Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

02.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 232

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Pietilän läntisen sillan uusimisesta ja valmisteluluvasta

HEL 2015-000292 T 11 01 01

ESAVI/9929/2914

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hakemuksesta Vihdintien (maantie 120) Mätäjoen ylittävän Pietilän läntisen sillan uusimisesta ja valmisteluluvasta:

Sillan uusiminen tulee tehdä niin, että jokiveden haitallinen samentuminen estetään. Työmaavesien asianmukainen käsittely on suunniteltava etukäteen huolellisesti. Työmaavesien määrää ja laatua on  tarpeen seurata työn aikana (pH, kiintoaine-, typpi- ja öljyhiilivetypitoisuus), jotta voidaan varmistua vesiympäristölle aiheutuvien haittojen riittävästä vähentämisestä. Työt on ajoitettava ajankohtaan, joka ei häiritse taimenen lisääntymistä Mätäjoessa.

Töiden valmistelulupa voidaan perustellusta syystä myöntää, mikäli työt voidaan tehdä täyttäen edellä mainitut reunaehdot.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö, Pietilän sillan uusiminen

2

ESAVI, Uuudenmaan ELY-keskuksen hakemus Pietilän silta

3

Pietilän läntinen silta, asemapiirustus

4

Pietilän läntinen silta, yleispiirustus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Helsingin kaupungin lausuntoa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hakemasta luvasta Vihdintien (maantie 120) Mätäjoen ylittävän sillan uusimiselle Helsingin Pitäjänmäen ja Haagan kaupunginosien rajalla. Vanha laattasilta on tarkoitus korvata leveämmällä ulokelaattasillalla.

Lupahakemus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain perusteella lupaa Pitäjänmäen ja Haagan kaupunginosien rajalla sijaitsevan sillan uusimiselle. Kyseinen Pietilän läntinen silta ylittää Mätäjoen. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle. Siltaa levennetään nykyisen tien keskilinjan länsipuolelle.

Uusimisen ajaksi ajoneuvoliikenne siirretään kiertotielle ja kevyelle liikenteelle rakennetaan siltapaikalle väliaikainen yhteys.

Uusimisen ajaksi ajoneuvoliikenne siirretään kiertotielle ja kevyelle liikenteelle rakennetaan siltapaikalle väliaikainen yhteys.

Hakemuksen liitteenä on Ramboll Oy:n tekemä suunnitelmaselostus. Selostuksen mukaan siltatyön aikana nykyisestä sillasta puretaan päällysrakenne ja kiviset maatuet nykyiseen maanpinnan tasoon. Peruslaatat ja paalut jätetään paikoilleen. Uuden sillan tukien paalut lyödään nykyisen sillan peruslaattojen taakse. Nykyisen sillan purkutyö tai uuden sillan rakentaminen ei vaadi kaivutöitä tai täyttöjä, jotka ulottuisivat Mätäjokeen.

Selostuksessa esitetään myös taustatietoja Mätäjoen veden laadusta, kalastosta, virkistyskäytöstä ja luonnonsuojelukohteista lähistöllä sekä arvioidaan hankkeesta aiheutuvia haittoja.

Sillan uusimisesta aiheutuu rakentamisen aikaista samentumisen ja ravinnepitoisuuden lisääntymistä jokivedessä. Kiintoaineen pääsyä jokeen estetään mahdollisimman tehokkaasti työteknisillä suojauksilla. Uusi silta ei muuta joen virtaamaa nykyisestä.

Rakennusaikana kiintoainepitoisuuden nousu haittaa kalojen kutua heikentämällä mädin hapensaantia. Myös kalanpoikasten kiduksille aiheutuu haittaa. Samentumishaittoja voidaan torjua estämällä kiintoaineen pääsy jokiveteen ja ajoittamalla rakentaminen meritaimenen kutuajan ulkopuolelle. Mätäjoen alaosaan on kunnostettu virtavesialueita meritaimenen kutualueiksi. Kudun onnistumisesta on saatu lupaavia tuloksia. Töille on haettu valmistelulupaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Saadut lausunnot

