Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

09.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 158

Eron myöntäminen nuorisoasiainkeskuksen osastopäällikön virasta

HEL 2015-001160 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää KM Leena Ruotsalaiselle eron nuorisoasiainkeskuksen keskitettyjen palvelujen osaston osastopäällikön tehtävistä 13.2.2015 lukien.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Irtisanoutuminen nuorisoasiainkeskuksen keskitettyjen palvelujen osaston osastopäällikön tehtävästä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Eron pyytäjä

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorisotoimen johtosäännön 14 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee nuorisoasiainkeskuksen osastopäällikön. Hallintosäännön 16 §:n nojalla virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen päättämisestä. Hallintosäännön 12 §:n nojalla kaupunginhallitus päättää myös osastopäällikön viran julistamisesta haettavaksi.

KM Leena Ruotsalainen on siirtynyt muihin tehtäviin ja pyytää eroa osastopäällikön tehtävästä 13.2.2015 lukien. Nuorisoasiainkeskuksessa on käynnistynyt viraston toimintatapojen ja  organisaatiorakenteen toimivuuden arviointi. Tässä vaiheessa ei sen vuoksi ole tarkoituksenmukaista julistaa virkaa haettavaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Irtisanoutuminen nuorisoasiainkeskuksen keskitettyjen palvelujen osaston osastopäällikön tehtävästä

Otteet

Ote

 

Eron pyytäjä

 

Tiedoksi

Nuorisoasiainkeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566