Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

02.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 235

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Yhtenäiskoulun lukion oppilaiden yhtenäisen koulupolun turvaamisesta

HEL 2014-011278 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.9.2014 hyväksymän toivomusponnen (Leo Stranius) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään Yhtenäiskoulun lukion ja Alppilan lukion hallinnollisesta yhdistämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus, miten oppilaiden siirtyminen koulusta toiseen ja väistötiloihin voidaan tehdä mahdollisimman helpoksi, jotta lukiolaisten yhtenäinen ja turvallinen koulupolku voidaan muutoksen keskellä turvata." (Leo Stranius)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Alppilan lukion ja Yhtenäiskoulun lukion yhdistyessä 1.8.2015 Yhtenäiskoulun lukion opiskelijat siirtyvät opiskelemaan Alppilan lukion koulurakennukseen ja Yhtenäiskoulun lukion tiloista luovutaan. Yhtenäiskoulun lukion 179 opiskelijasta 120 siirtyy Alppilan lukioon.

Molemmissa lukioissa on tiedotettu yhdistymiseen liittyvistä asioista opiskelijoille, opettajille ja huoltajille. Lukioissa kerrottiin yhdistymispäätöksestä ja yhdistymisen aiheuttamista konkreettisista seurauksista heti kaupunginvaltuuston kokousta seuranneena päivänä. Samanlainen tiedotustilaisuus pidettiin Yhtenäiskoulun lukiolaisten huoltajille ylimääräisessä vanhempainillassa 7.10.2014. Lisäksi lukioiden yhdistymisestä tiedotettiin lukioiden kotisivuilla.

Yhtenäiskoulun lukiosta Alppilan lukioon siirtyville opiskelijoille järjestetään keväällä 2015 tutustumiskäynti Alppilan lukioon. Yhtenäiskoulun lukion opiskeluhuoltoryhmän päätöksen mukaisesti kuraattorin, psykologin ja opinto-ohjaajan työstä varataan aikaa koulujen yhdistymisen valmisteluun. Kuraattori ja psykologi haastattelevat kaikki lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat yhdistymiseen liittyvistä asioista: mitkä ovat opiskelijan jatkosuunnitelmat, aiheuttaako tilanne huolta tai stressiä ja voiko opiskelija puhua tilanteesta kotona. Opinto-ohjaaja puolestaan haastattelee kaikki toisen vuoden opiskelijat. Haastattelujen tarkoituksena on tukea opiskelijaa ylioppilaskirjoitussuunnitelmissa ja auttaa kurssivalintojen tekemisessä. Opinto-ohjaaja keskustelee jatko-opintosuunnitelmista myös 4. lukiovuodelle jatkavien opiskelijoiden kanssa.

Muutamat Yhtenäiskoulun lukion opiskelijat ovat ilmaisseet toiveensa siirtyä Alppilan lukion sijaan muihin kaupungin lukioihin. Siirtyminen on mahdollista ja tällöin noudatetaan samoja periaatteita kuin kesken lukio-opintojen toiseen lukioon haettaessa. Myös muihin lukioihin siirtyvät opiskelijat voivat käydä tutustumassa uuteen opiskeluympäristöönsä.

Alppilan koulurakennuksen perusparannus alkaa kesällä 2016. Väistötilana toimii entinen Länsi-Helsingin lukion rakennus (Mäkipellontie 19), joka on hyvien liikenneyhteyksien varrella. Nykyisistä Yhtenäiskoulun lukiolaisista väistötiloihin siirtyminen koskee enintään 60 syksyllä 2014 lukion aloittanutta opiskelijaa.
Kaikille lukion opiskelijoille järjestetään hyvissä ajoin tutustuminen väistötiloihin.

On tärkeää, että opiskelijoilta kuullaan ja heidän mielipiteensä huomioidaan yhdistymisprosessissa. Lukioiden opiskeluhuoltoryhmät valmistelevat yhdessä opiskelijoiden tutustumista ja tapaamista. Opiskelijat voivat vaikuttaa uuden lukion ryhmänohjausryhmiin, opetussuunnitelmiin sekä siihen, miten toteutetaan hyvä tutustumiskäynti oppilaskuntien kesken ja yhteinen opiskelijoiden tutorkoulutus.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 25.11.2014 § 237

HEL 2014-011278 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Alppilan lukion ja Yhtenäiskoulun lukion yhdistyessä 1.8.2015 Yhtenäiskoulun lukion opiskelijat siirtyvät opiskelemaan Alppilan lukion koulurakennukseen. Yhtenäiskoulun lukiossa on 179 opiskelijaa, joista siirtyy 120 opiskelijaa Alppilan lukion koulurakennukseen.

Opetuslautakunta pitää tärkeänä tavoitteena opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvää siirtymää uuteen toimintaympäristöön lukuvuonna 2015–2016. Hyvän siirtymisen varmistamiseksi suunnitteluun osallistuu rehtoreiden lisäksi kummankin lukion opettajia ja opiskelijoita. Suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin jo syksyllä 2014.

