Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

02.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 234

Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi Alppilan ja Vuosaaren lukioiden omista rakennuksista

HEL 2014-011294 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.9.2014 hyväksymän toivomusponnen (Johanna Sydänmaa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään Yhtenäiskoulun lukion ja Alppilan lukion hallinnollisesta yhdistämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään kaikkien Helsingin kaupungin lukioiden mahdollisuutta saada oma koulurakennus valtuuston strategialinjauksen mukaisesti. Esitys koskee kahta kaupungin koulua eli Alppilan ja Vuosaaren lukiota." (Johanna Sydänmaa)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Kaupunginvaltuusto on jo aiemmin päättänyt Eläintarhan ala-asteen, Länsi-Pasilan ala-asteen ja Alppilan yläasteen hallinnollisesta yhdistämisestä 1.8.2016 alkaen. Esityksen perusteluissa todettiin tuolloin, että Alppilan yläasteen oppilaiden on tarkoitus siirtyä pois nykyisestä yläasteen ja lukion yhteisestä koulurakennuksesta Eläintarhan ala-asteen ja vieressä sijaitsevan Stadin ammattiopiston tiloihin. Yhtenäiskoulun lukion ja Alppilan lukion yhdistyttyä on puolestaan tarkoitus luopua Yhtenäiskoulun lukion tiloista. Yhdistyvällä Alppilan ja Yhtenäiskoulun lukiolla tulee siten olemaan oma koulurakennus, jossa on tilaa 700 opiskelijalle.

Vuosaaren lukio toimii tällä hetkellä samassa rakennuksessa Tehtaanpuiston yläasteen kanssa. Opetusviraston tila- ja hankintapalveluiden ja tilakeskuksen välillä on meneillään suunnittelutyö, jossa etsitään ratkaisua Vuosaaren lukion oman koulurakennuksen löytämiseksi.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaohjelmaan ei kuitenkaan sisälly linjausta, että selvitetään kaikkien Helsingin kaupungin lukioiden mahdollisuutta saada oma koulurakennus. Strategiaohjelmassa sen sijaan todetaan, että opetustilat mahdollistavat yhteiskäytön ja että koulu- ja oppilaitosverkko sopeutetaan oppilaiden ja opiskelijoiden muuttuvia palvelutarpeita vastaavasti. Tilamitoitusperusteet tarkistetaan ottamalla huomioon kaikki kaupungissa sijaitsevat koulut ja oppilaitokset. Kaikkien toimialojen tavoitteena on tilojen käytön tehostaminen.

Lisäksi strategiaohjelman mukaan jokaisen investointihankkeen yhteydessä on esitettävä selvitys siitä, onko hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin puitteissa sekä toteuttaako hanke tuottavuudelle, tilatehokkuudelle ja eläköitymiseen varautumiselle strategiassa asetetut tavoitteet.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 25.11.2014 § 238

HEL 2014-011294 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta toteaa, että yhdistyvällä Alppilan ja Yhtenäiskoulun lukiolla tulee olemaan Alppilan lukion ja yläasteen koulurakennuksen perusparannuksen jälkeen vuonna 2018 oma koulurakennus, jossa on tilaa 700 opiskelijalle.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.4.2014 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Eläintarhan ala-asteen koulu, Länsi-Pasilan ala-asteen koulu ja Alppilan yläasteen koulu yhdistetään yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2016 alkaen. Tällöin Alppilan yläasteen oppilaat siirtyvät nykyisestä koulurakennuksesta Eläintarhan ala-asteen ja vieressä sijaitsevan Stadin ammattiopiston tiloihin osoitteessa Savonkatu 4. Samaan aikaan lukio siirtyy väistötiloihin entisen Länsi-Helsingin lukion tiloihin Mäkipellontielle.

Opetuslautakunta toteaa Vuosaaren lukion osalta, että opetusvirasto pyrkii valtuuston strategian mukaisesti toteuttamaan Vuosaaren palveluverkkoratkaisussa lukiolle ja yläasteelle omat koulurakennukset. Vuosaaren lukion ja Tehtaanpuiston yläasteen eriytymisestä ei ole vielä päätöstä, vaan koulurakennukseen liittyvä hanke on tällä hetkellä rakentamisohjelmassa julkisivuremonttina ja nykyisen koulurakennuksen perusparannuksena.

Tällä hetkellä opetusviraston tila- ja hankintapalveluiden sekä tilakeskuksen välillä on meneillään suunnittelutyö, jossa etsitään ratkaisua Vuosaaren lukion oman koulurakennuksen löytämiseksi.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Mervi Willman, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

liisa.pohjolainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566