Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

26.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 89

V 11.2.2015, Vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2015 talousarvioon

HEL 2015-000282 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginkanslian, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, Helsingin taidemuseon johtokunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, liikuntalautakunnan, kaupunginorkesterin johtokunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan sekä tietokeskuksen ylittämään vuoden 2015 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

luku/kohta

 

euroa

1 04 02

Käyttövarat, Khn käytettäväksi

10 000 000

1 10 01

Kaupunginkanslia

133 000

1 10 02

Keskitetty tietotekniikka, Kanslian käyt.

1 700 000

1 39 13

Kehittämishankkeet, Kanslian käyt.

4 000 000

4 55

Tietokeskus

35 000

5 11

Kaupunkisuunnittelutoimi

995 000

5 21 05

Avustukset asuintalojen hissienrakentamiseen, Klkn käyt.

659 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

17 522 000

 

 

 

luku/kohta

 

euroa

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käyt.

337 000

8 01 02

Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käyt.

19 696 000

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen,… Klkn käyt.

2 665 000

 

 

 

8 02

Talonrakennus

 

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käyt. 

6 000 000

8 02 02

Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn käyt. 

20 150 000

8 02 04

Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

1 809 000

8 02 05

Pelastustoimen rakennukset, Pelkn käyt.

2 250 000

 

 

 

8 03

Kadut, liikenneväylät ja radat

 

8 03 08

Uudisrakentaminen, Ytlkn käyt. 

710 000

8 03 09

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käyt. 

6 900 000

8 03 10

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käyt.

23 290 000

8 03 30

Projektialueiden kadut, Khn käyt.

19 290 000

 

 

 

8 05

Väestösuojat

 

8 05 08

Väestönsuojat, Pelkn käyt.

129 000

 

 

 

8 06

Puistorakentaminen

 

8 06 30

Projektialueiden puistot, Khn käyt.

3 425 000

 

 

 

8 07

Liikuntarakentaminen

 

8 07 08

Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, Lilkn käyt.

1 098 000

 

 

 

8 09

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 09 06

Pelastustoimi

2 067 000

8 09 10

Kaupunginkanslia

5 200 000

8 09 12

Rakennusvirasto

236 000

8 09 14

Opetusvirasto

1 507 000

8 09 19

Kirjastotoimi

275 000

8 09 21

Kaupunginmuseo

90 000

8 09 22

Kaupungin taidemuseo

240 000

8 09 26

Kaupunginorkesteri

183 000

8 09 32

Sosiaali- ja terveysvirasto

1 546 000

8 09 33

Varhaiskasvatusvirasto

545 000

8 09 35

Kaupunkisuunnittelutoimi

80 000

8 09 36

Kiinteistötoimi

200 000

8 09 37

Rakennusvalvonta

700 000

 

 

 

8 22

Arvopaperit, Khn käyt.

1 500 000

 

 

 

8 29

Muu pääomatalous

 

8 29 03

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käyt.

6 140 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Kanslian käyt.

2 000 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

130 258 000

 

 

 

Luku/kohta

 

euroa

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

11 386 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

11 386 000

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 17,52 milj. euroa ja investointiosassa 130,26 milj. euroa (liite 1) sekä rahoitusosassa
11,39 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti -alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 2 728 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 6 140 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet esityksineen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mikäli hallintokunnalla on ollut loppuvuoteen 2014 ajoittuvia ja aikataulultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2015 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, hallintokunta on voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2015 määrärahoihin. Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 2014. Lisäksi ylitysesityksiin sisältyvät kaupunginhallituksen esirakentamisrahoista, käyttövaroista ja lähiörahastosta myöntämät hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2015.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut virastoilta tiedot vuonna 2014 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 17,52 milj. euroa (edellisenä vuonna 22,34 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 130,26 milj. euroa (edellisenä vuonna 105,35 milj. euroa).

Myös antolainamäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Muusta antolainauksesta on lainoja nostamatta 11,39 milj. euroa. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 11,39 milj. euroa (edellisenä vuonna 16,90 milj. euroa).

Tähän esitykseen sisältyy myös muutaman projektiluonteisen, määrättyyn tarkoitukseen osoitetun, mutta aikataulusyistä siirtyvän käyttötalousmäärärahan myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2015.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 17,52 milj. euroa.