Opetuslautakunta toteaa, että Alppilan ja Yhtenäiskoulun lukioissa on tiedotettu yhdistymiseen liittyvistä asioista alusta alkaen kaikille asianosaisille, niin opiskelijoille, opettajille kuin huoltajille. Lukioissa kerrottiin yhdistymispäätöksestä ja yhdistymisen aiheuttamista konkreettisista seurauksista heti kaupunginvaltuuston kokousta seuranneena päivänä, 11.9.2014. Samanlainen tiedotustilaisuus pidettiin Yhtenäiskoulun lukiolaisten huoltajille ylimääräisessä vanhempainillassa 7.10.2014. Lisäksi lukioiden yhdistymisestä tiedotettiin lukioiden kotisivuilla.

Opetuslautakunta pitää hyvänä Yhtenäiskoulun lukion opiskeluhuoltoryhmän päätöstä siitä, että kuraattorin, psykologin ja opinto-ohjaajan työstä varataan aikaa koulujen yhdistymisen valmisteluun. Kuraattori ja psykologi haastattelevat kaikki lukion ensimmäisen vuositason opiskelijat yhdistymiseen liittyvistä asioista: mitkä ovat opiskelijan jatkosuunnitelmat, aiheuttaako tilanne huolta/stressiä ja voiko opiskelija puhua tilanteesta kotiväen kanssa. Opinto-ohjaaja haastattelee kaikki 2. vuoden opiskelijat. Haastattelujen tarkoituksena on tukea opiskelijaa hänen ylioppilaskirjoitussuunnitelmissaan ja auttaa kurssivalintojen tekemisessä. Lisäksi opinto-ohjaaja keskustelee henkilökohtaisesti jatko-opintosuunnitelmista 4. lukiovuodelle jatkavien opiskelijoiden kanssa.

Muutamat Yhtenäiskoulun lukion opiskelijat ovat ilmaisseet toiveensa siirtyä Alppilan lukion sijaan muihin Helsingin kaupungin lukioihin. Siirtyminen on mahdollista ja tällöin noudatetaan samoja periaatteita kuin kesken lukio-opintojen toiseen lukioon haettaessa. Tavoitteena on, että opiskeluhuollon edustajat ja rehtori ovat tavanneet kaikki lukiolaiset 2. jakson loppuun mennessä (28.11.2014). Tällöin lukiotoiveet siirtymässä ovat selvillä ja kurssivalintojen tekeminen sekä tutustuminen uusiin kouluihin voidaan aloittaa kevätlukukaudella 2015.

Opetuslautakunta katsoo, että opintojen jatkaminen uudessa lukiossa on helpompaa, kun opiskelija on päässyt tutustumaan uuteen opiskeluympäristöönsä. Yhtenäiskoulun lukiosta Alppilan lukioon siirtyville opiskelijoille järjestetään keväällä 2015 tutustumiskäynti Alppilan lukioon. Myös muihin lukioihin siirtyvät opiskelijat voivat käydä tutustumassa uuteen opiskeluympäristöönsä. Myös Yhtenäiskoulun lukiosta Alppilan lukioon siirtyville opettajille järjestetään tilaisuuksia vierailla uudessa työyhteisössä ja tavata uusia kollegoja.

Opetuslautakunta pitää hyvänä, että uuden lukion uusiin perinteisiin otetaan mukaan molempien yhdistyvien lukioiden parhaita käytänteitä. Tätä varten perustetaan suunnitteluryhmä, jossa on mukana rehtorit, opiskelijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa. Ryhmän kokoonpano riippuu käsiteltävästä aiheesta.

Alppilan koulurakennuksen perusparannus alkaa kesällä 2016. Opiskelijoille järjestetään hyvissä ajoin tutustuminen väistötiloihin. Väistötilana toimii entinen Länsi-Helsingin lukion rakennus (Mäkipellontie 19), joka on hyvien liikenneyhteyksien varrella (Huopalahden rautatieasema, Jokeri-bussi, Hämeenlinnan väylän bussit, bussi 51 jne.). Nykyisistä Yhtenäiskoulun lukiolaisista väistötiloihin siirtyminen koskee syksyllä 2014 lukion aloittanutta enintään 60 opiskelijaa.

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että opiskelijoilta kuullaan ja heidän mielipiteensä huomioidaan yhdistymisprosessissa. Tutorit, oppilaskunnan hallituksen edustajat tai muuten valittu opiskelijajoukko osallistuu suunnittelutyöhön. Alppilan ja Yhtenäiskoulun lukioiden opiskeluhuoltoryhmät ovat sopineet tapaamisen, jossa valmistellaan kummankin lukion opiskelijoiden tutustumista ja tapaamista. Opiskelijat voivat vaikuttaa uuden lukion ryhmänohjausryhmiin, opetussuunnitelmiin sekä siihen, miten toteutetaan hyvä tutustumiskäynti oppilaskuntien kesken ja yhteinen opiskelijoiden tutorkoulutus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Mervi Willman, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

liisa.pohjolainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566