Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

26.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 88

V 11.2.2015, Eräiden vuoden 2014 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen ja toimintakatteen alittaminen

HEL 2014-015586 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

 

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa teknisen palvelun lautakunnan alittamaan Helsingin kaupungin tukkutorin vuoden 2014 talousarvioon merkityn toimintakatteen seuraavasti:

Ta-kohta 2 05 Helsingin kaupungin tukkutori

toimintakate talousarviossa -517 000 euroa
toimintakatteen alitus -376 000 euroa

 

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohdalta 4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille -65 000 euroa

Ta-kohdalle 4 17 03 Yhteisöjen tukeminen +65 000 euroa

 

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginorkesterin johtokunnan ylittämään vuoden 2014 talousarvioon merkityn määrärahan seuraavasti:

Ta-kohta 4 19 01 Kaupunginorkesteri

määräraha talousarviossa 12 567 000 euroa
määrärahan ylitys 330 000 euroa

 

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohdalta 8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet -231 000 euroa
Ta-kohdalle 8 18 08 Helsingin kaupungin tukkutori, peruskorjaukset ja
suunnittelu +231 000 euroa

 

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2014 talousarvioon merkityn määrärahan seuraavasti:

Ta-kohta 9 01 02 22 Muu antolainaus, Sosiaalisen luototuksen lainojen myöntämiseen, Sosiaali- ja terveyslautakunnan käytettäväksi

määräraha talousarviossa 1 800 000 euroa
määrärahan ylitys 68 000 euroa

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Tukkutorin vuoden 2014 käyttötalouden toimintakatteen alittamisesitys

2

Kulttuurikeskuksen vuoden 2014 avustusmäärärahojen siirtoesitys

3

Kaupunginorkesterin vuoden 2014 määrärahojen ylitysesitys

4

Tukkutorin vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitysesitys

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

2 05 Helsingin kaupungin tukkutori

Tukkutorille asetettu sitova toimintakate toteutuu 376 000 euroa talousarviota heikompana vuonna 2014. Toimintatuloja ei ole kertynyt budjetoidusti suuren vuokralaisen irtisanouduttua vuoden 2014 alussa. Menoja on syntynyt budjetoitua enemmän johtuen uuden pakastamon suunnittelusta, Vanhan kauppahallin käynnistystöistä, torien jätehuollosta ja vuodelle 2014 kirjatuista luottotappioista.

Toimintakatetavoitetta tulisi saada alittaa 376 000 euroa.

 

4 17 Kulttuurikeskus

Kulttuurikeskuksen talousarviokohta (4 17 03), Yhteisöjen tukeminen ylittyy 65 000 euroa vuonna 2014. Syynä on jaksotusvirhe vuonna 2013. Kaapelitehtaalla sijaitseville museoille vuoden 2013 myönnettyjä avustuksia kirjattiin virheellisesti vuoden 2014 kustannuksiksi. Tästä aiheutui 25 000 euron ylitys. Lisäksi Kaapelitehtaalla sijaitsevien museoiden vuokrakustannukset ovat nousseet 40 000 euroa vuonna 2014. Ylitys katetaan vastaavan suuruisella säästöllä talousarviokohdassa (4 17 04), Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille.

Määrärahoja tulisi saada siirtää ja käyttötarkoitusta muuttaa seuraavasti:

Ta-kohdalta 4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille -65 000 euroa

Ta-kohdalle 4 17 03 Yhteisöjen tukeminen +65 000 euroa             

 

4 19 01 Kaupunginorkesteri

Kaupunginorkesteri maksaa Helsingin Musiikkitalo Oy:lle vuokraa Musiikkitalo Oy:n palveluista, Osakassopimuksen mukaan orkesterille on seuraavan vuoden aikana maksettu hyvityksenä takaisin osan vuokrasta. Hyvityksen määrä on riippunut mm. orkesterin käyttämättä jääneistä salivuoroista ja Musiikkitalon muusta tapahtumamyynnistä. Hyvityskirjaus on tavallisesti viety orkesterin kirjanpitoon maksuperusteisesti seuraavan vuoden kirjanpitoon. Vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteydessä tästä käytännöstä on poikettu ja hyvitys on kirjattu arvioperusteiseksi saamiseksi, jolloin vuoden 2014 tilinpäätöksessä ei hyvitystä Musiikkitalo Oy:lle maksettavaan vuokramenoon ei voida enää tehdä, minkä vuoksi määrärahan ylitystarve syntyy.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 330 000 eurolla.