1 04 02 Khn käyttövarat

Vuodelle 2012 myönnettiin talousarviokohtaan 1 04 02 yhteensä
10 milj. euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahaa nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Khs päätti määrärahan käyttösuunnitelmasta 10.12.2012. Hallintokunnat esittävät seuraavien Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahojen osalta ylitysoikeuksia vuodelle 2015:

-        Kaupunginkanslian hallinnoimiin hankkeisiin 2 950 000 euroa,

-        Opetusviraston hallinnoimiin hankkeisiin 1 484 000 euroa,

-        Nuorisoasiankeskuksen hallinnoimiin hankkeisiin 837 000 euroa,

-        Liikuntaviraston hallinnoimiin hankkeisiin 310 000 euroa ja

-        Tietokeskuksen hallinnoimiin hankkeisiin 24 000 euroa.

Näiden määrärahojen ylitystarpeen syynä on toimintojen jatkuminen vuonna 2015. Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahojen osalta ylitysesitys on yhteensä 5 605 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.9.2013 (§863) Helsingin Juhlaviikkoja yhdessä Checkpoint Helsingin kanssa suunnittelemaan Helsingin Juhlaviikkojen yhteyteen toteutettavan yhteistyön toimintamallin edistämään julkisia visuaalisen taiteen tapahtumia. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Juhlaviikoille 200 000 euroa talousarviokohdasta (1 04 02) Käyttövarat, Khn käytettäväksi kohdistamiseksi Checkpoint Helsingin hankkeisiin vuonna 2013. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 17.2.2014 (§211) myöntää 300 000 euroa ao. hankkeeseen vuonna 2014.  Checkpoint Helsingin kuvataidetapahtumia rahoitetaan osin Helsingin hankerahoituksen turvin kolmen vuoden erillisrahoituksella. Checkpoint Helsingin hankkeiden ylitysesitys on yhteensä 450 000 euroa.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin tarkoitettujen määrärahojen (ns. LASU-määrärahat) osalta on tarkoituksenmukaista esittää Kulttuurikeskuksen hallinnoimiin hankkeisiin 84 000 euron ylitysoikeutta vuodelle 2015. Tämän määrärahan ylitystarpeen syynä on toimintojen jatkuminen vuonna 2015.

Khn käyttövaroissa on varauduttu pyöräilyn edistämisohjelman toteuttamiseen Khn 29.4.2013 päätöksen mukaisesti. Edistämisohjelman toteutus jatkuu vuodelle 2015 ja siten 2014 käyttämättä jääneet yhteensä 126 000 euroa tulisi myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2015.

Khn käyttövaroista on rahoitettu eräitä projektiluontoisia hankkeita, jotka liittyvät mm. kaupungin yleisilmeeseen, turvallisuuteen sekä viihtyisyyteen. Osa vuodelle 2014 suunnitelluista hankkeista jatkuu vuodelle 2015 ja siten osa käyttämättä jääneistä rahoista olisi tarkoituksenmukaista myöntää 3 735 000 euron ylitysoikeutena vuodelle 2015.

Khn käyttövarojen ylitystarve on yhteensä 10 000 000 euroa.

1 10 01 Kaupunginkanslia

Helsingin kaupungin kokonaan omistama Helsinki Abroad Ltd Oy ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana.  Yhtiön tuloja ovat Helsingin kaupungin ja sen kumppanikaupunkien maksamat rahoitusosuudet sekä yhtiön tarjoamista palveluista syntyvät tulot. Helsingin partnerikonsortio, johon kuuluu Helsingin lisäksi kolme muuta osapuolta vastaavat 60 % kustannus-osuudesta ja muut kumppanikaupungit yhteensä 40 % osuudesta.  Helsingin kaupungin osuus on siten 15 % yhtiön tarvitsemista rahoitus-osuuksista. Kaupunginkanslia budjetoi vuosittain kansainvälisen toiminnan käyttömenoihin Helsinki-konsortio- osuuden ja laskuttaa konsortion muilta osapuolilta niiden osuuden. Osapuolten kesken on sovittu menettelystä, jossa vuosittain suoritettavien käyttökulukorvausten ylijäämä voidaan käyttää seuraavien vuosien kustannusten tasaamiseen. Näitä menoja vastaavat määrärahat
133 000 euroa (sis. ALV 24 %) tulisi myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2015.

Ylitystarve on 133 000 euroa.

