Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

02.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 227

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2015

HEL 2015-001377 T 02 08 01 01

Päätös

Helsingin kaupunginhallitus päätti, että puitesopimustoimittaja Sporrong Oy:ltä hankitaan vuonna 2015 kultaisia Helsinki-mitaleja noin 490 kpl arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan 479 784,00 euroa (arvonlisäverollisena 594 932,16 euroa, alv 24 %). Vuoden 2015 hankinnan lopullinen hinta määräytyy hankintasopimuksessa kerrotulla tavalla kullan ja dollarin markkina-arvon perusteella. Hankinnan arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarviokohdalta 1 04 02, Käyttövarat Khn käytettäväksi (yritystunnus 1000), projektilta 1 04 02 00 603.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Reija Ruotsalainen, tietopalvelusihteeri, puhelin: 310 36151

reija.ruotsalainen(a)hel.fi

Leena Mällänen, tietopalvelupäällikkö, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki-mitalin valmistaminen Khs 27.2.2012, 207 §

2

Helsinki-mitalin puitesopimus 1.3.2012

3

Helsinki-mitalin puitesopimus 1.3.2012, julkinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteen saajat

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 27.2.2012 (207 §), että

-        kultaisen Helsinki-mitalien puitesopimustoimittajaksi valitaan Sporrong Oy sen 15.12.2011 tekemän tarjouksen mukaisesti

-        puitesopimus tehdään määräaikaisena neljäksi vuodeksi niin, että sopimuskausi alkaa, kun kaupunki tilaa vuoden 2012 Helsinki-mitalit

-        se tekee vuosittain erillisen päätöksen määrärahan myöntämiseksi Helsinki-mitalien hankkimiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Reija Ruotsalainen, tietopalvelusihteeri, puhelin: 310 36151

reija.ruotsalainen(a)hel.fi

Leena Mällänen, tietopalvelupäällikkö, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki-mitalin valmistaminen Khs 27.2.2012, 207 §

2

Helsinki-mitalin puitesopimus 1.3.2012

3

Helsinki-mitalin puitesopimus 1.3.2012, julkinen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteen saajat

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, taloushallinto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566