Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

26.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely

HEL 2013-015599 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:

Pilvi Torsti: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteluun niin, että asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteista ja asukastalojen hallinnon järjestelyistä sekä sote-toimintaan liittyvien yhdeksän asukastalon tulevaisuuden toimintaperiaatteista ja organisoinnista kaupungin omana toimintana pyydetään sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto.

Kannattaja: Hannu Oskala

Palautusehdotus:

Laura Rissanen: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että asiasta pyydetään sosiaali- ja terveyslautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, opetuslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, nuorisolautakunnan sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnot.

Kannattaja: Lasse Männistö

Palautusehdotus:

Puheenjohtaja Tatu Rauhamäki ehdotti, että kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun niin, että asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteista ja asukastalojen hallinnon järjestelyistä sekä sote-toimintaan liittyvien yhdeksän asukastalon tulevaisuuden toimintaperiaatteista ja organisoinnista kaupungin omana toimintana pyydetään sosiaali- ja terveyslautakunnan ja muiden asukastalojen toiminnan kannalta olennaisten lautakuntien lausunnot.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Rauhamäen palautusehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Liitteet

1

Asukasosallisuuden avustuskriteeristö -työryhmän loppuraportti

2

Asukasosallisuuden avustuskriteerit

3

Raportti Helsingin kaupungin asukastalotyö 2014 Henkilöstön ja käyttäjien näkemys

4

Liitteet Helsingin kaupungin asukastalotyö 2014 henkilöstön ja käyttäjien näkemys

5

Esitysmateriaali sote ltk 7 10 2014 asukasosallisuus ja asukastalot

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lausunnon antaneet

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 2

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää viitaten 7.1.2014 §:n 8 kohdalla tekemäänsä päätökseen asukasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen sekä asukastaloja ylläpitävien tahojen avustusten keskittämisestä kaupunginhallitukselle:

-        merkitä tiedoksi liitteenä olevan "Asukasosallisuuden avustuskriteeristö" -työryhmän loppuraportin,

-        hyväksyä erillisenä liitteenä olevat asukasosallisuuden avustuskokonaisuuden avustuslajit ja -kriteerit,

-        kehottaa kaupunginkansliaa yhdessä sosiaali- ja terveysviraston ja kiinteistöviraston kanssa kartoittamaan halukkaat yhteisöt ja käynnistämään sopimusneuvottelut asukastalojen luovuttamiseksi järjestöjen ja yhteisöjen operoitavaksi vuoden 2016 alusta. Kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja luovutetaan yhteisöjen operoitavaksi vaiheittain sopimusten ja muiden yksityiskohtien selvittyä

-        kehottaa kaupunginkansliaa, sosiaali- ja terveysvirastoa ja kiinteistövirastoa laatimaan raportin kaupunginhallitukselle asukastalojen yhteisöille luovuttamiseen liittyvien sopimusneuvottelujen etenemisestä syyskuun 2015 loppuun mennessä   

-        todeta, että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle

-        kehottaa kaupunginkansliaa talousarvion 2016 raamin valmistelussa ottamaan huomioon avustuskokonaisuuden työnjakomuutoksista aiheutuvat määrärahamuutokset.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.1.2014 (§ 8) käsitellessään Avustustyöryhmän loppuraporttia, että asukasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen sekä asukastaloja ylläpitävien tahojen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle. Samalla päätettiin, että kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvonta -yksikkö hoitaa asukasosallisuuteen liittyvää avustuskokonaisuutta kaupunginhallituksen tukena.

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa valmistelemaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston, nuorisoasiainkeskuksen, liikuntaviraston, opetusviraston, varhaiskasvatusviraston, kulttuurikeskuksen, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen kanssa yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit asukasyhdistyksille ja kaupunginosaseuroille. Samalla päätettiin, että asukasyhdistyksiä, kaupunginosaseuroja ja asukasosallisuuteen liittyviä paikallistoimijoita tulee kuulla valmistelun yhteydessä ja niiltä tulee pyytää lausunnot esityksen valmistuttua koskien avustuskriteereitä.

