Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

09.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 258

Laajasalon liikuntapuiston kenttäalueen vuokraaminen Laajasalon jalkapallonurmi Oy:lle

HEL 2015-000295 T 10 01 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Laajasalon palloseura LPS ry:lle perustettavan yhtiön nimiin 49. kaupunginosassa (Laajasalo) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn, noin 10 465 m²:n suuruisen alueen liikuntatoimintaa varten liikuntalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2030 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2013 vuosikeskiarvon pistelukua 1890 on 6 745,20 euroa. Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 356,90 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Vuokra-alueeseen sisältyy 948 m²:n kokoinen viheralue, jonka ylläpito on vuokralaisen vastuulla. Aluetta ei voi käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan, joten vuokra peritään vain varsinaisen kenttäalueen pinta-alan 9 517 m²:n pohjalta.

2

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrahakemus liitteineen

2

Vuokrasopimusluonnos

3

Vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Laajasalon palloseura LPS ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta on 21.6.2011 (150 §) hyväksynyt seurojen kanssa toteutettavien hankkeiden yhteistoimintaa sekä hakemusten käsittelyä koskevat periaatteet, joiden mukaan seurojen kanssa pyritään toteuttamaan kaksi yhteistoimintakenttää vuodessa. Liikuntaviraston ulkoliikuntapalvelut ja Suomen Palloliiton Helsingin piirin olosuhdevaliokunnan edustajat ovat yhdessä kehittäneet toimenpiteitä,
joilla seurojen ja liikuntaviraston yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan, ja luoneet ne kriteerit, joita seurojen tulee hankkeissa noudattaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut liikuntapaikkarakentamista viime vuosina n. 25 miljoonalla eurolla. Edellytyksenä valtionavun hakemiseen on avustettavan kohteen maa-alueen omistaminen tai 15
vuoden maanvuokrasopimus. Liikuntatoimen johtosäännön 4 §:n 9 kohdan mukaan liikuntalautakunta voi päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden vuokralle antamisesta kerrallaan kauintaan 10
vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus. Kyseisen hankkeen toteutumisen yhtenä merkittävänä edellytyksenä on valtionapu. Vastaavanlaiset hankkeet ovat saaneet valtionavustusta keskimäärin 15 - 20 % hankkeiden kokonaiskustannuksista.

Liikuntalautakunnan hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaan seurojen kanssa käydään ensin keskustelut mahdollisista kenttähankkeista ja hankkeet valmistellaan yhdessä toteuttamiskelpoisiksi. Tämän jälkeen seurat lähettävät maa-alueen vuokraushakemuksen liikuntalautakunnalle kenttähankkeen
toteuttamiseksi.

Laajasalon palloseura LPS ry on 12.1.2015 toimittanut liikuntavirastoon liitteenä olevan vuokrahakemuksen, jossa se esittää Laajasalon liikuntapuistossa sijaitsevan kivituhkapintaisen kentän maa-alueen vuokraamista liikuntatoimintaa varten viidentoista vuoden ajaksi. Vuokrattavalle alueelle toteutetaan lämmittämätön tekonurmikenttä.

Liikuntaviraston ulkoliikuntapalvelut on käynyt neuvotteluja kentän vuokrauksesta Laajasalon palloseuran taustahenkilöiden kanssa. Hanketta varten on tarkoitus perustaa Laajasalon jalkapallonurmi Oy -niminen yhtiö. Laajasalon palloseuralla ei ole liikuntaviraston kanssa toteutettua yhteistoimintakenttää, ja se on perustettavan yhtiön nimissä hakemassa hankkeelle lainaa ulkoilu- ja urheilulaitosrahastosta.

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y-3149-1) vuoden 2043 loppuun asti. Alueen kokonaispinta-ala on 154 160 m². Alue on ulkoliikuntapalveluiden hallinnassa.

Vuokrattavan alueen kokonaispinta-ala on 10 465 m². Vuokra-alueeseen sisältyy 948 m²:n kokoinen viheralue, jonka ylläpito on vuokralaisen vastuulla. Aluetta ei voi käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan, joten vuokra peritään vain varsinaisen kenttäalueen pinta-alan 9 517 m²:n pohjalta.

Perustettava yhtiö vastaa kustannuksellaan kentän rakentamisesta ja ylläpidosta. Laajasalon liikuntapuistossa sijaitsevista pukutiloista vuokrataan osa perustettavan yhtiön käyttöön. Pukutilojen vuokraus on sovittu hoidettavan erillisellä lyhytaikaisemmalla vuokrasopimuksella. Neuvotteluissa on lisäksi sovittu, että vuokrakohteena oleva kenttäalue on liikuntaviraston ulkoliikuntapalvelujen käytössä vuosittain talvikaudella kolmen kuukauden ajan, jolloin kenttä sääolosuhteiden salliessa jäädytetään luistelukäyttöön.

Vuokrasopimukseen on kirjattu koululaisten maksuton käyttö arkipäivisin keväällä ja syksyllä klo 8 - 16 välisenä aikana sekä viiden ja puolen tunnin avoimien vuorojen tuntimäärä. Tällä halutaan taata avoimien vuorojen määrää Laajasalon alueella. Liikuntavirasto tulee lisäämään kesäkaudelle 2015 hallinnassaan olevien tekonurmikenttien avoimien vuorojen määrää.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrahakemus liitteineen

2

Vuokrasopimusluonnos

3

Vuokra-alueen kartta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Laajasalon palloseura LPS ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 22.01.2015 § 12

HEL 2015-000295 T 10 01 01 04

Esitys

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Laajasalon palloseura LPS ry:lle perustettavan yhtiön nimiin Helsingin kaupungin 49 kaupunginosassa (Laajasalo) sijaitseva, karttaliitteeseen merkitty noin 10465 m²:n suuruinen alue, joka on osa tilaa 91-412-1-1080.

Vuokra-alueeseen sisältyy 948 m²:n kokoinen viheralue, jonka ylläpito on vuokralaisen vastuulla. Aluetta ei voi käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan, joten vuokra peritään vain varsinaisen kenttäalueen pinta-alan 9517 m²:n pohjalta.

Vuokra-alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2030 saakka seuraavin ehdoin:


Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2013 vuosikeskiarvon pistelukua 1890 on 6745,20 euroa. Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 356,90 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566