1 10 02 Keskitetty tietotekniikka, Kanslian käytettäväksi

Ylitysmäärärahaa on tarkoitus kohdentaa vuonna 2014 jatkuvien palveluiden tietotekniikkakustannuksiin mm. Hel-keskuksen ja sähköpostin käyttöpalvelun mahdollisiin siirtoihin ja niiden aiheuttamiin rinnakkais-käytön kustannuksiin. Lisäksi ylitysmäärärahaa käytetään 3D-tietomallihankkeen lähtötietoaineistojen hankintaan.

Kaikkiaan vuoden 2014 käytettävistä olevista määrärahoista arvioidaan jäävän käyttämättä 8,7 milj. euroa.

Hankkeiden jatko aiheuttaa yhteensä 1 700 000 euron ylitystarpeen.

1 39 13 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

Kaupunkirakennetta kehittävät hankkeet ja hankkeiden toteutukseen liittyvät selvitys- ja suunnittelutehtävät sekä markkinointi toteutuivat vain osittain. Merkittävimmin määrärahaa jäi käyttämättä Pisararadan suunnittelutyön viivästyttyä. Vuodelle 2015 myönnetyt määrärahat on pääosin ohjelmoitu mm. Pisararadan suunnitteluun. Vuoden 2015 aikana on myös varauduttava perusteltuihin kehittämishankkeisiin sekä selvitys- ja suunnittelutehtäviin.

Ylitystarve on 4 000 000 euroa.

4 55 Tietokeskus

Helsingin kaupungin Tietokeskus on vastaanottanut vuonna 2013 EU:lta 100 000 euron palkintorahan Helsinki Region Infoshare projektille. European prize for innovation in public administration rahan käyttösuunnitelma on raportoitu EU:n Komissiolle maaliskuussa 2014.

Palkintoraha käytetään vuosien 2014 - 2015 aikana Helsingin Ahjo -järjestelmän kautta saatavan avoimen datan yhteensovittamiseen muun kaupungin toimintaa kuvaavan datan kanssa. Tämä on ns. infrastruktuurityötä, joka sisältää eri datalähteiden sisällöllistä yhteensovittamista sekä rajapintojen rakentamista yhteen sovitettuun dataan. Tätä työtä tehdään projektiluonteisena työnä arviolta 1.2.2014–30.5.2015 välisellä ajalla ja palkintorahalla on palkattu projektisuunnittelija, joka vastaa  projektin toteuttamisesta ja pitkälti myös ns. infrastruktuurityön teknisestä toteutuksesta.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 35 000 euroa.

5 11 Kaupunkisuunnittelutoimi

Vuonna 2014 kesken jääneitä hankkeita on siirtymässä vuodelle 2015. Ohjelmoitujen suurimpia keskeneräisiä konsulttitöitä ovat Raide-Jokerin hankesuunnitelma, kaavahankkeiden hallinta- ja seurantajärjestelmä sekä raideliikenteen verkkoselvitys. Yhteensä näiden hankkeiden ylitys-tarve on 883 000 euroa.

Kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2014 talousarvioon sisältyneestä lähiöprojektin toimintarahasta jäi käyttämättä 128 000 euroa, josta
112 000 euroa esitetään sisällytettäväksi kaupunkisuunnitteluviraston talousarvioon vuodelle 2015 myöhentyneiden hankkeiden toteuttamista varten.

Ylitystarve on yhteensä 995 000 euroa.

5 21 05 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, Klkn käytettäväksi

Useita vuoden 2014 määrärahoilla avustettavaksi suunniteltua hissi-hanketta valmistuu vuoden 2015 puolella. Näiden avustusten yhteis-määrä on 658 400 euroa, jota vastaava ylitysoikeus esitetään vuoden 2015 käyttömäärärahoihin.

Ylitystarve on 659 000 euroa.

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 130,26 milj. euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

Määräahoja jää käyttämättä yhteensä 337 000 euroa, joka tarvitaan päätettyjen kauppojen toteuttamiseen.

Ylitystarve on yhteensä 337 000 euroa.

8 01 02 Esirakentaminen ja täyttötyöt jne., Khn käytettäväksi

Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tarpeen liitteessä 1 esitettyjen myöhentyneiden hankkeiden loppuun saattamiseen vuoden 2015 aikana. Esirakentamiskohteissa suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat Kalasataman, Pasilan ja muiden projektialueiden meneillään oleviin esirakentamistöihin.

Ylitystarve on yhteensä 19 696 000 euroa.

