Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

02.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 220

V 25.3.2015, Nuorten aloitteiden käsittely Helsingin kaupungissa

HEL 2014-007441 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää lisätä kaupunginvaltuuston työjärjestykseen uuden 25 a §:n, joka kuuluu seuraavasti:

Nuorten aloite

Kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon kerran vuodessa viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa kaupungin toimivaltaan kuuluvissa asioissa 13-17 -vuotiaiden nuorten aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä Ruuti nuorten osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän ydinryhmän lausunto asiassa.

Käsiteltäessä nuorten aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sääntötoimikunnan lausunto 10.2.2015

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus vahvisti 13.6.2011 Ruuti-järjestelmän Helsingin nuorten osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmäksi ja kehotti kaupungin virastoja ja laitoksia hyödyntämään sitä sekä ottamaan huomioon nuorten kuulemisessa esille tulevat seikat. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupungin lauta- ja johtokuntia varaamaan nuorille mahdollisuuden tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa. Kaupunginhallitukselle esiteltiin Ruudin toimintaa 3.2.2014, jonka jälkeen nuorisoasiainkeskuksessa ryhdyttiin valmistelemaan periaatteita, joiden mukaan nuorten tekemiä aloitteita käsitellään kaupungissa. Nuorisolautakunta teki tätä koskevan esityksen 12.6.2014. Nuorisolautakunnan esitys ja käydyt äänestykset käyvät ilmi päätöshistoriasta.

Yksi Ruuti-järjestelmän keskeisistä tavoitteista on viedä nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen osaksi virastojen vakiintunutta toimintaa. Nuorisoasiainkeskuksen ja opetusviraston tuki Ruuti-järjestelmän kannalta tärkeää, mutta keskeistä on, että nuorten aloitteita käsitellään kaikissa kaupungin toimijoissa huolellisesti ja että nuorten aloitteet saavat riittävän painoarvon.

Ehdotetun johtosääntömuutoksen kautta nuorten aloitteet ja Ruuti ydinryhmän lausunto asiassa tuotaisiin vuosittain kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Tällä tavoin halutaan tukea nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Taustalla on pyrkimys saada nuoret mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Nuorten laskeva äänestysaktiivisuus ja vähäinen kiinnostus perinteiseksi miellettyihin vaikuttamisen tapoihin voivat jatkuessaan muodostaa uhkan kunnalliselle demokratian toimivuudelle. Uudistus vastaa osaltaan nuorisolain 8 §:n säännökseen, jonka mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja - politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn ja että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa.

Hallituksen esitys uudeksi kuntalaiksi on annettu eduskunnalle marraskuussa 2014. Lakiesityksen mukaan kunnille säädetään velvoite asettaa nuorisovaltuustot tai niitä vastaavat nuorten vaikuttajaryhmät. Ne eivät lakiesityksen mukaan riitä ainoaksi nuorten vaikuttamiskeinoksi, vaan nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tulee edelleen kehittää myös muutoin. Tarkoituksena on myös, että jatkossa kuntalain ja nuorisolain sääntelyt täydentävät toisiaan. Kunnan asukkaan aloiteoikeutta koskeva sääntely kuntalaissa pysyy pääsääntöisesti nykyisenlaisena. Aloiteoikeus säilyy kaikenikäisten kunnan asukkaiden oikeutena. 

Nuorten aloitteella päätösehdotuksessa tarkoitetaan Ruuti-järjestelmän piirissä olevien 13-17 -vuotiaiden nuorten tekemiä aloitteita. Nuorten aloitteet voivat koskea esimerkiksi paikallisia, oman lähialueen julkisia palveluita, ajankohtaisia nuorten elämään liittyviä aiheita tai koko kaupunkia koskevia asioita. Lähtökohtaisesti em. nuorten aloitteet tehdään Ruuti.net-sivuston kautta. Tätä kautta tehdyt aloitteet käsitellään työjärjestyksen 25 a §:n mukaisessa menettelyssä. Tämä ei sulje pois nuorten mahdollisuuksia muita lainsäädäntöön perustuvia tapoja panna asia vireille. 

Tarkoituksena on, että nuorten aloitteet valmistellaan ja käsitellään pitkälti samalla tavoin kuin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:ssä tarkoitetut kunnan asukkaiden aloitteet. Nuorille tarvittaessa varaudutaan tarjoamaan erityistä tukea ja opastusta aloitteen tekemisessä.

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että jos kaupunginvaltuusto hyväksyy nyt ehdotetun johtosääntömuutoksen, niin kaupunginhallitus tulee antamaan ohjeet Ruuti osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmää täydentävistä periaatteista nuorten aloitteiden käsittelemiseksi.

