Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

12.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäällikön virkaan ottaminen

HEL 2014-012717 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa diplomi-insinööri Reetta Putkosen kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäällikön virkaan (vakanssinumero 514001) 1.2.2015 alkaen 6721,13 euron mukaisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto hakijoista (henkilörekisteri; julkisuus rajoitettu)

2

Lehti-ilmoitus 22.10.2014, liikennesuunnittelupäällikön viran täyttäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

Esitysteksti

Muut virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Virankelpoisuusvaatimukset ja julistaminen haettavaksi

Kaupunginhallitus päätti 24.11.2014 § 1248 myöntää Ville Lehmuskoskelle eron kaupunkisuunnitteluviraston osastopäällikön virasta (vakanssinumero 514001) 14.11.2014 lähtien HKL:n toimitusjohtajaksi siirtymisen johdosta. Kaupunginhallitus kehotti 24.11.2014 § 1249 kaupunkisuunnitteluvirastoa julistamaan liikennesuunnittelupäällikön viran haettavaksi kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin ja niin, että virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 22 mukaisesti.

Liikennesuunnittelupäällikön tehtävänä on johtaa liikennesuunnitteluosastoa. Liikennesuunnitteluosasto vastaa Helsingin liikenteen suunnittelusta ja ohjauksesta sekä seuraa liikenteen ja liikenneturvallisuuden kehitystä. Lisäksi osasto osallistuu koko seudun liikennejärjestelmien kehittämiseen. Liikennesuunnittelupäällikkö johtaa osastoa, osallistuu viraston kehittämiseen osana viraston johtoa ja toimii kaupunkisuunnittelulautakunnassa toimialaan kuuluvien asioiden esittelijänä.

Kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 13 §: n mukaan viran pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hakijalla tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.
Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi ilmoitettiin, että viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolista kokemusta osaston toimialalla, aloitteellisuutta, yhteistyökykyä, verkostoitumista kansainvälisesti ja hyviä esimiesvalmiuksia. Lisäksi ilmoitettiin arvostettavan kaavoitusprosessin tuntemusta ja muuta kielitaitoa.

Kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 14 §:n mukaan osastopäälliköt valitsee kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Virkaan valittaessa valitsijan tulee kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

Haastattelut ja hakijoiden ansiot

Virka on ollut julkisesti haettavana 22.10. - 6.11.2014. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi kaupungin ilmoituslehdissä.

Määräajassa hakemuksen jätti 15 hakijaa. Yhteenveto hakijoista ja valintaprosessin kuvaus ovat esityslistan liitteinä 1 ja 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin. Hakemukset kokonaisuudessaan ja muut hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tässä kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla.

Liikennesuunnittelupäällikön virkaa hakeneista 14 täyttävät viran pätevyysvaatimukset. Yhdellä hakijalla ei ollut kokemusta johtamistehtävistä.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa. Haastattelun suorittivat virastopäällikkö Mikko Aho, asemakaavapäällikkö Olavi Veltheim, yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen, va. liikennesuunnittelupäällikkö Katariina Baarman, hallintopäällikkö Outi Karsimus ja henkilöstösuunnittelija Tuija Hulkkonen ajalla 13. - 24.11.2014.

Haastatelluista hakija 1 ********** on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on toiminut Liikenneviraston liikennejärjestelmän johtavana asiantuntijana vuodesta 2013 lähtien. Sitä ennen hän on ollut Liikenneviraston ylijohtaja 2010 - 2013 vastaten liikennejärjestelmätoimialan johtamisesta ja toimimalla viraston johtoryhmän jäsenenä. Näissä rooleissa hän on ollut kehittämässä viraston toimintatapoja. Vuosina 2001 - 2010 hän on ollut Ratahallintokeskuksen liikennejohtaja. Hänen tehtäviinsä on kuulunut liikennejärjestelmäosaston johtaminen ja toimiminen viraston johtoryhmän jäsenenä. Vuosina 1993 - 2001 hän on ollut yksikön päällikkö, tiiminvetäjä, ts. toimistopäällikkö ja liikenneinsinööri pääkaupunki-seudun yhteistyövaltuuskunta YTV:llä. Päällikön tehtävissä hän toimi vuodesta 1995 alkaen. Ennen siirtymistään YTV:lle hän on ollut projektipäällikkönä Panplan Oy:llä 1990 - 1993.

Hakija 2 ********** on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on ollut WSP Finland Oy:llä liikennesuunnitteluyksikön päällikkönä vuodesta 2007 alkaen. Hän vastaa tulosyksiköstä ja esimiestehtävistä ja toimii projektipäällikkönä ja liikenteen asiantuntijana. Hänen erikoisalaa ovat strategiset konsultointitehtävät, maankäytön vaikutukset liikennetuotokseen ja suuntautumiseen, eritasoisten kaavojen liikennesuunnittelu sekä liikenteen vaikutustarkastelut. Vuosina 2004 - 2006 hän on ollut projektipäällikkönä ja liikennesuunnittelijana WSP Finland Oy:llä.