8 01 03 Kiinteistöjen hankinta ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen jne,. Klkn käytettäväksi

Kiinteistölautakunnan käyttöön tarkoitettuihin pienehköjen kiinteistöjen ostoihin tarvitaan siirtyneiden kauppojen vuoksi yhteensä 2,67 milj. euroa.

Ylitystarve on yhteensä 2 665 000 euroa.

8 02 Talonrakennus

8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käytettäväksi

Uudis- ja lisärakennushankkeista Staran työtukikohta Jätkäsaareen toteutuu aiottua hitaammin. Vuonna 2014 valmistuneen Malmin sairaalan yhteyteen rakennetun Itäisen yhteispäivystyssairaalan loppulaskutusta siirtyy ensi vuoden puolelle. Lasten päiväkoti Fallpakan ja Kurkimoision uudisrakennushankkeiden sekä lasten päiväkoti Jaalan pihan rakentamisen aloitukset ovat siirtyneet talousarvion rakentamisohjelmista.

Ylitystarve on yhteensä 6 000 000 euroa.

8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn käytettäväksi

Useat korjaushankkeet hankkeet ovat viivästyneet. Stadin ammattiopiston lisätilat Myllypuron keskusvarastoon ei valmistu suunnitellussa aikataulussa. Mm. Roihuvuoren ala-asteen peruskorjauksen, Tehtaanpuiston yläasteen ja Vuosaaren lukion peruskorjauksen, Vartiokylän ala-asteen vesikaton uusimisen ja lukioiden varustamisen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin aloitukset ovat siirtyneet talousarvion rakentamisohjelmista. Vesalan yläasteen perusparannus toteutuu aiottua hitaammin. Määrärahaa jää myös käyttämättä, koska Työterveyskeskuksen toimitalon vesikaton ja julkisivujen peruskorjaus ei valmistu suunnitellussa aikataulussa. Töölön kirjaston peruskorjauksen rakentamisen aloitus on siirtynyt.

Lisäksi käyttämättä jäävästä määrärahasta esitetään siirrettäväksi ylitysoikeutena 3 000 000 euroa Lapinlahden sairaalan säilyttävät toimenpiteet -hankkeelle ja 2 000 000 euroa Kokoelmakeskuksen hyllytyksen rakentaminen-hankkeelle vuonna 2015. Edellä mainitut hankkeet ovat selvinneet vasta talousarvion käsittelyn jälkeen.

Ylitystarve on yhteensä 20 150 000 euroa.

8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

Elefanttikorttelin pohjoisosan perusparannushankkeen ja torikortteleiden pienet muutostyöt toteutuvat aiottua hitaammin.

Ylitystarve on 1 809 000 euroa.

8 02 05 Pelastustoimen rakennukset, Pelkn käytettäväksi

Vuonna 2015 keväällä käynnistyvän Haagan pelastusaseman peruskorjaus ja hankkeeseen liittyvien väistötilojen toteutus ovat viivästyneet talousarvion rakentamisohjelmista. Ylitystarve on 1,4 milj. euroa. Käpylän pelastusaseman vesikaton korjauksen aloittaminen viivästyi rakennuslupa-asioiden takia, mutta pääsee alkamaan keväällä 2015. Määrärahan ylitystarve Käpylän pelastusaseman korjaushankkeissa on yhteensä 0,4 milj. euroa. Muiden viivästyneiden hankkeiden ylitystarve on 0,45 milj. euroa.

Pelastustoimen rakennusten ylitystarve yhteensä 2 250 000 euroa.

8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat

8 03 08 Uudisrakentaminen, Ytlkn käytettäväksi

Uudisrakentamisessa määrärahaa jäi käyttämättä keskeneräisten melueste- ja ranta-alueiden kunnostushankkeiden kohdalla. Vuoden 2014 käyttämättä jääneet määrärahat tarvitaan vuonna 2015 hankkeiden loppuun saattamiseen.

Ylitystarve on 710 000 euroa.

8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käytettäväksi

Perusparantamisen ja liikennejärjestelyjen osalta määrärahojen käyttö alitti talousarvion mukaisen tason katujen peruskorjauksen, siltojen peruskorjauksen sekä jalankulun ja pyöräilyn osalta. Vuorikadun peruskorjaus siirtyi vuoteen 2015. Siltojen korjauksissa Ehrenströminsillan ja Vantaanjoen siltojen peruskorjausurakka jatkuu vuonna 2015. Mechelininkadun pyörätiehanke siirtyi vuoteen 2015 katusuunnitelmavalituksen vuoksi ja Paciuksenkadun alikulkukäytävän urakka jatkuu vuoteen 2015. Vuoden 2014 käyttämättä jääneet määrärahat tarvitaan vuoden 2015 talousarvion ylitysoikeutena kyseisten hankkeiden loppuun saattamiseksi vuoden 2015 aikana.