Edelleen kaupunginhallitus ilmoittaa, että se tulee kehottamaan kaupunginkansliaa yhteistyössä nuorisoasiainkeskuksen kanssa seuraamaan ja tuomaan selvityksen Ruuti-aloitejärjestelmän toimivuudesta ja hankkimaan siitä Ruuti ydinryhmän lausunnon 31.12.2016 mennessä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sääntötoimikunnan lausunto 10.2.2015

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, kaupunginvaltuusto

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 12.06.2014 § 62

HEL 2014-007441 T 00 01 00

Esitys

Nuorisolautakunta esitti, että kaupunginhallitus hyväksyisi seuraavat yhdenmukaiset, kaupunkitasoiset periaatteet nuorten aloitteiden käsittelystä 1.5.2015 alkaen:

1.     Ruuti.net – verkkosivun aloitetyökalu vakiinnutetaan nuorten aloitejärjestelmäksi Helsingin kaupungissa.

2.     Jokaisessa kuntalaisille palveluita tuottavassa hallintokunnassa nimetään Ruuti-vastuuhenkilö, joka vastaa nuorten aloitteiden seuranta- ja raportointitietojen tuottamisesta Ruuti.net – verkkosivuille.

3.     Nuori aloitteen tekijä saa kymmenen päivän sisällä tiedon siitä, missä virastossa aloite käsitellään, kuka vastaa aloitteen käsittelystä ja miten aloitetta esitetään käsiteltävän.

4.     Nuorisolautakunta käsittelee nuorten aloitteet kaksi kertaa vuodessa. Käsittelyssä nuorisolautakunta tekee esityksen kaupunginhallitukselle siitä, mitkä nuorten aloitteet merkitään tiedoksi ja mitkä viedään kaupunginvaltuuston päätöskäsittelyyn.

5.     Kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteet kerran vuodessa.

6.     Järjestelmästä vastaa nuorisoasiainkeskus. Nuorisolautakunta esittää kaupunginhallitukselle selvitettäväksi, miten kaupungin käsiteltäväksi tulevat aloitteet tulevaisuudessa voitaisiin keskitetysti hoitaa esimerkiksi kaupunginkanslian alaisuudessa.

Käsittely

12.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Tommi Laitio: lisäys kohtaan 4: Käsittelyssä nuorisolautakunta tekee esityksen kaupunginhallitukselle siitä, mitkä nuorten aloitteet merkitään tiedoksi ja mitkä viedään kaupunginvaltuuston päätöskäsittelyyn.

Vastaehdotus:
Aleksej Fedotov: kohta 6. Järjestelmästä vastaa kaupunginkanslia  yhteistyössä nuorisoasiainkeskuksen kanssa.

Kannattajat: Benjamin Ellenberg

Vastaehdotus:
Timo Kontio: Muutetaan kohdan yksi asiakohta kuusi muotoon:

"Järjestelmästä vastaa nuorisoasiainkeskus. Nuorisolautakunta esittää kaupunginhallitukselle selvitettäväksi, miten kaupungin käsiteltäväksi tulevat aloitteet tulevaisuudessa voitaisiin keskitetysti hoitaa esimerkiksi kaupunginkanslian alaisuudessa."

Kannattajat: Vesa Korkkula

1 äänestys

JAA-ehdotus: kohta 6. Järjestelmästä vastaa kaupunginkanslia  yhteistyössä nuorisoasiainkeskuksen kanssa.
EI-ehdotus: Muutetaan kohdan yksi asiakohta kuusi muotoon: "Järjestelmästä vastaa nuorisoasiainkeskus. Nuorisolautakunta esittää kaupunginhallitukselle selvitettäväksi, miten kaupungin käsiteltäväksi tulevat aloitteet tulevaisuudessa voitaisiin keskitetysti hoitaa esimerkiksi kaupunginkanslian alaisuudessa."

Jaa-äänet: 1
Aleksej Fedotov

Ei-äänet: 4
Helena Kantola, Timo Kontio, Vesa Korkkula, Marlon Moilanen

Tyhjä: 4
Benjamin Ellenberg, Fatbardhe Hetemaj, Olli Isoaho, Sanna Lehtinen

Poissa: 0
 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohdan yksi asiakohta kuusi muotoon: "Järjestelmästä vastaa nuorisoasiainkeskus. Nuorisolautakunta esittää kaupunginhallitukselle selvitettäväksi, miten kaupungin käsiteltäväksi tulevat aloitteet tulevaisuudessa voitaisiin keskitetysti hoitaa esimerkiksi kaupunginkanslian alaisuudessa."

Jaa-äänet: 2
Fatbardhe Hetemaj, Olli Isoaho

Ei-äänet: 7
Benjamin Ellenberg, Aleksej Fedotov, Helena Kantola, Timo Kontio, Vesa Korkkula, Sanna Lehtinen, Marlon Moilanen

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Inari Penttilä, suunnittelija, puhelin: 89091

inari.penttila(a)hel.fi

Markku Toivonen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566