Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

09.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 152

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2015

HEL 2014-005260 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jakaa avustuksia vuoden 2015 talousarvion kohdalta 1 39 05 yhteensä 2 071 200 euroa seuraavasti:

 

Avustus 2015, euroa

 

 

Alvar Aalto Säätiö

15 000

Kotitalon ylläpitoon

5 060

Peruskorjausavustus

9 940

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry

8 000

Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry

100 000

Sisältää kotikatutoiminnan

 

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry

34 800

Vuotuisavustus

6 000

Vuokra-avustus

28 800

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry

95 800

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

-

Vuotuisavustus

-

Vuokra-avustus

-

Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry

16 370

Hyötykasviyhdistys ry

45 580

Annalan puutarhakeskuksen vuokriin

 

Jyty Helsinki ry

226 166

Vuotuisavustus

8 622

Vuokra-avustus

217 544 

Kansainvälisen kaupunkiyhteistoiminnan tukeminen

8 765

Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors r.f.

6 640

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry

2125 

Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen r.s.

6 590

KTN:n Helsingin paikallisyhdistys

21 738 

Vuotuisavustus

6 291 

Vuokra-avustus

15 447 

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry

3 930

Sibelius-Akatemia (Kirkkomusiikin osasto)

6 000

Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry

15 800

Suomen Retkeilymajajärjestö - SRM ry

  58 866 

Super Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry ja Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry

-

Vuotuisavustus

-

Vuokra-avustus

-

Svenska Finlands folkting

3 000

Avustuksia yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 820

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, kaupunginjohtajan käytettäväksi

850 000

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

2 555

Opaskoulutuksen järjestäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 490

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 820

Harkinnanvaraiset avustukset Kj:n käyttöön

510 110 

Yhteensä

2 071 200 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa lähettämään kirjeen vuoden 2015 avustuksen myöntämisestä ja vuodelle 2016 mahdollisesti haettavan avustuksen hakumenettelystä päätöksessä mainituille sekä niille järjestöille, jotka on mainittu vuoden 2015 talousarvion liitteessä 1 em. talousarviotilin kohdalla ja lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle.

Käsittely

Esteelliset: Marcus Rantala

Esittelijä muutti esitystä siten, että liitettä 2 (henkilöstöjärjestöjen yhteenveto) muutettiin Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n osalta.

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Helsingin yhteistyöjärjestö JHL ry:n sekä Super Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry:n ja Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry:n avustukset myönnetään ainoastaan vuokra-avustusten osalta Kulosaaren ja Jollaksen kartanoiden käytön, lämmityksen ja ylläpidon jatkumiseksi keskeytyksettä kaupungin omistamien suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnon ylläpitämiseksi.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Helsingin yhteistyöjärjestö JHL ry:n sekä Super Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry:n ja Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry:n avustukset myönnetään ainoastaan vuokra-avustusten osalta Kulosaaren ja Jollaksen kartanoiden käytön, lämmityksen ja ylläpidon jatkumiseksi keskeytyksettä kaupungin omistamien suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnon ylläpitämiseksi.

Jaa-äänet: 7
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Hannu Tuominen

Ei-äänet: 7
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Marcus Rantala

 

Äänin 7 - 7 (1 poissa), puheenjohtajan äänen ratkaistessa, kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhdistelmä yhteisöjen tukeminen talousarviokohta 1 39 05 Khn käytettäväksi

2

Henkilöstöjärjestöjen yhteenveto (muutettu 9.2.2015)

3

Helsingin kaupungin avustuskuulutus HS 1.12.2013

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Alvar Aalto Säätiö

6

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.

7

Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry.

8

Helsingin kaupungin Akavalaisten lomatuki ry.

9

Helsingin Liikenneturvallisuusyhdistys ry.

10

JHL avustushakemus

11

Helsinki-Seura ry.

12

Hyötykasviyhdistys ry.

13

Jyty Helsinki ry

14

Helsingin Pohjola-Norden ry

15

Suomi-Venäjä Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry

16

KTN Helsingin paikallisyhdistys ry.

17

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmän avustushakemus

18

Suomen rauhanliitto ry.

19

Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry.