Ylitystarve on yhteensä 6 900 000 euroa.

8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Liikenneviraston kanssa toteuttavien yhteishankkeiden mm. Kehä I –Kivikontie eritasoliittymän rakentaminen on käynnissä ja jatkuu vuoteen 2016. Muiden kaupungin ja valtion Liikenneviraston kesken tehdyssä aiesopimuksessa olevien kohteiden Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän sekä Kehä I välillä Espoon raja –Vihdintie käynnistäminen on siirtynyt Liikenneviraston maksuosuuden viivästymisen vuoksi. Yhteishankkeisiin osoitetut, käyttämättä jääneet määrärahat tulisi myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2015.

Ylitystarve on 23 290 000 euroa.

8 03 30 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Vuoden 2015 talousarviossa on projektialueiden kadut merkitty omaksi sitovaksi talousarviokohdaksi.

Jätkäsaaren katurakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi. Määrärahan ylitystarve on 0,9 milj. euroa.

Kalasatamassa Sörnäisten liikennetunnelin määräraha jää pääosin käyttämättä, koska hanke ei vielä ole aktiivisessa katusuunnitteluvaiheessa. Lisäksi Kalasataman katujen rakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi. Ylitystarve on 10,5 milj. euroa.

Kruunuvuorenrannassa Itäväylä - Linnanrakentajantien liittymän rakentaminen on viivästynyt asemakaavoituksen vuoksi. Kruunusiltojen yleis- ja hanke-suunnittelu on käynnissä ja jatkuu vuonna 2015. Kruunuvuorenrannan katu-urakka on viivästynyt pilaantuneen maan puhdistamisen vuoksi. Ylitystarve on arvioitu 3,2 milj. euroksi.

Pasilan projektialueella kaupunki on allekirjoittanut yksityisen toteuttajan kanssa Keski-Pasilan keskuksen julkisten osien kokonaisvastuurakentamista koskevan urakkasopimuksen. Urakka käynnistyi syksyllä 2014 ja osa määrärahasta jää käyttämättä. Vuonna 2014 käyttämättä jäänyt 4,0 milj. euron katujen investointimääräraha on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2015 aikana.

Kuninkaankolmion projektiin kuuluvan Kuninkaantammen määrärahaa jää käyttämättä 0,7 milj. euroa kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi. Ylitysoikeus on tarpeen hankkeiden jatkamiseksi vuoden 2015 aikana.

Projektialueiden katujen ylitystarve on yhteensä 19 290 000 euroa.

8 05 Väestönsuojat

8 05 08 Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi

Niemenmäen väestönsuojan jäähdytyslaitteiden korjaus on myöhentynyt. Hankkeeseen varatuista määrärahoista jää käyttämättä 129 000 euroa.

Ylitystarve on 129 000 euroa.

8 06 Puistorakentaminen

8 06 30 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi

Vuoden 2015 talousarviossa on projektialueiden puistot merkitty omaksi sitovaksi talousarviokohdaksi.

Kamppi-Töölönlahti alueen väliaikaisen puiston rakentaminen käynnistyi syksyllä 2014. Vuonna 2014 käyttämättä jäänyt
2,68 milj. euron suuruinen investointimääräraha tarvitaan vuonna 2015.

Jätkäsaaren puistojen rakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen vuoksi. Jätkäsaaren puistojen toteuttaminen edellyttää vuonna 2014 käyttämättä jääneitä 0,67 milj. euron määrärahoja vastaavaa ylitysoikeutta vuoden 2015 määrärahojen täydennykseksi.

Kalasataman puistojen suunnittelu on viivästynyt ja 0,08 milj. euroa jää käyttämättä. Vastaava määräraha tarvitaan ylitysoikeutena vuonna 2015.

Projektialueiden puistoihin tarvittava ylitysoikeus on yhteensä
3 425 000 euroa.