Kaupunginjohtaja asetti johtajistokäsittelyssä 19.3.2014 (28 §) Asukasosallisuuden avustuskriteeristö -työryhmän. Työryhmälle annettiin toimeksianto laatia yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit asukasyhdistyksille ja kaupunginosaseuroille. Lisäksi työryhmän tehtäväksi annettiin laatia menettelytavat ja kriteeristö, joiden perusteella kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen operoitaviksi. Työryhmän työskentelyn aikana tuli myös selvittää keskitettävän avustuskokonaisuuden mahdolliset yhteneväisyydet Lähiöprojektin toimintarahan, lähiörahaston sekä kaupunginhallituksen yhteisöjen tukemiseksi merkityn avustusmäärärahan kanssa.

Asukasosallisuuden avustuskriteeristö -työryhmä kytkeytyy demokratiahankkeen jatkotyöhön. Työryhmän asettamispäätöksen perusteluissa on mainittu vuonna 2013 toimineet Aluetyön työryhmä ja Avustustyöryhmä ja niiden selvitysten perusteella tehdyt kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen päätökset.

Molempien työryhmien työskentelyä seurasi kaupunginjohtajan vetämä demokratiahankkeen johtoryhmä. Johtoryhmän tehtävänä on ollut koordinoida ja seurata demokratiahankkeen jatkotyön toimenpiteiden valmistelua ja selvitysten laatimista sekä seurata ja koordinoida aluetyön organisoinnin valmistelua ja demokratiahankkeen toteutuksen muuta valmistelua.

Aluetyön työryhmän perustamisen taustalla oli sosiaali- ja terveysviraston tarve selvittää aluetyön kokonaisuuden organisointia. Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto antoi 21.9.2012 sosiaali- ja terveysvirastolle tehtäväksi aluetyön kokonaisuuden organisoinnin selvittämisen vuoden 2013 aikana. Sosiaali- ja terveysvirasto esitti kaupunginjohtajalle (28.2.2013) kokonaisuuden selvittämistä kaupunkitasolla. Kaupunginjohtajan johtajistokäsittelyssä 15.5.2013 asettaman aluetyön työryhmän toimeksiantona oli laatia selvitys sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön toiminnasta ja sen yhtymäkohdista kaupungin muuhun asuinaluetyöhön ja asukastalotoimintaan sekä kartoittaa alue- ja yhdyskuntatyön organisointivaihtoehtoja.

Aluetyön työryhmä katsoi aluetyön yksikön hallinnoimien asukastalojen ja kaikkien pääsääntöisesti asukasyhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen paikallisiin tarpeisiin käytettävien tilojen osalta, että toiminta voitaisiin organisoida yhteisöjen itsensä hoidettavaksi, erillään sosiaalityön toiminnallisista sisällöistä. Työryhmän raportissa arvioitiin, että muutos voitaisiin toteuttaa vuoden 2015 alusta lukien kiinteistöhallintoon liittyvien yksityiskohtien selvittyä ja uusien toimijoiden löydyttyä.

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 4.12.2013 (109 §) käsitellessään Aluetyön työryhmän loppuraporttia kehottaa kiinteistövirastoa ja keskushallinnon virastoja (jatkossa kaupunginkansliaa) valmistelemaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston, nuorisoasiainkeskuksen, liikuntaviraston, opetusviraston, varhaiskasvatusviraston, kulttuurikeskuksen ja kaupunginkirjaston kanssa menettelytapoja ja kriteerejä, joiden perusteella kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen operoitaviksi, sekä selvittää soveltuvat yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit.

Avustustyöryhmän toimeksiantona oli yhteistyössä avustuksia myöntävien virastojen kanssa laatia kaupunginhallitukselle selvitys kaupungin ulkopuolisten toimijoiden avustusten ja tukien myöntämisen keskittämisestä kaupunginhallitukselle.

Avustustyöryhmä ehdotti, että kaupunginhallitukselle keskitetään asukasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen sekä asukastaloja ylläpitävien tahojen avustaminen sekä sellaiset avustukset, joiden toimiala ei ole selkeästi yksittäisen viraston toimialaan kuuluvaa toimintaa. Selkeästi virastojen ydintoimintaan liittyvien avustusten osalta työryhmä katsoi parhaimmaksi nykyisen hajautetun mallin käytön kaupungin keskitetyllä sähköisellä avustusjärjestelmällä.

Kaupunginjohtajan päätöksessä 4.12.2013 ja kaupunginhallituksen päätöksessä 7.1.2014 oli sisällöllisiä ja hallinnollisia yhteneväisyyksiä ja päällekkäisyyksiä, joiden perusteella oli tarkoituksenmukaista käsitellä asiakokonaisuuksia yhdessä työryhmässä.