Hakija 3 ********** on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on toiminut Liikenneviraston johtavana joukkoliikenneasiantuntijana vuodesta 2011 alkaen. Hänen tehtäviinsä kuuluvat valtakunnallisen joukkoliikenteen johtaminen, kehittäminen ja koordinointi. Sitä ennen hän on ollut KPMG:llä julkishallinnon asiantuntijana 2009 - 2011. Hän toimi liikenteen ja infra-alan asiantuntijana ja perusti toimialan Suomeen kv-yritysverkoston osaamiseen tukeutuen. Vuosina 2000 - 2009 hän on ollut asiakas- ja ryhmäpäällikkönä sekä erikoistutkijana VTT:llä. Hän toimi liikenne- ja logistiikka-alan asiakasvastaavana ja veti projektipäällikkönä liikennejärjestelmiin liittyviä tutkimusprojekteja, oli mukana EU-puiteohjelmien hankkeissa, teki yhteistyötä eurooppalaisten ja pohjoismaisten tutkimuslaitosten kanssa sekä toimi ryhmäpäällikkönä kaksi vuotta. Ennen siirtymistään VTT:lle hän on ollut vs. joukkoliikennepäällikkönä, suunnittelupäällikkönä ja suunnitteluinsinöörinä Espoon kaupungin joukkoliikennetoimistossa vuosina 1984 - 2000. Hänen tehtäviinsä kuuluivat joukkoliikenteen suunnittelu, hallinto, palvelujen kilpailuttaminen, seudullinen yhteistyö ja sopimukset, yhteistyö joukkoliikenneinfran toteuttamiseksi maankäytön, liikennesuunnittelun, teknisen toimen ja tiehallinnon kanssa. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluivat johto- ja lautakunnan esittelytehtävät. Diplomi-insinööriksi valmistumisen jälkeen hän on ollut suunnittelijana Liikennetekniikka Oy:llä 1981 - 1984.

Hakija 4 ********** on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on ollut Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelun liikennesuunnitteluyksikössä suunnittelupäällikkö vuodesta 2005 alkaen. Hän toimii liikennesuunnittelupäällikön hallinnollisena sijaisena sekä liikenteen yleissuunnittelun ja tutkimuksen vastuualueen vetäjänä. Hän on toiminut myös erilaisten yleiskaava-, yleissuunnittelu- ja visioprojektien projektipäällikkönä, liikennesuunnittelijana ja muuna asiantuntijana. Sitä ennen hän on ollut liikennekonsultoinnin päällikkönä ja projektipäällikkönä Suunnittelukeskus Oy:llä vuosina 2003 - 2005. Ennen siirtymistään Suunnittelukeskus Oy:lle hän on ollut liikenneinsinöörinä Keravan kaupungilla 2001 - 2002 ja suunnittelijana SCC Viatek Oy:llä 1994 - 2001.

Hakija 5 ********** on koulutukseltaan tekniikan tohtori. Hän on toiminut erityis-asiantuntijana Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-osaston kaupungin kilpailukyvyn kehitysosastolla vuodesta 2014 alkaen. Sitä ennen hän on ollut kansainvälisen logistiikan asiantuntijana Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastossa 2012 - 2014. Hänen tehtäviinsä on kuulunut liikenne-käytävähankkeiden (Rail Baltica, Helsinki-Tallinna) kehittäminen, yleiskaava-työ (satamat, keskustan liikkuminen) ja citylogistiikka. Vuosina 2006 - 2012 hän on ollut professorina ja tutkimusjohtajana Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa. Hänen tehtäviinsä on kuulunut tutkimusjohtajana toimiminen, esimiestyö, tutkimusyksikön perustaminen ja rahoituksen hankinta, projektien ohjaus ja johtaminen sekä opetustyö. Vuosina 2001 - 2006 hän on ollut kehityspäällikkönä Finnlines Oyj:llä. Hän on vastannut liike-toiminnan kehitystyöstä (ml. strategiaprosessi), toiminut johdon tukena sekä ollut osasto- ja ympäristöpäällikkönä. Vuosina 1996 - 2000 hän on ollut logistiikka-analyytikkona Finncarriers Oy Ab:llä ja vuosina 1992 - 1996 tutkijana Teknillisessä korkeakoulussa teollisuustalouden laitoksella.