20

Super Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry ja Tehyn Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää jakaa avustuksia vuoden 2015 talousarvion kohdalta 1 39 05 yhteensä 2 071 200 euroa seuraavasti:

 

Avustus 2015, euroa

 

 

Alvar Aalto Säätiö

15 000

Kotitalon ylläpitoon

5 060

Peruskorjausavustus

9 940

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry

8 000

Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry

100 000

Sisältää kotikatutoiminnan

 

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry

34 800

Vuotuisavustus

6 000

Vuokra-avustus

28 800

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry

95 800

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

-

Vuotuisavustus

-

Vuokra-avustus

-

Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry

16 370

Hyötykasviyhdistys ry

45 580

Annalan puutarhakeskuksen vuokriin

 

Jyty Helsinki ry

226 166

Vuotuisavustus

8 622

Vuokra-avustus

217 544 

Kansainvälisen kaupunkiyhteistoiminnan tukeminen

8 765

Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors r.f.

6 640

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry

2125 

Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen r.s.

6 590

KTN:n Helsingin paikallisyhdistys

21 738 

Vuotuisavustus

6 291 

Vuokra-avustus

15 447 

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry

3 930

Sibelius-Akatemia (Kirkkomusiikin osasto)

6 000

Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry

15 800

Suomen Retkeilymajajärjestö - SRM ry

  58 866 

Super Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry ja Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry

-

Vuotuisavustus

-

Vuokra-avustus

-

Svenska Finlands folkting

3 000

Avustuksia yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 820

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, kaupunginjohtajan käytettäväksi

850 000

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

2 555

Opaskoulutuksen järjestäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 490

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 820

Harkinnanvaraiset avustukset Kj:n käyttöön

510 110 

Yhteensä

2 071 200 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa lähettämään kirjeen vuoden 2015 avustuksen myöntämisestä ja vuodelle 2016 mahdollisesti haettavan avustuksen hakumenettelystä päätöksessä mainituille sekä niille järjestöille, jotka on mainittu vuoden 2015 talousarvion liitteessä 1 em. talousarviotilin kohdalla ja lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle.

Esittelijän perustelut

Khs päätti 12.12.2011 hyväksyä Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet. Samalla Khs päätti, ettei tule antamaan erillistä maksatusohjetta. Maksatusta ja avustusten hakumenettelyä koskevat asiat on huomioitu yleisohjeissa.

Vuoden 2015 talousarvioon sisältyvässä liitteessä 1 on sidottu avustukset osalle yhteisöjä. Muista avustuksista päättää Khs sekä asianomainen lauta- tai johtokunta. Kvston 12.11.2014 vahvistaman vuoden 2015 talousarvion kohdalle 1 39 05 on merkitty 3 500 000 euron suuruinen avustusmääräraha Khn käytettäväksi. Määrärahasta kaupunginvaltuusto on sitonut 560 000 euroa Finlandia-talo Oy:lle, 50 000 euroa Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo-säätiölle, 101 800 euroa Helsingin seudun kesäyliopistosäätiölle, 608 000 euroa Oy Gardenia-Helsinki Ab:lle ja 109 000 euroa Y-Säätiölle. Näin ollen on päätettävä 2 071 200 euron suuruisen avustusmäärärahan käytöstä.

Esityslistan tämän asian liitteessä 1 on esitetty avustusanomuksen jättäneiden yhdistysten sekä muiden ao. kohtaan kuuluvien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2014, vuodelle 2015 haettu avustussumma sekä ehdotus vuoden 2015 avustukseksi

Päättäessään 17.2.2014 § 212 vuoden 2014 vastaavista Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaosta kaupunginhallitus totesi, että kaupungin työntekijöiden virkistys- ja yhdistystoimintaan työntekijäjärjestöjen kautta kohdistettu tuki kohdistuu tällä hetkellä epätasa-arvoisesti. Kaupunginhallitus edellytti, että sille valmistellaan ehdotus uusista kriteereistä avustuksille, jossa tuen kriteerit ovat läpinäkyvät ja tasa-arvoiset. Avustusten kokonaissummaa ei koroteta.