Asukasosallisuuden avustuskokonaisuus ja avustuskriteerit

Ehdotusta asukasosallisuuden avustuskokonaisuudesta ja avustuskriteereistä on valmisteltu tarkastelemalla kaikkia hallintokuntien nykyisiä avustuksia ja niiden kriteereitä. Johtolankana on ollut erotella nykyisistä avustuksista asukasosallisuutta edistäviksi katsotut avustukset sekä avustukset, jotka edelleen jäisivät hallintokuntien itsensä jaettavaksi. Selvitystyön aikana sivuttiin myös muita mahdollisia kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia, jotka eivät kuulu minkään hallintokunnan ydintoimintaan.

Asukasosallisuuden avustuskokonaisuuden esitetään muodostuvan kolmesta avustuslajista:

1

Yleisavustus asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin

 

 

 

Avustettavien kaupungin tuella ylläpidettävien asukastilojen tulee olla pääsääntöisesti helsinkiläisten avoimesti ja maksutta käytettävissä ja niitä on pyrittävä käyttämään monipuolisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asukastalojen yleisavustus kohdentuu tilatukeen kuten vuokriin, tietoliikenneyhteyksiin, siivouskuluihin ja irtaimiston hankintaan. Lisäksi yleisavustuksen piiriin kuuluvat asukastalossa ja alueella  tapahtuvan  asukastoiminnan koordinaatiosta ja käyttövuorohallinnan hoidosta aiheutuvat henkilöstökulut.

 

 

2

Toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen

 

 

 

Avustettavan toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä ja asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi. Avustus voi kohdentua muun muassa alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, osallistavia ja yhteisöllisiä menetelmiä hyödyntävän alueellisen tiedonkulun parantamiseen sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun.

 

 

3

Projektiavustus, jolla voidaan tukea ensimmäisen ja toisen avustuslajin mukaisia uusia, alkavia hankkeita ja toimintaa tai kertaluonteisia lyhyen aikavälin projekteja.

 

 

 

Projektiavustuksella on mahdollisuus tukea myös rekisteröimättömiä toimijoita ja yhteenliittymiä. Projektiavustuksia voi hakea ympäri vuoden, mikä mahdollistaa reagoinnin myös uusiin, kesken avustuskautta syntyviin kehittämisideoihin. Myönnettävät projektiavustukset ovat suuruudeltaan enintään 3000 euroa (sis. alv).  

 

 

 

Projektiavustushakemuksessa tulee esittää selkeä suunnitelma hankkeesta ja hankkeen vastuuhenkilö. Projektiavustuksesta voidaan maksaa etukäteen sovittuja menoja laskuja vastaan. Projektiavustusten myöntäminen voitaisiin osoittaa  asukasosallisuuden avustuskokonaisuuden valmistelusta vastaavalle osallisuus- ja neuvonta -yksikölle avustuslajin määrärahojen vahvistamisen jälkeen.

 

Asukasosallisuuden avustuskriteeristöä on valmisteltu tiiviissä vuoropuhelussa kaupunginosaseurojen ja asukastaloja ylläpitävien yhteisöjen kanssa. Yhteisöiltä pyydettiin lausunnot esityksen valmistuttua. Lausunnot saatiin 13 yhteisöltä. Ennen lausuntojen pyytämistä järjestettiin avoin keskustelu- ja infotilaisuus, kriteereitä koskeva verkkokuuleminen otakantaa.fi -palvelussa sekä kaksi fasilitoitua työpajaa.

Kaupungin ylläpitämien asukastalojen luovuttaminen yhteisöjen ylläpidettäväksi

Kaupungin ylläpitämien asukastalojen yhteisöille luovuttamiseksi esitetään menettelytapaa, jossa talot siirtyvät yhteisöjen operoitavaksi vuoden 2016 alussa ja jossa toiminta rahoitettaisiin asukasosallisuuden avustusmäärärahoista. Menettelytapa on tarkemmin kuvattu liitteenä olevassa Asukasosallisuuden avustuskriteeristö -työryhmän loppuraportissa.

