Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

12.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 41

Liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa annettujen ohjeiden muuttaminen

HEL 2014-014983 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa 31.1.2005, 123 § antamiaan ohjeita liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa siten, että ohjeen 2 kohta ja 6 kohdan 2 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

2. Liputuspäivät Kaupungintalolla

Edellä mainittujen yleisten liputuspäivien lisäksi Kaupungintalolla järjestetään liputus seuraavina päivinä:

Helmikuun 6. Saamelaisten kansallispäivä
Huhtikuun 8. Romanien kansallispäivä
Huhtikuun 16. Tanskan kansallispäivä
Toukokuun 17. Norjan kansallispäivä
Kesäkuun 6. Ruotsin kansallispäivä
Kesäkuun 9. Ahvenmaan itsehallintopäivä
Kesäkuun 17. Islannin kansallispäivä

Liputus järjestetään Suomen lipun lisäksi em. kansallislipuilla sekä em. itsehallintoalueen lipulla ja saamelaisten kansallispäivänä heimolipulla.

6. Lisätietoja

---

Lisätietoja antaa lisäksi kaupunginkanslian hallinto-osasto.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ohjeet liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa 31 1 2005

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 31.1.2005, 123 § antanut ohjeet liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa. Virallisten ja vakiintuneiden liputuspäivien lisäksi kaupunki liputtaa oman päätöksensä mukaisesti seitsemänä päivänä. Näistä Helsinki-päivänä liputetaan kaikissa virastoissa ja liikelaitoksissa. Pohjoismaiden kansallispäivinä, saamelaisten kansallispäivänä ja Ahvenanmaan itsehallintopäivänä liputetaan kaupungintalolla.

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 24 muuta valtuutettua esitti valtuustoaloitteessaan 9.4.2014, että kaupungintalolla liputettaisiin myös romanien kansallispäivänä. Tämä olisi yhdenvertaisuuden ja etnisen moninaisuuden nimissä perusteltua, koska myös saamelaisten kansallispäivänä liputetaan.

Kaupunginhallitukselle esitellyssä aloitevastausehdotuksessa ei esitetty liputtamista romanien kansallispäivänä. Kaupunginhallitus palautti 17.11.2014, 1192 § aloitteen uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunginkanslia valmistelee liputusohjeen muutoksen siten, että Helsingin kaupungintalolla järjestetään jatkossa kunnialiputus myös kansainvälisenä romanien kansallispäivänä

Organisaatiomuutosten vuoksi 6 kohdan toisessa kappaleessa oleva kaupunginkanslian yleinen osasto tulee muuttaa muotoon kaupunginkanslian hallinto-osasto.

Voimassa olevat ohjeet ovat liitteenä 1.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ohjeet liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa 31 1 2005

Tiedoksi; muutoksenhaku: oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566