Esittelijä toteaa, että ympäristölautakunta on 10.2.2015 antanut asiassa lausuntonsa. Kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole asiassa lausuttavaa. Kiinteistöviraston tonttiosasto on ilmoittanut, ettei sillä ole asiaan huomautettavaa.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa ympäristölautakunnan lausunnossaan esittämät seikat on syytä ottaa huomioon päätöksessä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö, Pietilän sillan uusiminen

2

ESAVI, Uuudenmaan ELY-keskuksen hakemus Pietilän silta

3

Pietilän läntinen silta, asemapiirustus

4

Pietilän läntinen silta, yleispiirustus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Esitysteksti

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 71

HEL 2015-000292 T 11 01 01

ESAVI/9929/2014

Lausunto

Ympäristölautakunta päätti antaa asiassa seuraavan lausunnon:

Sillan uusiminen tulee tehdä niin, että jokiveden haitallinen samentuminen estetään. Työmaavesien asianmukainen käsittely on suunniteltava etukäteen huolellisesti. Työmaavesien määrää ja laatua on ympäristölautakunnan käsityksen mukaan tarpeen seurata työn aikana (pH, kiintoaine-, typpi- ja öljyhiilivetypitoisuus), jotta voidaan varmistua vesiympäristölle aiheutuvien haittojen riittävästä vähentämisestä. Työt on ajoitettava ajankohtaan, joka ei häiritse taimenen lisääntymistä Mätäjoessa.

Töiden valmistelulupa voidaan perustellusta syystä myöntää, mikäli työt voidaan tehdä täyttäen edellä mainitut reunaehdot. 

Lupahakemus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain perusteella lupaa Pitäjänmäen ja Haagan kaupunginosien rajalla sijaitsevan sillan uusimiselle. Kyseinen Pietilän läntinen silta ylittää Mätäjoen. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle. Siltaa levennetään nykyisen tien keskilinjan länsipuolelle. 

Uusimisen ajaksi ajoneuvoliikenne siirretään kiertotielle ja kevyelle liikenteelle rakennetaan siltapaikalle väliaikainen yhteys.

Hankkeen ympäristövaikutukset ovat hakemuksen mukaan rakentamisen aikaisia. Hanke ei aiheuta pysyviä muutoksia vesistön tilassa, veden laadussa tai vesieliöstössä. 

Hakemuksen liitteenä on Ramboll Oy:n tekemä suunnitelmaselostus. Selostuksen mukaan siltatyön aikana nykyisestä sillasta puretaan päällysrakenne ja kiviset maatuet nykyiseen maanpinnan tasoon. Peruslaatat ja paalut jätetään paikoilleen. Uuden sillan tukien paalut lyödään nykyisen sillan peruslaattojen taakse. Nykyisen sillan purkutyö tai uuden sillan rakentaminen ei vaadi kaivutöitä tai täyttöjä, jotka ulottuisivat Mätäjokeen.

Selostuksessa esitetään myös taustatietoja Mätäjoen veden laadusta, kalastosta, virkistyskäytöstä ja luonnonsuojelukohteista lähistöllä sekä arvioidaan hankkeesta aiheutuvia haittoja.

Sillan uusimisesta aiheutuu rakentamisen aikaista samentumisen ja ravinnepitoisuuden lisääntymistä jokivedessä. Kiintoaineen pääsyä jokeen estetään mahdollisimman tehokkaasti työteknisillä suojauksilla. Uusi silta ei muuta joen virtaamaa nykyisestä. 

Rakennusaikana kiintoainepitoisuuden nousu haittaa kalojen kutua heikentämällä mädin hapensaantia. Myös kalanpoikasten kiduksille aiheutuu haittaa. Samentumishaittoja voidaan torjua estämällä kiintoaineen pääsy jokiveteen ja ajoittamalla rakentaminen meritaimenen kutuajan ulkopuolelle. Mätäjoen alaosaan on kunnostettu virtavesialueita meritaimenen kutualueiksi. Kudun onnistumisesta on saatu lupaavia tuloksia.

Töille haetaan valmistelulupaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Sini-Pilvi Saarnio, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32019

sini-pilvi.saarnio(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566