Kaupunginhallituksen myöntämistä avustuksista on tuettu kuutta työntekijäjärjestöä, joiden saama tuki on muodostunut vuotuisavustuksesta ja vuokra-avustuksesta. Vuotuisavustusta järjestöt ovat käyttäneet pääasiassa toiminnan tukemiseen mm. irtaimen omaisuuden kunnostamiseen ja yleisötilaisuuksien järjestämiseen jäsenistölleen. Vuokra-avustukset on käytetty vuokrakustannuksiin.

Kiinteistöviraston yhdistyksille vuokraamien kohteiden rakennukset ovat käyttötarkoitukseltaan kokoontumistiloja, ravintolatiloja, saunatiloja, varastoja ja vapaa-ajan asuntoja nk. kesämajoja ja näihin liittyviä piha-alueita. Osa tiloista mm. Vartiosaaressa olevat Akavalaisten lomatuki ry:n ja KTN:n Helsingin paikallisyhdistys ry:n tilat ovat vain kesäkäytössä. Vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia 3-6 kuukauden irtisanomisajalla lukuun ottamatta Super ry:lle vuokrattua Jollaksen kartanoa, jonka osalta sopimuksen irtisanomisaika on 12 kk siten, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 31.12.2022. Vuokrasopimukset on vuokrantarkistusten osalta sidottu indeksiin lukuun ottamatta Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry:n kanssa vuonna 1997 solmittua sopimusta, jossa ei ole sovittu vuokrantarkistuksesta. Vuokrattujen alueiden koko, sijainti, rakennusten lukumäärä tai rakennusten käyttötarkoitus on vaihdellut ja niiden jakautumisesta järjestöille on aikanaan sovittu kaupungin ja työntekijäjärjestöjen kesken. Khs on myöntänyt vuosittain kullekin järjestölle vuokra-avustuksen kiinteistöviraston perimän vuokran suuruisena.

Jäsentä kohden laskettuna vuoden 2014 vuotuisavustukset vaihtelevat 0,62 – 3,85 euron ja vuokra-avustukset 3,03 – 80,00 euron välillä. Jaettaessa vuokra-avustus neliömäärällä on vaihteluväli järjestöittäin 36,46 – 141,20 euroa. Vuokra–avustuksista suurin avustus per jäsen kohdistuu Jyty ry:lle sen hallinnoiman Stansvikin kartanoalueen rakennusten käyttötarkoituksen mm. kesämaja- ja ravintolatoiminnan vuoksi. Suurin avustus per m2 kohdistuu puolestaan Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:lle Kulosaaren kartanoalueelta. Kokonaisavustus per jäsen vaihtelee järjestöittäin 3,67 – 83,40 euron välillä. Akavalaisten lomatuki ry:n vuokra-avustuksen määrää suhteessa muiden saajien vuokra-avustuksiin selittää pääosin kohteen poikkeava ainoastaan kesäaikaan tapahtuva käyttö.

Työntekijäjärjestöt ovat hakeneet vuoden 2015 avustuksia samoin perustein kuin aiempina vuosina. Järjestöjen jäsenmääriin on tullut muutoksia. Jotta kaupunginhallituksen edellyttämä tasapuolisuus avustusten jakautumisessa saavutettaisiin jatkossa, esitetään työntekijäjärjestöjen avustusten osalta siirryttäväksi jäsenmääräperusteiseen avustamiseen. Koska vuokra-avustukset muodostavat avustuksista pääosan ja kohteissa on työntekijäjärjestöjen ja kaupungin välillä toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset, esitetään jäsenmääräperusteiseen avustamiseen siirtyminen toteutettavaksi vaiheittain. Vuotuisavustusten osalta tasapuolisuus voidaan toteuttaa myös siirtymällä jäsenmääräperusteiseen avustukseen. Vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-avustukset myönnettäisiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 %:lla alennettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kunnes saavutettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molempien avustuslajien osalta.

Kaupungin henkilöstöjärjestöjen avustukset esitetään vuonna 2015 myönnettäväksi edellä esitettyjen uusittujen periaatteiden mukaisesti. Valtakunnallinen uusi sote-ratkaisu tulee toteutuessaan kuitenkin merkitsemään kaupungin henkilöstömäärän merkittävää vähenemistä. Henkilöstövaikutukset tulevat kohdentumaan järjestöittäin erisuuruisina, mikä osaltaan vaikuttaa myös järjestöjen avustuskokonaisuuteen. Vaikutusten arvioidaan täsmentyvän kuluvan vuoden aikana, joten olisi tarkoituksenmukaista arvioida muutosten vaikutus henkilöstöjärjestöjen avustuskokonaisuuteen ja valmistella esitys avustamisen periaatteista vuodesta 2017 lukien.

