Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

02.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 244

Iltakouluasia: Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015 tilannekatsaus

HEL 2015-002352 T 10 03 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginhallituksen lausunto Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksista.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 15.12.2014 antanut lausuntonsa Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksista. Lausunto on esityslistan liitteenä.

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) on strateginen, liikennejärjestelmää kokonaisuutena tarkasteleva suunnitelma, joka on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä seudun maankäyttösuunnitelman ja siihen sisältyvän asuntostrategian kanssa MAL-aiesopimuksen 2012–2015 mukaisesti. HLJ 2015:n valmistelu on perustunut HSL:n hallituksen 2.10.2012 hyväksymään puiteohjelmaan.

Suunnitelmien kokonaisuudessa on esitetty yleispiirteinen näkemys Helsingin metropolialueen tulevasta yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä. Suunnittelun lähtökohtana on, että seudulla on vuonna 2050 noin 2 miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Suunnitelmien muodostama kokonaisuus tukee yhteiskuntataloudellista tehokkuutta, seudun saavutettavuutta ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä.

Maankäyttösuunnitelman valmisteluun osallistuvat seudun 14 kuntaa, Uudenmaan liitto sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu on HSL:n, kuntien ja valtion vastuulla.

HLJ 2015 -suunnitelmasta on tehty SOVA-lain (200/2005) mukainen vaikutusten arviointi, joka sisältää myös maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian vaikutusten arvioinnin.

HLJ 2015  strategia tiivistyy viiteen linjaukseen:

              Vahvistetaan liikennejärjestelmän rahoituspohjaa,

              Nostetaan kestävien kulkutapojen palvelutasoa,

              Hyödynnetään informaatio- ja ohjauskeinoja tehokkaasti,

              Huolehditaan logistiikan tarpeista sekä tieliikenteen toimivuudesta,

              Saavutetaan tulokset tehokkailla toimintatavoilla.

Liikennejärjestelmäpäätös perustuu HLJ 2015 ‑suunnitelmaan, joka on viimeistelty suunnitelmaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja kannanottojen pohjalta. HSL:n hallitus tekee liikennejärjestelmäpäätöksen sekä lähettää sen KUUMA-seudulle ja esittää liikennejärjestelmäpäätöksen hyväksymistä.

Hyväksyttyjen liikennejärjestelmäsuunnitelman, maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian pohjalta neuvotellaan seuraavan MAL-aiesopimuksen 2016–2019 toimenpiteet ja resurssit kehittämistoimien suuntaamiseksi.

Helsingin seudun liikenteen hallitus käsittelee HLJ2015-liikennejärjestelmäpäätöstä kokouksessaan 3.3.2015. Päätösehdotuksena on, että HSL:n hallitus:

a) Hyväksyy liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) ja merkitsee tiedoksi sen vaikutusten arvioinnin (ympäristöselostus),

b) Hyväksyy HLJ 2015 -strategian seuraavasti (selostetaan päätösesityksessä tarkemmin)

c) lähettää liikennejärjestelmäpäätöksen KUUMA-seudulle ja esittää liikennejärjestelmäpäätöksen hyväksymistä

d) kehottaa toimitusjohtajaa valmistelemaan MAL-aiesopimusta liikenteen osalta yhteistyössä valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan kanssa.

Kokouksessa kuullaan HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemen, osaston johtaja Sini Puntasen  ja apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen selvitys liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun ajankohtaisesta tilanteesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginhallituksen lausunto Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksista.pdf

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566