Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

09.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 151

Historiatoimikunnan asettaminen kaupunginhallituksen toimikaudeksi

HEL 2014-012522 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen historiatoimikunnan, jonka tehtävänä on suunnitella ja valmistaa Helsingin kaupungin historian jatko-osat vuodesta 1945 nykypäiviin ja Helsingin vanhemman historian uudelleen kirjoittaminen sekä suorittaa lisäksi muitakin kaupunginhallituksen sille antamia kaupungin historian selvittämiseen liittyviä tehtäviä.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä historiatoimikuntaan seuraavat jäsenet:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

 

 

Matti Klinge

Henrik Meinander

professori emeritus

professori

 

 

Laura Kolbe

Kristina Ranki

professori

FT

 

 

Markku Kuisma

Panu Pulma

professori

professori

 

 

Eila Ratasvuori

Jussi Jääskeläinen

johdon erityisasiantuntija

arkistotoimen päällikkö

 

 

Minna Sarantola-Weiss

Samu Nyström

tutkimuspäällikkö

FT

 

 

Erkki Tuomioja

Henrika Tandefelt

dosentti

FT

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan jäsenistä puheenjohtajaksi professori emeritus Matti Klingen ja varapuheenjohtajaksi professori Laura Kolben.

Vielä kaupunginhallitus päätti oikeuttaa toimikunnan ottamaan itselleen sihteerin sekä kuulemaan asiantuntijoita.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Historiatoimikunnan toimintasuunnitelma

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti 21.1.2013 toimikaudekseen historiatoimikunnan, jonka tehtävänä oli suunnitella ja valmistaa Helsingin kaupungin historian jatko-osat vuodesta 1945 nykypäiviin ja Helsingin vanhemman historian uudelleen kirjoittaminen sekä suorittaa lisäksi muitakin kaupunginhallituksen sille antamia kaupungin historian selvittämiseen liittyviä tehtäviä.

Kaupunginhallitus nimesi toimikuntaan toimikaudeksi 2013 - 2014 puheenjohtajaksi Matti Klingen, varapuheenjohtajaksi Asta Mannisen ja jäseniksi Minna Sarantola-Weissin, Henrika Tandefeltin, Markku Kuisman ja Erkki Tuomiojan. Varajäseniksi kaupunginhallitus nimesi Kai Ekholmin, Jarmo Niemisen, Samu Nyströmin, Kristina Rankin, Jessica Parland-von Essenin ja Jussi Nuortevan.

Historiatoimikunta on tehnyt periaatteellisen päätöksen, ettei toimikunnan palkkaama historiakirjoittaja voi olla samaan aikaan historiatoimikunnan jäsen tai varajäsen.

Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tiivistelmä historiatoimikunnan toimintasuunnitelmasta on asian liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Historiatoimikunnan toimintasuunnitelma

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Historiatoimikunta

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.02.2015 § 118

HEL 2014-012522 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566