 

8 18 08 Helsingin kaupungin tukkutori, peruskorjaukset ja suunnittelu

Määrärahan ylitys on seurausta vuonna 2013 käynnistettyjen rakennushankkeiden loppukustannusten kasvamisesta arvioitua suuremmaksi. Tukkutorin investointimäärärahoista valtaosa on kohdennettu 2012 aloitettuun Teurastamoalueen hankesuunnitelman mukaiseen rakentamiseen. Rakennushankkeiden loppuvaiheessa syntyi vanhoista suojelluista rakennuksista ennakoimattomia lisäkustannuksia, jotka ylittivät 231 000 eurolla suunnitellut toteutuskustannukset.

Investointiosassa ylitystarpeet järjestellään määrärahasiirroin kokonaisinvestointitason puitteissa. Talousarviokohdan 8 18 08 Helsingin kaupungin tukkutori, peruskorjaukset ja suunnittelu ylityksen
kattamiseksi tarvittava 231 000 euron määräraha tulisi siirtää vuoden 2014 talousarvion kohdasta 8 02 02 Talonrakennus, Tilakeskuksen korjaushankkeet, jossa jää määrärahaa käyttämättä.

 

9 01 02 22 Muu antolainaus, Sosiaalisen luototuksen lainojen myöntämiseen

TA-kohdan määrärahat on tarkoitettu sosiaalisten ja opintososiaalisten luottojen myöntämiseen. Sosiaalisen luoton tarkoituksena on taloudellisen syrjäytymisen ja ylivelkaantumisen ehkäiseminen sekä ihmisen itsenäisen suoriutumisen edistäminen. Luotto on tarkoitettu henkilöille, joilla ei pienituloisuutensa tai vähävaraisuutensa vuoksi ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa pankista tai muusta luottolaitoksesta. Luottoa voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin, esim. velkojen kokonaisjärjestelyyn tai pieniin hankintoihin. Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että hakijalla on näyttöä taloudellisten sitoumusten hoitamisesta maksukykynsä mukaisesti ja että luotonsaaja kykenee maksamaan luoton kuukausittaiset lyhennykset ja korot koko laina-ajalta. Sosiaalisen luoton saajalle tehdään luottohäiriömerkintä koko luoton takaisinmaksun ajaksi. Opintososiaalinen luotto on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät saa opintolainan valtiontakausta maksuhäiriömerkinnän vuoksi ja joiden aiempi kokonaisvelkamäärä alittaa 20 000 euroa.

Sosiaaliset luotot ja opintososiaaliset luotot myöntää sosiaali- ja terveysviraston talous- ja velkaneuvonta sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttöön varatusta määrärahasta, joka oli vuoden 2014 talousarviossa 1 800 000 euroa. Luottoja on myönnetty vuonna 2014 käytössä ollutta määrärahaa 68 000 euroa enemmän, koska vuonna 2013 myönnettyjen, mutta vuoden 2014 puolella maksettujen opintososiaalisten luottojen osanostojen edellyttämä määrärahavaraus on jäänyt uusia luottoja myönnettäessä pois laskelmista.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 68 000 eurolla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Tukkutorin vuoden 2014 käyttötalouden toimintakatteen alittamisesitys

2

Kulttuurikeskuksen vuoden 2014 avustusmäärärahojen siirtoesitys

3

Kaupunginorkesterin vuoden 2014 määrärahojen ylitysesitys

4

Tukkutorin vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitysesitys

Tiedoksi

Päätöksessä mainitut virastot

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566