Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

V 14.1.2015, Suutarilan Siltalanpuiston alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12243, Siltalanpuiston alue)

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) korttelia 40175, korttelin 40176 tonttia 1, kortteleita 40177 - 40179, 40088 ja 40091, katu- ja puistoalueita sekä yleistä pysäköintialuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 3.12.2013 päivätyn ja 7.10.2014 muutetun piirustuksen numero 12243 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuvat uudet korttelit 40224 - 40228.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 kartta, päivätty 3.12.2013, muutettu 7.10.2014

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 selostus, päivätty 3.12.2013, muutettu 7.10.2014 ja täydennetty 18.12.2014.

3

Havainnekuva, 7.10.2014

4

Vuorovaikutusraportti 3.12.2013, täydennetty 7.10.2014 sekä keskustelutilaisuuksien 13.6.2012 ja 22.8.2012 muistiot

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Suutarilan Siltamäessä Tapaninkyläntien ja Suutarilantien risteyksen luoteisnurkassa.

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa uusien asuinkerros- ja pientalotonttien suunnittelemisen nykyiselle puistoalueelle, Siltalanpuiston laidoille ja sitä ympäröiviin kortteleihin. Myös
osalle nykyisistä tonteista on merkitty täydennysrakentamismahdollisuuksia. Pääosin kaksikerroksisia pienkerrostalokortteleita on täydennetty nykyisiä korkeammilla kerrostaloilla ja pientaloilla. Uutta asuntokerrosalaa kaavamuutosalueella on noin 36 000 k-m² ja yleisten rakennusten kerrosalaa 400 k-m². Suutarilassa on hyvät kunnalliset palvelut ja virkistysalueet. Suunnittelun tavoitteena on saada alueelle mm. esteettömiä asuntoja ja pientaloasuntoja lapsiperheille palvelujen äärelle. Suunnitelmassa on pyritty kohtuuhintaiseen rakentamiseen mm. hyödyntämällä nykyistä katuverkkoa ja välttämällä putkisiirtoja. Siltalanpuiston keskeinen alue, sen nykyiset toiminnat ja viheryhteydet säilyvät pääosin nykyisellään.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutosehdotus on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, jonka lounaiskulmaa sivuaa merkintä pääkaupunkiseudun poikittaisen joukkoliikenteen yhteydestä.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on osin kerrostalo- ja osin pientalovaltaista asuinaluetta ja nykyisen Siltalanpuiston osalta kaupunkipuistoa. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan tavoitteiden mukainen. Kaavamuutoksessa on kaupunkipuiston ja asumiseen osoitetun alueen rajoja järjestelty uudelleen siten, että rakentaminen ulottuu osin kaupunkipuistoksi merkitylle alueelle.

Alueella on voimassa asemakaavat numero 7960, 8265, 8710 ja 9798 vuosilta 1979, 1981, 1985 ja 1991. Kaavojen mukaan alue on pääosin kaksikerroksista pienkerrostaloaluetta. Sen lisäksi suunnittelualueella on yksi yleisten rakennusten tontti, jolla toimii lasten päiväkoti, sekä yksi päivittäistavarakauppa liikerakennusten korttelialueella. Suuri, keskeinen puistoalue on osin istutettavaa puistoa ja osin luonnonmukaisena säilytettävää aluetta.

Asuintontit 40176/1, 40088/1 ja 40091/1 ovat yksityisomistuksessa, muut tontit ovat kaupungin omistuksessa. Kaupunki omistaa puisto- ja katualueet sekä yleisen pysäköintialueen.

Asemakaavan toteutuksesta aiheutuu kustannuksia seuraavasti (alv. 0 %):

Kadut ja yleiset alueet

640 000 euroa

Vesihuollon lisärakentaminen

470 000 euroa

Sähköverkon lisärakentaminen

350 000 euroa

Kaukolämpöverkon lisärakentaminen

620 000 euroa

Johtosiirrot

80 000 euroa

 

 

YHTEENSÄ

2 160 000 euroa

 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnoksesta on saatu 40 mielipidettä, joista suurin osa kohdistui täydennysrakentamisen tuomiin maankäytön muutoksiin, joiden koettiin huonontavan ympäristöä. Erityisesti kerrostalorakentaminen ja puistoalueen pieneneminen herättivät voimakasta vastustusta. Toisaalta ikääntyneille suunnatulle esteettömälle rakentamiselle nähtiin suurta tarvetta. Täydennysrakentamisen aiheuttamaa lisääntyvää liikennettä ja pysäköintitarvetta pidettiin ongelmallisina. Mielipiteissä esitettiin myös täydennysrakentamisen sijoitusvaihtoehtoja suunnittelualueen ulkopuolelta.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että kaavan määräyksiä, kerrosaloja ja rakennusten korkeuksia on tonttikohtaisesti tarkistettu erityisesti kerrostalotonttien osalta. Muutamia pientalotontteja alueen länsiosassa on poistettu. Myös liikennesuunnitelmaan on tehty tarkistuksia, kuten pihakatumerkintöjä ja jalkakäytävän tilavaraus. Kaavan perusratkaisua ei kuitenkaan ole muutettu.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 10.1. - 10.2.2014. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia, mutta muistutusajan jälkeen saapui yksi kirje, jossa vastustetaan puiston pienenemistä ja rakentamista ylipäänsä. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia kirjeen johdosta.

