Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

26.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 100

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden alle 18-vuotiaiden perusopetukseen liittyvien kustannusten korvaaminen

HEL 2014-014428 T 12 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa opetustoimen johtajan antamaan maksusitoumuksen kotikuntalain mukaisena kotikuntana erikoissairaanhoidossa olevien oppivelvollisuusiän ylittäneiden alle 18-vuotiaiden oppilaiden perusopetuksen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta sairaalan sijaintikunnalle.

Vastaavalla tavalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa opetustoimen johtajan antamaan maksusitoumuksen niiden oppivelvollisuusiän ylittäneiden alle 18-vuotiaiden oppilaiden, jotka on sijoitettu Helsingin ulkopuolelle lastensuojelun toimenpiteenä, perusopetuksen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta sijoituskunnalle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

Opetusviraston selvitys oppivelvollisuusiän ylittäneiden nuorten tilanteesta

2

Opetusviraston esitys kustannusten korvaamisesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille. Perusopetuksen järjestämisestä muille kuin oppivelvollisille kunta päättää itse. Helsingin kaupungilla ei siten ole nykyisellään velvollisuutta järjestää perusopetusta oppivelvollisuusiän ylittäneille tai korvata opetuksen järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia silloin kun oppivelvollisuusiän ylittänyt helsinkiläinen on perusopetuksessa toisessa kunnassa.

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja kehotti 24.11.2014 § 23 opetusvirastoa selvittämään oppivelvollisuusiän ylittäneiden nuorten tilannetta. Peruskoulun päättötodistuksen puuttuminen oppivelvollisuuden päättyessä aiheuttaa merkittävän syrjäytymisvaaran, koska laki ei turvaa oppivelvollisuusiän ylittäneille oikeutta peruskoulun loppuun saattamiseen. Selvityksen kohteena olivat erityisesti niiden toisella paikkakunnalla sairaalakouluissa opiskelevien tai huostaanoton seurauksena toiseen kuntaan sijoitettujen nuorten määrä ja tilanne, joilla peruskoulun suorittaminen on kesken oppivelvollisuuden päättyessä.

12.12.2014 valmistuneen selvityksen mukaan Helsingin ulkopuolella erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä yksi oppivelvollisuusiän ylittänyt oppilas ja 12 oppivelvollisuusiän ylittänyttä, jotka on sijoitettu Helsingin ulkopuolelle lastensuojelun toimenpiteenä. Selvitys on kokonaisuudessaan liitteenä 1.

Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan osalta Helsingin kaupunki ei ole korvannut perusopetuksesta aiheutuvia kustannuksia sairaalan sijaintikunnalle, eikä sijaintikunta ole järjestänyt oppilaalle sairaalakouluopetusta omalla kustannuksellaan. Opetusviraston mukaan erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan yhden opetuspäivän kustannus on keskimäärin 160 euroa.

Lastensuojelun toimenpiteenä toiselle paikkakunnalle sijoitettujen osalta sosiaali- ja terveysvirasto on harkinnanvaraisesti korvannut perusopetuksesta aiheutuneita kustannuksia nuoren sijoituskunnalle. Sosiaali- ja terveysvirastosta saadun tiedon mukaan koulukotiin sijoitetun oppilaan yhden opetuspäivän kustannus lukuvuonna 2014–2015 on noin 75 euroa.

Selvityksen perusteella erityisesti toisella paikkakunnalla sairaalakoulussa opiskelevien nuorten kohdalla nykyinen tilanne on osoittautunut kohtuuttomaksi. Koska sairaalan sijaintikunnalla ei ole velvollisuutta järjestää perusopetusta oppivelvollisuusiän ylittäneelle eikä nuoren kotikunnalla ole velvollisuutta korvata opetuksesta aiheutuneita kustannuksia, opetusta ei järjestä kukaan. Kun sairaalakoulun oppilas ylittää oppivelvollisuusiän, opetus katkeaa huolimatta siitä, että peruskoulun opinnot ovat kesken.

Lastensuojelun toimenpiteenä sijoitettujen nuorten osalta tilanne on parempi, koska sosiaali- ja terveysvirasto on korvannut perusopetuksesta aiheutuneita kustannuksia osana nuoren sijoitusta. On kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa, että opetusvirasto huolehtii perusopetuksesta aiheutuneista kustannuksista myös näiden nuorten osalta. Opetusviraston ja sosiaali- ja terveysviraston tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä toiselle paikkakunnalle sijoitettujen nuorten perusopetuksen järjestämisen osalta.

Kaupunginhallitus voi päätöksellään oikeuttaa opetustoimen johtajan sopimaan perusopetuksen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta opetuksen järjestävälle kunnalle, vaikkei kaupungilla siihen lakisääteistä velvoitetta olekaan. Opetusviraston esitys kustannusten korvaamisesta on liitteenä 2. Sitoumukset on tarkoitus tehdä jokaisen oppilaan osalta erikseen.

Esittelijä toteaa lopuksi, että hallitus on rakennepoliittisessa ohjelmassaan linjannut, että se pidättäytyy uusien, kuntien menoja lisäävien tehtävien ja velvoitteiden antamisesta ilman, että samalla päätetään vastaavan suuruisista velvoitteiden karsimisista tai uusien velvoitteiden täysimääräisestä rahoittamisesta. Peruskoulun loppuun saattamisesta aiheutuneet kustannukset tulisi rakennepoliittiseen ohjelmaan vedoten korvata valtionosuudella, jotta koulutuksen järjestäjät pystyvät turvaamaan perusopetuksen loppuun suorittamisen myös oppivelvollisuusiän ylittäneille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

Opetusviraston selvitys oppivelvollisuusiän ylittäneiden nuorten tilanteesta

2

Opetusviraston esitys kustannusten korvaamisesta

Tiedoksi

Opetusvirasto

Sosiaali- ja terveysvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566