Luovuttamisen kriteereinä toimivat asukasosallisuuden avustuskokonaisuuden asukastalotoimintaa koskevat avustuskriteerit, joita jatkossa sovellettaisiin kaikkiin yhteisöjen kaupungin tuella ylläpitämien asukastalojen tukemiseen. Tavoitteena on kaupungin talousarvion sallimissa rajoissa soveltaa avustusten myöntämisessä  aiesopimus -tyyppistä ratkaisua asukastalojen toimintaedellytyksien turvaamiseksi useammalle vuodelle.

Ehdotetussa menettelytavassa sosiaali- ja terveysvirasto vastaa vielä vuoden 2015 aikana asukastalojen kiinteistä ylläpitokuluista ja toiminnan koordinoinnista. Toimintaa järjestetään ja koordinoidaan yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa. Kyse on siirtymäajan väliaikaisesta järjestelystä. Asukastalot ovat siirtymäaikana edelleen avoimia ja maksuttomasti alueen eri toimijoiden käytettävissä olevia tiloja.

Kaupungin nykyisin hallinnoimien talojen luovuttamiseen liittyvää kokonaisuutta tarkasteltiin vuokrasopimuksiin, arvonlisäverotukseen ja kumppanuussopimuksiin liittyvien sidonnaisuuksien kautta. Tarkastelun myötä todettiin kiinteistöhallintaan, vuokriin ja toimintaan liittyvän arvonlisäverotuksellisia tekijöitä, joihin tulee kiinnittää huomiota asukastaloja luovutettaessa yhteisöjen operoitavaksi. Verotukseen liittyvät seikat tulee selvittää ja niiden vaikutukset arvioida tapauskohtaisesti.

Kaupungin ylläpitämien asukastalojen luovuttaminen yhteisöjen operoitavaksi edellyttää asukastalojen hallinnoinnista kiinnostuneiden yhteisöjen kartoittamisen. Lisäksi tulee selvittää muita tilojen luovuttamiseen liittyviä yksityiskohtia ja laatia tarvittavia sopimuksia (muun muassa vuokrasopimukset, asukastalojen irtaimiston luovuttaminen yhteisöjen käyttöön, kumppanuussopimukset). Talojen luovuttaminen yhteisöjen operoitavaksi toteutetaan vaiheittain sopimusasioiden ja muiden yksityiskohtien selvittyä.

Sosiaali- ja terveysviraston tulee yhdessä kaupunginkanslian kanssa käynnistää neuvottelut talojen operoinnista kiinnostuneiden yhteisöjen kartoittamiseksi ja selvittää luovuttamiseen liittyviä yksityiskohtia. Sosiaali- ja terveysvirasto tukee kaupungin ylläpitämien asukastalojen operoinnista vastuun ottavia yhteisöjä toiminnan siirtymävaiheessa. Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa vuokrasopimuksiin liittyvistä asioista.

Kaupunginhallituksen avustuskokonaisuus

Yhteenvetona voidaan todeta, että jatkossa kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia olisivat nykyisten talousarvioavustusten ja harkinnanvaraisten avustusten lisäksi asukasosallisuuden avustukset sekä sellaisten moniavusteisten lähinnä kaksikielisten järjestöjen avustukset, joiden toimiala ei ole selkeästi yksittäisen viraston toimialaan kuuluvaa toimintaa. Keskittämällä em. avustusten käsittely yhteen paikaan, vähennetään hakemusten käsittelyyn kuluvaa aikaa useassa virastossa ja voidaan kohdentaa resurssit tarkoituksenmukaisesti.

Avustusten mahdollinen päällekkäinen myöntäminen voidaan ennakoida sähköistä avustusjärjestelmää hyödyntämällä. Lautakunnat ja virastot myöntäisivät jatkossakin avustuksia kaupunginosayhdistyksille ja asukastaloja ylläpitäville yhteisöille siltä osin kuin avustettava toiminta täydentää ao. hallintokuntien toimintaa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Liitteet

1

Asukasosallisuuden avustuskriteeristö -työryhmän loppuraportti

2

Asukasosallisuuden avustuskriteerit

3

Raportti Helsingin kaupungin asukastalotyö 2014 Henkilöstön ja käyttäjien näkemys

4

Liitteet Helsingin kaupungin asukastalotyö 2014 henkilöstön ja käyttäjien näkemys

5

Esitysmateriaali sote ltk 7 10 2014 asukasosallisuus ja asukastalot

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lausunnon antaneet

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 2

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaikki hallintokunnat

Työryhmän jäsenet

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.01.2015 § 73

HEL 2013-015599 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

07.01.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

16.12.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

 

