Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

02.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 229

Kaupunginvaltuuston 25.2.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.2.2015 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1, 2, 11 - 14

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päätti kehottaa liikuntalautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi liikuntalautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

4

Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetuslautakunnan ruotsinkielistä jaostoa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle,  kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa suomenkielisen työväenopiston johtokuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi liikuntalautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

 

 

10

Toivomusponnet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

15

Lähetekeskustelu kaupunginkanslian hallinto-osaston valmisteltavaksi.

 

 

16

Talousarvioaloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote virkaan otetulle sekä muille virkaa hakeneille.

 

 

 

Tiedoksi ympäristölautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveystointa viransijaisena johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen sekä sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan lääkehuollon palveluja ja kliinisen farmasian palveluja koskevasta yhteistyöstä käytännön järjestelyineen.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä siirtyvälle henkilöstölle.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, sosiaali- ja terveysvirastolle, Stj-rootelille, kiinteistöviraston tilakeskukselle, Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle ja kaupunginkanslialle.

 

 

17-18

Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymälle/Vesihuolto.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistövirastolle, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle sekä ympäristökeskukselle.

 

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566