Avustushakemuksista Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n ja Super Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry:n/Tehyn Helsingin paikallisjärjestö ry:n yhteishakemus saapuivat määräajan 30.4.2014 jälkeen.

Helsingin kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavat Khn 12.12.2011 § 1126 hyväksymät, Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet. Yleisohjeen kohdassa 5.5 todetaan, että hakemus katsotaan myöhästyneeksi jos sitä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä kaupungin viranomaiselle. Lisäksi yleisohjeen kohdassa 6.2 todetaan, että myöhästyneet hakemukset on esitettävä hylättäväksi.

Ko. myöhässä saapuneisiin avustuksiin on kuitenkin varauduttu vuoden 2015 talousarviossa, koska kyseessä on kaupungin pitkäaikaiset avustuksensaajat ja avustuksen pääosa kohdistuu avustuksensaajien kaupungilta vuokraamiin huoneistoihin mm. Kulosaaren kartano on ollut henkilöstöjärjestön käytössä 40-luvulta ja Jollaksen kartano 80-luvulta asti

Muut avustukset ovat pääsääntöisesti pysyneet vuoden 2013 tasolla. Myönnettävät muut vuokra-avustukset ovat kiinteistöviraston ilmoittamien vuokrien suuruiset.

Nykyisen käytännön mukaan avustuksia yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kunnallisen tiedotustoiminnan edistämiseen, opaskoulutuksen järjestämiseen ja veteraanijärjestöjen tilavuokriin varatuista avustusmäärärahoista haetaan vasta vuoden 2015 aikana. Näin ollen olisi tarkoituksenmukaista, että nämä määrärahat osoitettaisiin kaupunginjohtajan käytettäväksi. Vuosittain näistä määrärahoista avustukset on myönnetty samoille järjestöille. Yleisten saunojen toiminnan avustaminen perustuu Khn asettaman komitean mietinnön pohjalta tehtyyn päätökseen (Khs 15.10.1990, 2111 §). Tällä hetkellä toiminnassa on kolme yleistä saunaa, joiden toimintaa on vuosittain tuettu.

Avustus Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle tontinvuokriin tulisi osoittaa kaupunginjohtajan käytettäväksi, koska avustuksen suuruus perustuu lainojen vuoden 2015 korkoihin ja koska avustus tulisi maksaa vasta sen jälkeen, kun valtio osaltaan on tehnyt päätöksen tontinvuokrista luopumisesta.

Vuodelle 2015 ei esitetä pika-ajuritoiminnan tukemista. Pika-ajuritoimintaa koskeva vuokrasopimus Annalan kartanon tallirakennukseen on irtisanottu vuokralaisen toimesta.

Yhdistysten edellisten avustusten käyttöä on valvottu tilinpäätöstietojen perusteella avustusten yleisohjeiden mukaisesti. Avustukset on käytetty haettuun tarkoitukseen.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhdistelmä yhteisöjen tukeminen talousarviokohta 1 39 05 Khn käytettäväksi

2

Henkilöstöjärjestöjen yhteenveto

3

Helsingin kaupungin avustuskuulutus HS 1.12.2013

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Alvar Aalto Säätiö

6

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.

7

Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry.

8

Helsingin kaupungin Akavalaisten lomatuki ry.

9

Helsingin Liikenneturvallisuusyhdistys ry.

10

JHL avustushakemus

11

Helsinki-Seura ry.

12

Hyötykasviyhdistys ry.

13

Jyty Helsinki ry

14

Helsingin Pohjola-Norden ry

15

Suomi-Venäjä Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry

16

KTN Helsingin paikallisyhdistys ry.

17

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmän avustushakemus

18

Suomen rauhanliitto ry.

19

Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry.

20

Super Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry ja Tehyn Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.02.2015 § 121

HEL 2014-005260 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.02.2015 Pöydälle

Esteelliset: Marcus Rantala

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566