Kaupunginjohtaja/J 19.03.2014 § 28

HEL 2013-015599 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän seuraavasti:

Työryhmän nimi on asukasosallisuuden avustuskriteeristö -työryhmä

Työryhmän toimeksiantona on laatia yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit asukasyhdistyksille, kaupunginosaseuroille ja asukastaloja ylläpitäville tahoille. Lisäksi työryhmän tehtävänä on, ottaen huomioon kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet, laatia menettelytavat ja kriteeristö, joiden perusteella kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen operoitaviksi sekä avustaa muita asukastaloja ylläpitäviä tahoja. 

Asukasyhdistyksiä ja kaupunginosaseuroja kuullaan valmistelun yhteydessä ja niiltä pyydetään lausunnot avustuskriteereistä esityksen valmistuttua.

Työryhmän jäsenet ovat:

-        vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä, puheenjohtaja, kaupunginkanslia

-        erityissuunnittelija Olli Lahtinen, kaupunginkanslia

-        controller Pia Halinen, kaupunginkanslia

-        asiakaspäällikkö Sisko von Behr, kiinteistövirasto

-        kehittämispäällikkö Hannu Kurki, kiinteistövirasto

-        erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen, sosiaali- ja terveysvirasto

-        projektivastaava Sini Heino-Mouhu, sosiaali- ja terveysvirasto

-        toimistopäällikkö Markku Toivonen, nuorisoasiankeskus

-        yhteyssihteeri Ritva Oljakka, liikuntavirasto

-        tilapalvelupäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari, opetusvirasto

-        hankintasihteeri Asta Sjöberg, varhaiskasvatusvirasto

-        suunnittelija Ari Tolvanen, kulttuurikeskus

-        asukasyhteistyöpäällikkö Janne Typpi, kaupunginkanslia

-        aluepäällikkö Yrjö Niiranen, pelastuslaitos

-        apulaisjohtaja Saara Ihamäki, kaupunginkirjasto

-        ympäristölakimies Tiina Fiskaali, ympäristökeskus

-        projektipäällikkö Tero Santaoja, lähiöprojekti

Työryhmän sihteerinä toimii vuorovaikutussuunnittelija Titta Reunanen kaupunginkansliasta.

Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita.

Työryhmän toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 10.5.2010 antamaa ohjetta tilapäisestä toimielimestä.

Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 29.8.2014.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.1.2014 § 14 käsitellessään avustustyöryhmän loppuraporttia, että asukasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen sekä asukastaloja ylläpitävien tahojen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle. Samalla päätettiin, että osallisuus ja neuvonta -yksikkö hoitaa asukasosallisuuteen liittyvää avustuskokonaisuutta kaupunginhallituksen tukena.

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa valmistelemaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston, nuorisoasiainkeskuksen, liikuntaviraston, opetusviraston, varhaiskasvatusviraston, kulttuurikeskuksen, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen kanssa yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit asukasyhdistyksille ja kaupunginosaseuroille. Samalla päätettiin, että asukasyhdistyksiä ja kaupunginosaseuroja kuullaan valmistelun yhteydessä ja niiltä pyydetään lausunnot esityksen valmistuttua.

Lisäksi kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 4.12.2013 § 109 käsitellessään aluetyöryhmän loppuraporttia kehottaa em. virastoja, mukaan lukien kiinteistövirasto ja kaupunginkirjasto, valmistelemaan menettelytapoja ja kriteerejä, joiden perusteella kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen operoitaviksi, sekä selvittää soveltuvat yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit.

Kaupunginjohtajan päätöksessä 4.12.2013 ja kaupunginhallituksen päätöksessä 7.1.2014 on sisällöllisiä ja hallinnollisia yhteneväisyyksiä ja päällekkäisyyksiä. Siksi on tarkoituksenmukaista käsitellä asiakokonaisuuksia yhdessä työryhmässä.

Työryhmän työskentelyn aikana selvitetään lisäksi keskitettävän avustuskokonaisuuden mahdolliset yhteneväisyydet lähiöprojektin toimintarahan, lähiörahaston sekä kaupunginhallituksen yhteisöjen tukemiseksi merkityn avustusmäärärahan kanssa.

Lisätiedot

Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566