Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

09.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 161

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen kaupunginhallituksen vuonna 2015 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2015-000006 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan ja valita siihen 12 jäsentä seuraavasti: 

kaupungin luottamushenkilöjäsenet:

Kauko-Aatos Leväaho

Seija Paunio-Grönholm

Ulla-Britta Talvitie

Antti-Jussi Räihä

kaupungin virastoja edustavat jäsenet:

liikunnansuunnittelija Minna Ekman liikuntavirastosta

palvelualueen johtaja Merja Etholén-Rönnberg sosiaali- ja terveysvirastosta

apulaisylilääkäri Marja-Liisa Laakkonen sosiaali- ja terveysvirastosta

toimistopäällikkö Matti Pitkänen kiinteistövirastosta

helsinkiläisiä rintamaveteraanijärjestöjä edustavat jäsenet:

toiminnanjohtaja Rauno Loukkola  (Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry) 

puheenjohtaja Pekka Morri (Rintamaveteraanien Helsingin Piiri ry)

Altti Majava (Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Piiri ry)   

puheenjohtaja Kaarina Peltola (Helsingin Rintamanaiset ry) 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Antti-Jussi Räihän ja kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan neuvottelukunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa laatimaan toimikautensa alussa toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä.   

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa antamaan kertomuksen toiminnastaan toimikauden päättyessä. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteinä olevat neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2013 - 2014, neuvottelukunnan varapuheenjohtajan kirjeen sekä sosiaali- ja terveysviraston kirjeen johdosta antaman lausunnon.  

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rintamaveteraaniasiain Neuvottelukunnan toimintakertomus 2013-2014

2

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtajan kirje

3

Sosiaali- ja terveysviraston lausunto 2.10.2014

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Neuvottelukuntaan valitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöksessä mainitut järjestöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää asettaa toimikaudekseen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan ja valita siihen 12 jäsentä seuraavasti: 

kaupungin luottamushenkilöjäsenet:

Kauko-Aatos Leväaho

Seija Paunio-Grönholm

Ulla-Britta Talvitie

__________________ (Kok.)

kaupungin virastoja edustavat jäsenet:

liikunnansuunnittelija Minna Ekman liikuntavirastosta

palvelualueen johtaja Merja Etholén-Rönnberg sosiaali- ja terveysvirastosta

apulaisylilääkäri Marja-Liisa Laakkonen sosiaali- ja terveysvirastosta

toimistopäällikkö Matti Pitkänen kiinteistövirastosta

helsinkiläisiä rintamaveteraanijärjestöjä edustavat jäsenet:

toiminnanjohtaja Rauno Loukkola  (Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry) 

puheenjohtaja Pekka Morri (Rintamaveteraanien Helsingin Piiri ry)

Altti Majava (Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Piiri ry)   

puheenjohtaja Kaarina Peltola (Helsingin Rintamanaiset ry) 

Samalla kaupunginhallitus päättää määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi ___________________ (Kok.)  ja kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan neuvottelukunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta. 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää kehottaa neuvottelukuntaa laatimaan toimikautensa alussa toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä.   

Vielä kaupunginhallitus päättää kehottaa neuvottelukuntaa antamaan kertomuksen toiminnastaan toimikauden päättyessä. 

Edelleen kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteinä olevat neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2013 - 2014, neuvottelukunnan varapuheenjohtajan kirjeen sekä sosiaali- ja terveysviraston kirjeen johdosta antaman lausunnon.  

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 25.3.1985, että Helsinkiin perustetaan pysyväisluonteinen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, jonka tarkoituksena on toimia kaupungin eri viranomaisten ja helsinkiläisten veteraanijärjestöjen yhteistyöelimenä.    

Kaupunginhallitus on hyväksynyt neuvottelukunnalle toimintasäännön, jonka mukaan neuvottelukuntaan kuuluu 12 jäsentä, jotka kaupunginhallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä neljä on kaupungin luottamushenkilöjäseniä, neljä kaupungin virastoja edustavia jäseniä sekä neljä helsinkiläisiä rintamaveteraanijärjestöjä edustavia jäseniä.      

Kaupunginhallitus määrää neuvottelukunnan puheenjohtajan. Neuvottelukunta voi valita varapuheenjohtajan. Sosiaali- ja terveysvirasto nimeää neuvottelukunnalle sihteerin.

Kaupunginhallitus on 10.5.2010 hyväksynyt tilapäisiä toimielimiä koskevat ohjeet, joita sovelletaan myös neuvottelukuntiin. Ohjeiden mukaan kaupunginhallitus asettaa enintään toimikaudekseen neuvottelukunnan tai neuvoston kaupungin ja sen sidosryhmien yhteistyötä varten. 

Kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan asettamispäätöksessä on määrättävä mm. tilapäisen toimielimen toimeksiannosta. Koska tällä neuvottelukunnalla on kaupunginhallituksen hyväksymä toimintasääntö, jossa tehtävät määritellään, ei ole tarpeen toistaa niitä päätösehdotuksessa.

Toimintasäännön mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on avustaa rintamaveteraaneja koskevien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä tekemällä niistä aloitteita ja antamalla lausuntoja, viranomaisille ja hallintokunnille sekä yhteisöille ja edistää neuvottelukunnassa edustettuina olevien osapuolten välistä tiedonkulkua. Tehtävänsä toteuttamista varten neuvottelukunta seuraa rintamaveteraanien oloja ja niiden kehitystä. 

Neuvottelukunnan tehtäväalueena on etenkin rintamaveteraanien terveydenhuolto, kuntoutus ja sosiaalihuolto, asuntoasiat ja muut kunnalliset palvelut sekä veteraanien arvostukseen liittyvät asiat.

Päätösehdotuksessa mainitut rintamaveteraanijärjestöjen edustajat perustuvat järjestöjen tekemiin ehdotuksiin ja virastojen edustajat virastoista saatuihin ehdotuksiin.

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rintamaveteraaniasiain Neuvottelukunnan toimintakertomus 2013-2014

2

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtajan kirje

3

Sosiaali- ja terveysviraston lausunto 2.10.2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Neuvottelukuntaan valitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöksessä mainitut järjestöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Kiinteistövirasto

Liikuntavirasto

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566