Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

26.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 102

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan asettaminen kaupunginhallituksen vuonna 2015 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2014-013221 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen vapaaehtoistyön neuvottelukunnan ja valita siihen jäseniä seuraavasti:

kaupungin luottamushenkilöt

- Mikko Jokio

- Petra Jääskeläinen

- Sari Näre

- Balan Pillai

- Emma-Stina Vehmanen

kaupungin virastoja edustavat jäsenet

- vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka sosiaali- ja terveysvirastosta

- varhaiskasvatuksen asiantuntija Nina Onufriew varhaiskasvatusvirastosta

- hallintosihteeri Anne Pellinen opetusvirastosta

- vapaaehtoistyön koordinaattori Riitta Partanen rakennusvirastosta 8.6.2015 saakka ja vapaaehtoistyön koordinaattori Armi Koskela rakennusvirastosta 9.6.2015 lukien

- suunnittelija Ari Tolvanen kulttuurikeskuksesta

- vapaaehtoistyön koordinaattori Soili Voipio nuorisoasiainkeskuksesta

vapaaehtoisyhteisöjä edustavat jäsenet

- Kaj-Erik Fohlin (liikuntajärjestöt)

- Tapio Vesala (vammaisjärjestöt)

- Oili Hirvonen (vanhusjärjestöt)

- Kari Koponen (lapsijärjestöt)

- Petro Pynnönen (nuorisojärjestöt)

- Timo Puska (kaupunginosayhdistykset)

- Timo Nerkko (päihdejärjestöt)

- Juha Lindy (luonto- ja ympäristöjärjestöt)

- Hanna Lipasti-Raulus (seurakunnan diakoniatyö) 

- Doinita Negruti (muut järjestöt)  

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Sari Näreen ja kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan neuvottelukukunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta.   

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

- toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksensä tärkeinä pitämistään asioista, joita seuraajan tulisi käsitellä

- antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimikauden päättyessä

- tekemään kaupunginhallitukselle vapaaehtoisyhteisöjen ehdotuksiin perustuvan esityksen vapaaehtoisyhteisöjä edustavien jäsenten valinnasta seuraavalle toimikaudelle. 

Vielä kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2013 - 2014.   

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

vapaaehtoistyön neuvottelukunnan toimintakertomus 2013 - 2014

2

vapaaehtoistyön neuvottelukunnan muistio 11.12.2014

3

vapaaehtoistyön neuvottelukunnan esitys kaupunginhallitukselle 8.12.2014__

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Neuvottelukuntaan valitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 9.6.1986, että Helsinkiin perustetaan pysyväisluonteinen vapaaehtoistyön neuvottelukunta. Kaupunginhallitus hyväksyi 2.3.1987 neuvottelukunnan toimintasäännön, jonka mukaan neuvottelukunta on kaupungin eri viranomaisten ja helsinkiläisten vapaaehtoisjärjestöjen pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Toimintasäännön 2 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on     

1 edistää kaupungin ja vapaaehtoisyhteisöjen välistä yhteistoimintaa

2 tukea vapaaehtoistyötä, joka täydentää kaupungin virallista organisaatiota

3 edistää kaupungin alueella toimivien vapaaehtoisyhteisöjen toimintamahdollisuuksia ja

4 tehdä kaupunginhallitukselle aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vapaaehtoistyötä koskevissa asioissa.

Kaupunginhallitus on 22.3.1993, 8.2.1999, 18.11.2002, 14.2.2011 (§ 171) ja 18.2.2013 (§ 213) muuttanut neuvottelukunnan jäsenten lukumäärää. Vuoden 2014 lopussa päättyneellä toimikaudella jäsenten lukumäärä on ollut 21. Jäsenistä viisi on kaupungin luottamushenkilöjäseniä, 10 vapaaehtoisyhteisöjen edustajia ja kuusi kaupungin virastojen edustajia. Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta.   

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 10.5.2010 hyväksynyt tilapäisiä toimielimiä koskevat ohjeet, joita sovelletaan myös neuvottelukuntiin. Ohjeiden mukaan kaupunginhallitus asettaa enintään toimikaudekseen neuvottelukunnan tai neuvoston kaupungin ja sen sidosryhmien yhteistyötä varten.    

Kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan asettamispäätöksessä on määrättävä mm. tilapäisen toimielimen toimeksiannosta. Koska tällä neuvottelukunnalla on kaupunginhallituksen hyväksymä toimintasääntö, jossa tehtävät määritellään, ei ole tarpeen toistaa niitä päätösehdotuksessa.  

Päätösehdotuksesta ilmenevät vapaaehtoisyhteisöjä edustavat jäsenet perustuvat vapaaehtoisyhteisöjen esityksiin ja kaupungin edustajat virastoista tulleisiin esityksiin.    

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta on esittänyt, että se sihteereineen siirretään kaupunginkanslian alaisuuteen (liitteet 2 ja 3). 

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungin arvoihin kuuluu mm. asukaslähtöisyys, jota vapaaehtoistoiminta osaltaan ilmentää. Hyvinvoinnin ja palvelujen tuottamisen strategia on vahvistanut asukkaan osallisuutta ja omaa vastuuta käyttäjälähtöisten palvelujen tarjonnassa. Hallintokuntien tehtävänä on määritellä toimialoillaan ja eri palvelujen suhteen järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteet ja toimenpiteet. Hallintokunnat tekevät toimialoillaan yhteistyötä järjestöjen kanssa ja kaupunkitasoisena yhteistyöfoorumina on mm. vapaaehtoistyön neuvottelukunta. Esittelijä katsoo, että vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet on nykyisin hyvin sisäistetty kaupungin oman palvelutuotannon tukena ja täydentäjänä. Sosiaali- ja terveysvirastossa vapaaehtoistoiminnan koordinointi on ollut jo pitkään laaja-alaista ja tämän vuoksi neuvottelukunnan sihteerin tehtävät on tarkoituksenmukaisempaa hoitaa jatkossakin sosiaali- ja terveysvirastossa kuin keskushallinnossa.                    

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta toteaa toimintakertomuksessaan evästyksenään uudelle toimikaudelle mm., että neuvottelukunnan strategiset tavoitteet kirjataan toimikauden alussa ja sisältötyöryhmän valmistelemat ehdotukset etenevät. Toimintakertomus 2013 - 2014 on liitteenä 1.      

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

vapaaehtoistyön neuvottelukunnan toimintakertomus 2013 - 2014

2

vapaaehtoistyön neuvottelukunnan muistio 11.12.2014

3

vapaaehtoistyön neuvottelukunnan esitys kaupunginhallitukselle 8.12.2014__

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Neuvottelukuntaan valitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Varhaiskasvatusvirasto

Opetusvirasto

Rakennusvirasto

Kulttuurikeskus

Nuorisoasiainkeskus

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566