8 07 Liikuntarakentaminen

8 07 Liikuntarakentaminen

8 07 08 Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, Lilkn käytettäväksi

Suurimmat siirtyvät investointihankkeet ovat eri lähiliikuntapaikkoihin, Kivikon hiihtohalliin, Oulunkylän huoltorakennukseen ja katsomoon sekä useisiin muihin pienempiin kohteisiin liittyviä töitä.

Ylitystarve on 1 098 000 euroa.

8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishankkeet ovat suurin syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin.

Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat mm. kaupunginkanslian koordinoimiin keskitettyihin kaupunkitasoisiin tietotekniikan hankintoihin, joita ovat mm. HR-hanke ja Helnet-runkoverkon uusimistyöt. Ylitystarve edellä mainittuihin tietotekniikkahankkeisiin on yhteensä 3,3 milj. euroa.

Irtaimen omaisuuden perushankintojen ylitystarve hallintokunnissa ja virastoissa on yhteensä 12 869 000 euroa.

8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi

Muissa kohteissa määrärahaa jää käyttämättä, koska mm. Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysyhtiölle päätettyjä lisäpääomasuorituksia ei tarvinnut maksaa suunnitellusti vielä vuonna 2014.

Ylitystarve on yhteensä 1 500 000 euroa. 

8 29 Muu pääomatalous

8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

Myönnetyt määrärahat ovat kyseisten hankkeiden kokonaismäärärahoja ja ne jatkuvat usein talousarviovuoden jälkeen. Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden jatkamiseksi vuonna 2015.

Hankkeiden ylitystarve yhteensä on 6 140 000 euroa.

8 29 04 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

Kehityshankkeiden käynnistyminen on siirtynyt vuodelle 2015.

Ylitystarve on 2 000 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

7 03 06 Kamppi-Töölönlahtirahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy Kamppi-Töölönlahti –alueen hankkeita, jotka rahoitetaan Kamppi-Töölönlahtirahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 06 Kamppi-Töölönlahtirahasto näkyy rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulorahoitus. Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuuruisena kyseisessä tulokohdassa.

Kamppi-Töölönlahti –alueen ylitysesitykset investointiosassa:

-        8 01 02 08 Töölönlahden esirakentaminen 48 000 euroa

-        8 06 30 Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot 2 680 000 euroa.

Tuloarviota tulisi kasvattaa vastaavasti eli yhteensä 2 728 000 euroa.

7 03 09 Lähiörahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy 6,14 milj. euron edestä lähiörahastohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto näkyy rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulorahoitus. Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuuruisena kyseisessä tulokohdassa.

Tuloarviota tulisi kasvattaa vastaavasti eli yhteensä 6 140 000 euroa.

Rahoitusosa

Rahoitusosan ylitysesitykset ovat yhteensä 11,39 milj. euroa.

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Muusta antolainauksesta jää lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyttämättä yhteensä 12,0 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty alakohdittain hankkeiden viivästymisen vuoksi vuoden 2015 talousarvioon tarvittavat ylitysoikeudet.

01 Lainojen myöntäminen kouluille

Seuraavien sopimuskoulujen peruskorjauslainoista siirtyvät nostamattomat lainaerät sekä varautuminen vireillä olevien hankkeiden tarpeisiin; yhteensä 6,11 milj. euroa nostettaviksi vuonna 2015:

-        Suomalaisen Yhteiskoulun Oy:lle myönnetystä (Khs 13.6.2011, § 601) 800 000 euron suuruisesta lainasta 100 000 euroa,

-        Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle myönnetystä (Khs 6.8.2012, § 817) suuruisesta 399 200 euron suuruisesta lainasta 112 000 euroa,

-        Lauttasaaren yksityiskoulun liikuntahallihankkeelle myönnetystä lainasta (Khs 6.5.2013, § 551) 2 700 000 euroa,

-        Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy:lle myönnetystä lainasta (Khs 18.8.2014, § 807) 2 349 000 euroa ja

-        vuonna 2014 tehtyyn sopimuskoulujen tarveselvitykseen perustuva arvioitu käyttötarve on 850 000 euroa.

04 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten

Senioriasumisoikeus Oy:lle myönnetty laina (Khs 18.3.2013, § 296) 275 000 euroa

32 Laina Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle

Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle myönnetty laina (Khs 15.4.2013, § 423) 5 000 000 euroa

Muun antolainauksen ylitystarve on yhteensä 11 386 000 euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet esityksineen

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Asianomaiset hallintokunnat ja virastot

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566