikseen myöhemmin nimeämä henkilö

Estyneen sijassa toimii hänen sijaisensa virassa tai toimessa.

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikön ja valmiuspäällikön sekä pelastuslaitoksen pelastusjohtajan ja varautumispäällikön, oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan asiantuntijoita ja tarvittaessa toimimaan jaostoihin jakaantuneena sekä kehottaa pelastuslaitosta osoittamaan neuvottelukunnalle sihteerin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan koulutusohjelman vuodelle 2015 ja liitteenä 3 olevan koulutussuunnitelman vuosille 2015-2019 sekä kehottaa virastoja ja liikelaitoksia huolehtimaan kukin omalta osaltaan niiden toteutumisesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 8 k.)

2

Koulutusohjelma vuodelle 2015

3

Koulutussuunnitelma 2015-2019

4

Pelastuspalveluneuvottelukunta ptk 30 9 2014

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pelastuspalvelusuunnitelma

Pelastuslain (29.4.2011/379) 46 §:n mukaan valtion ja kunnan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset ovat velvollisia osallistumaan pelastuslaitoksen johdolla pelastustoiminnan suunnitteluun siten kuin 47 §:ssä säädetään sekä toimimaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa niin, että pelastustoiminta voidaan toteuttaa tehokkaasti. Lain 47 §:n mukaan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, jotka ovat velvollisia antamaan pelastusviranomaisille virka-apua ja asiantuntija-apua tai joiden asiantuntemusta muutoin tarvitaan pelastustoiminnassa ja siihen varautumisessa, ovat velvollisia laatimaan pelastuslaitoksen johdolla ja yhteistoiminnassa keskenään tarpeelliset suunnitelmat tehtäviensä hoitamisesta pelastustoiminnan yhteydessä ja osallistumisesta pelastustoimintaan. Pelastuslaitokselle on annettava selvitykset pelastustoimintaan käytettävissä olevista voimavaroista.

Helsingin kaupungin alueella pelastuslaissa tarkoitettu yhteistoiminta toteutetaan pelastuspalveluna. Pelastuspalvelusuunnitelmaan on koottu eri toimialojen ja toimijoiden tehtävät pelastuspalvelun toteuttamiseksi.

Tarvittaessa suunnitelmaa muutetaan suunnitelman kohdassa 7.1 esitetyllä tavalla siten, että tekniset muutokset suunnitelmaan voi toteuttaa pelastuslaitos. Mikäli suunnitelmaan tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat pelastuspalvelun perusteisiin, käsitellään ne pelastuspalveluneuvottelukunnassa. Tämän jälkeen muutoksista päättää kaupunginhallitus.

Pelastuspalveluneuvottelukunnan asettaminen

Pelastuspalvelun suunnittelua ohjaa pelastuspalveluneuvottelukunta. Neuvottelukunta on ensimmäistä kertaa asetettu kaupunginhallituksessa 23.3.1981, 798 §. Viimeisin neuvottelukunta on asetettu vuosiksi 2013-14 kaupunginhallituksen päätöksellä 18.3.2013, 299 §.

Pelastuspalveluneuvottelukunnan tehtävänä on vuodesta 1981 lukien ollut ohjata Helsingin kaupungin pelastuspalvelun toimeenpano-organisaatioon kuuluvien viranomaisten, laitosten ja vapaaehtoisten järjestöjen suuronnettomuuksien torjuntaa koskevaa suunnittelua ja yhteistoimintaa sekä tarvittaessa avustaa pelastustoimien johtajaa toimintatilanteessa.

Pelastuspalveluneuvottelukunta on 30.9.2014 esittänyt, että se asetettaisiin kaupunginhallituksen vuonna 2015 alkavaksi toimikaudeksi (liite 4).

Neuvottelukunta esittää, että sen tehtävää muokattaisiin siten, että toimeenpano-organisaatioon lisättäisiin Helsingin kaupungin tytäryhtiöt, ja että organisaation suunnittelua ja yhteistyötä ohjattaisiin suuronnettomuuksien lisäksi myös muussa yhteistoimintaa vaativassa pelastustoimessa.

Esittelijä toteaa, että ohjausvaikutuksen ulottaminen tytäryhtiöihin on keskeistä, koska palvelutoimintaa harjoitetaan entistä laajemmin tytäryhtiöissä.

Suuronnettomuuksien torjunnan lisäksi ohjaus on perusteltua ulottaa myös muiden pelastusviranomaisen johtamien onnettomuustilanteiden yhteistoimintatilanteiden suunnitteluun. Pelastuslain 46 ja 47 §:issä, joissa tarkoitetusta suunnittelusta ja yhteistyöstä pelastuspalveluneuvottelukunnan ohjauksessa on kysymys, ei tehdä eroa suuronnettomuuden taikka tulipalojen ja muiden onnettomuuksien välillä, vaan kysymys on yleisemmin pelastustoiminnan suunnittelusta ja yhteistyöstä.

Pelastuspalveluneuvottelukunnan jäsenet on perusteltua nimetä virkatehtävittäin. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä (HUS) on käynnissä organisaatiomuutos, joten kaupunginhallituksen tulisi päättää, että HUS voi myöhemmin erikseen nimetä edustajansa neuvottelukunnan jäseneksi. Kokoonpanoa ja toimintaa koskevat ehdotukset perustuvat neuvottelukunnan esitykseen.

Koulutusohjelma ja -suunnitelma

Pelastuspalveluorganisaation toimintavalmiutta ylläpidetään ja kehitetään säännöllisellä suunnittelu- ja koulutustoiminnalla. Pelastuspalveluneuvottelukunnan suunnittelu- ja koulutusjaosto laatii vuosittain koulutusohjelman ja -suunnitelman. Pelastuspalveluneuvottelukunta huolehtii pelastuspalvelun yhteistoimintaa koskevasta koulutuksesta ja kukin organisaatio omasta toimialakoulutuksestaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 8 k.)

2

Koulutusohjelma vuodelle 2015

3

Koulutussuunnitelma 2015-2019

4

Pelastuspalveluneuvottelukunta ptk 30 9 2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Pelastuspalveluneuvottelukunta

Pelastuslaitos

Kaupunginkanslia

Virastot ja liikelaitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566