Hakija 6 ********** on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on ollut Uuden-maan ELY -keskuksen yksikön päällikkönä vuodesta 2010 alkaen. Hänen tehtäviinsä kuuluvat liikennejärjestelmäyksikön päällikön tehtävät, esisuunnittelu, joukkoliikenne, maankäytön ohjaus/liikenne, liikenneturvallisuus, liikenteen ympäristökysymykset, tarveselvitykset, maankäytön liikennesuunnittelu ja liikennejärjestelmäsuunnittelu. Vuosina 2008 - 2010 hän on ollut maankäytön asiantuntijana Uudenmaan tiepiirillä vastaten kaavalausunnoista, maankäytön liikennesuunnittelusta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta. Vuosina 2004 - 2008 hän on ollut maankäytön asiantuntijana Tiehallinnon keskushallinnossa. Hänen tehtäviinsä on kuulunut maankäytön yleisohjaus tiehallinnossa koko maassa ja johtavan asiantuntijan tehtävät. Ennen siirtymistään Tiehallinnolle hän on ollut liikenneinsinöörinä Kirkkonummen kunnalla 2002 - 2004 ja tutkijana YTV:llä 2001 - 2002.

Haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota hakijoiden valmiuksiin itsenäisesti ja tuloksellisesti ryhtyä hoitamaan virkaa.

Kaikilla haastatelluilla on kokemusta hallinto-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Lisäksi kiinnitettiin huomiota monipuoliseen ja monialaiseen osaston toimi-alan tuntemukseen sekä valmiuksiin verkostoitua kansainvälisesti.

Henkilöarviointiin kutsuttiin viisi hakijaa. Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy. Arvioinnin tulokset ovat nähtävänä asian esittelijällä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys ja hakijoiden vertailu

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 2.12.2014 kuullut ja haastatellut neljää hakijaa. Hakukriteerit huomioon ottaen pätevyydeltään, ammattitaidoltaan ja muulta soveltuvuudeltaan neljä ansioituneinta hakijaa ovat hakijat 1, 2, 3 ja 4 ********** Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä kaikilla lautakunnan haastattelemilla hakijoilla on hyvät edellytykset liikennesuunnittelupäällikön viran hoitamiseen.

Kokonaisarvioinnin perusteella, joka perustuu hakuasiakirjoihin, haastatteluun, henkilöarviointiin sekä lautakuntaesiintymiseen, parhaimmat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on kaupunkisuunnittelulautakunnan mukaan hakijalla 2, diplomi-insinööri Reetta Putkosella.

Reetta Putkosella on monipuolinen kokemus liikenteen suunnittelusta, sen vaikutuksista kaupunkiympäristössä sekä usean vuoden kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä. Reetta Putkonen on vastannut myös useista Helsingin kaupungin liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvistä konsulttiselvityksistä, mm. Helsingin kokonaisvaltainen liikkumisen kehittämisohjelma. Reetta Putkosen esimiestehtävät WSP Finland Oy:n liikennesuunnitteluyksikön päällikkönä ovat olleet vastuullisia ja laaja-alaisia. Reetta Putkosella on myös hyvät valmiudet sekä kokemus kansainvälisestä verkostoitumisesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti (9.12.2014) esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäällikön virkaan (vakanssinumero 514001) tulisi ottaa diplomi-insinööri Reetta Putkonen 1.1.2015 alkaen.

Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 22 mukaisesti. Vaativuusluokassa 22 maksettava kokonaispalkka on 6 512,43 - 9 397,95 euroa kuukaudessa. Virkaan valittavalle esitetään maksettavaksi 6 721,13 euroa kokonaispalkkaa kuukaudessa.

Vielä kaupunkisuunnittelulautakunta esitti, että virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika.

Lautakunnan kanta syntyi äänestyksen jälkeen. Äänestys ilmenee päätöshistoriasta.

Esittelijä on haastatellut hakijat 1 ja 2, Anne Herneoja ja Reetta Putkonen.

Esittelijä viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan arvioon ja katsoo, että sekä hakijoiden ansioiden että haastatteluissa esiin tulleiden seikkojen perusteella Reetta Putkosella on parhaat edellytykset viran menestyksekkääseen hoitamiseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto hakijoista (henkilörekisteri; julkisuus rajoitettu)

2

Lehti-ilmoitus 22.10.2014, liikennesuunnittelupäällikön viran täyttäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

Esitysteksti

Muut virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2014 § 396

HEL 2014-012717 T 01 01 01 01

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäällikön virkaan tulisi ottaa diplomi-insinööri Reetta Putkonen 1.1.2015 alkaen.

Samalla kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö on vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Vielä kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika.

Lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

09.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Esitän valittavaksi Anne Herneojaa liikennesuunnittelupäälliköksi.

Kannattajat: Heta Välimäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän valittavaksi Anne Herneojaa liikennesuunnittelupäälliköksi.

Jaa-äänet: 5
Hennariikka Andersson, Elina Moisio, Tom Packalén, Risto Rautava, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 4
Pekka Buttler, Jape Lovén, Matti Niiranen, Heta Välimäki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus  voitti äänin 5-4.

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Lisätiedot

Mikko Aho, virastopäällikkö, puhelin: 310 37100

mikko.aho(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 24.11.2014 § 1249

HEL 2014-012717 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa julistamaan liikennesuunnittelupäällikön viran haettavaksi kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin ja niin, että virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 22 mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566