Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

12.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48

Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden hankesuunnitelma (os. Lapinlahdentie 6)

HEL 2014-014588 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Lisäys kappaleen 1 jälkeen:

"Samalla kaupunginhallitus kehottaa Tilakeskusta mahdollistamaan Lapinlahden kiinteistön tai sen osien väliaikaisen vuokraamisen."

Kannattaja: Osku Pajamäki

Kaupunginhallitus päätti yksimielisestä panna asian pöydälle ennen jäsen Oskalan vastaehdotuksen käsittelyä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 25.11.2014 päivätyn Lapinlahden sairaalan (Lapinlahdentie 6) säilyttävien toimenpiteiden hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 850 000,00 euroa lokakuun 2014 hintatasossa.

Tiivistelmä

Lapinlahdentie 6:ssa sijaitsevan Lapinlahden sairaala-alueen rakennuksille on tehtävä pikaisesti niitä säilyttävät korjaustoimenpiteet. Tilat ovat tällä hetkellä tyhjät.

Alkuperäisen aikataulun mukaan rakennukset on pitänyt peruskorjata vuodesta 2010 alkaen ja sen hankkeen pääsuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy.

Säilyttävillä ulkopuolisilla korjaustoimenpiteillä vältetään rakennusten riskiä joutua korjauskelvottomiksi. Välittömillä säilyttävillä korjaustoimenpiteillä on kiire.

Hankkeessa korjataan rakennusten ulkovaipat, sisältäen vesikatot varusteineen sekä rappaukset ja ikkunat. Taloteknisiä järjestelmiä ei korjata.

Hankesuunnitelma

Hankkeen hankesuunnitelma on laadittu Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen ohjauksessa.

Esittelijän perustelut

Hanketta on valmisteltu tilakeskuksen toimesta, sillä tiloilla ei tällä hetkellä ole käyttäjähallintokuntaa.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Välttämättömillä korjauksilla vältetään suurempien rakenteellisten vaurioiden syntymistä. Korjauksilla rakennusten sisäilmaolosuhteita ei kuitenkaan saada terveellisiksi ja turvalliseksi.

Korjaukset vaikuttavat rakennusten arvoon, jolloin korjausinvestoinnit ovat saatavissa takaisin esimerkiksi rakennusten myynnin yhteydessä.

Rahoitus

Vuoden 2015 talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015–2024 Lapinlahden sairaalan kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 44,4 milj. euroa. Hankkeelle on merkitty vuosille 2015–2022 vuosittain noin 0,2 milj. euroa sekä 10,2 milj. euroa vuodelle 2023 ja 12,9 milj. euroa vuodelle 2024. Hankkeen loppurahoitus ajoittuu ohjelmakauden ulkopuolelle.

Hankesuunnitelman mukaisia vuosiksi 2015–2017 suunniteltuja säilyttäviä toimenpiteitä ei ole mahdollista tehdä em. rakentamisohjelmaan varattujen ja suunniteltujen määrärahojen puitteissa.

Kiinteistölautakunta on tehnyt 11.12.2014 vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella vuoden 2015 määrärahoja koskevan ylitysesityksen. Esitykseen sisältyy myös Lapinlahden sairaala, jonka vuoden 2015 säilyttäville toimenpiteiden tarpeiksi on arvioitu 3,0 milj. euroa. Lisäksi kiinteistölautakunta esittää, Lapinlahden säilyttävien toimenpiteiden hankkeen vuosien 2016 ja 2017 rahoitustarpeet otetaan huomioon vuosien 2016 ja 2017 talonrakentamisohjelmaa laadittaessa. Hankkeen toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa edellyttää, että kaupunginvaltuusto myöntää vuonna 2015 hankkeen rahoitukseen tarvittavat määrärahat ylitysoikeutena.

Aikataulu

Työt on tarkoitus tehdä 2015 - 2017.

Toteutus- ja hallintamuoto

Vastuu hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta on tilakeskuksella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 25.11.2014

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 26

HEL 2014-014588 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 11.12.2014 § 597

HEL 2014-014588 T 10 06 00

Kiinteistökartta 61/672 495, Lapinlahdentie 6

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 25.11.2014 päivätyn Lapinlahden sairaalan (Lapinlahdentie 6) säilyttävien toimenpiteiden hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 850 000,00 euroa lokakuun 2014 hintatasossa.

Käsittely

11.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Päätösehdotukseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen kappale:
Samalla lautakunta katsoo että rakennuksissa nyt olevia väliaikaisia vuokralaisia ei tule irtisanoa ellei kyseessä olevan rakennuksen korjaus sitä ehdottomasti edellytä ja että väliaikaista vuokrausta tulisi muutenkin kehittää ripeästi sillä väliaikainen vuokraus suojaa kiinteistöjä ilkivallalta ja valvoo niiden kuntoa.

Kannattajat: Jasmin Hamid

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Päätösehdotukseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen kappale:
Samalla lautakunta katsoo että rakennuksissa nyt olevia väliaikaisia vuokralaisia ei tule irtisanoa ellei kyseessä olevan rakennuksen korjaus sitä ehdottomasti edellytä ja että väliaikaista vuokrausta tulisi muutenkin kehittää ripeästi sillä väliaikainen vuokraus suojaa kiinteistöjä ilkivallalta ja valvoo niiden kuntoa.

Jaa-äänet: 5
Jaana Aaltonen, Sole Molander, Pia Pakarinen, Olli Sademies, Timo Tossavainen

Ei-äänet: 3
Jasmin Hamid, Kirsi Pihlaja, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Antti Hytti

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Pasi Lönnberg, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi

Pentti Salo, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 40308

pentti.salo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566