Lausunnot

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuollon, Helen Sähköverkko Oy:n, sosiaali- ja terveysviraston, opetusviraston, ympäristökeskuksen, kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan lausunnot.

ELY-keskus toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa: Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on osin kerrostalo- ja osin pientalovaltaista asuinaluetta ja nykyisen Siltalanpuiston osalta kaupunkipuistoa. Muutosehdotuksessa on kaupunkipuiston ja asumiseen osoitetun alueen rajoja järjestelty uudelleen siten, että rakentaminen ulottuu osin kaupunkipuistoksi merkitylle alueelle. ELY-keskus katsoo, että yleiskaava on otettu riittävästi huomioon asemakaavaratkaisussa. Tehokkaimman rakentamisen sijoittaminen kaava-alueen eteläosaan Tapaninkyläntien varteen on kannatettavaa joukkoliikenteen järjestämisen kannalta, sillä tuleva Jokeri 2 -runkolinja on suunniteltu kulkemaan Tapaninkyläntien kautta. Kaavassa annetut määräykset autoliikenteen melu- ja ilmanlaatuhaittojen rajoittamiseksi ovat sinänsä hyviä. Niiden riittävyyden arviointi on kuitenkin vaikeaa, sillä kaavaselostuksesta puuttuvat varsinainen meluselvitys ennustetilanteen mukaisine liikennemäärätietoineen ja leviämiskarttoineen sekä ilmanlaadun tarkastelu. Näin ollen jää epäselväksi, täyttyvätkö ohjearvot kaikilta osin esimerkiksi korttelin 40175 lounaiskärjessä, risteyksestä lähimmillään alle 15 m:n etäisyydelle Tapaninkyläntiestä osoitetun uuden asuintalon osalta.

Muissa lausunnoissa Siltalanpuiston eräisiin viheryhteyksiin esitettiin siirtoja ja tarkennuksia. Samoin huomautettiin pihakatumerkintöihin, puiston leikkialueen, nykyisten istutusalueiden ja hulevesialueiden laajuuteen liittyvästä mitoituksesta.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta. Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 7.10.2014, että asemakaavan muutosehdotusta tarkistetaan lausuntojen johdosta seuraavasti:

-        Asemakaavan selostukseen on liitetty meluselvitys sekä pelastustiesuunnitelma. Selostusta on täydennetty myös ilmanlaadun tarkastelulla.

-        Laaditun meluselvityksen perusteella on rakennusten vaipan ääneneristävyysvaatimuksia ja parvekkeiden lasitusvaatimuksia täydennetty tonteilla 40092/2, 40175/3 ja 4 sekä 40176/8. Lisäksi tontilla 40175/3 on rakennusalaa siirretty kauemmas Tapaninkyläntiestä sekä tehty vähäisiä rakennusalojen siirtoja pientalotonteilla korttelissa 40170.

-        Pläsinpellonkujan päästä on järjestetty jalankulun ja pyöräilyn yhteys puistoon ja korvattu sillä Peltokylänraitin asuinrakennusten väliin esitetty kulkuväylä.

-        Kortteleissa 40089, 40177 ja 40226 on kaavaan lisätty merkinnät istutusalueista.

-        Tonteille merkittyjä pysäköintialueita on laajennettu vähäisesti pelastusteiden tilavarausten takia.

Lisäksi tonteille 40175/3 ja 40178/4 merkittyä rakennusoikeutta on tarkistettu mm. rakennusalamuutosten takia yhteensä 900 k-m². Kaavaan on myös tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäväksi.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 kartta, päivätty 3.12.2013, muutettu 7.10.2014

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 selostus, päivätty 3.12.2013, muutettu 7.10.2014 ja täydennetty 18.12.2014.

3

Havainnekuva, 7.10.2014

4

Vuorovaikutusraportti 3.12.2013, täydennetty 7.10.2014 sekä keskustelutilaisuuksien 13.6.2012 ja 22.8.2012 muistiot

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.10.2014 § 302

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Ksv 0654_3, Siltalanpuiston alue, karttaruutu H7/S4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

-        3.12.2014 päivätyn ja 7.10.2014 muutetun 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) korttelia 40175, korttelin 40176 tonttia 1, kortteleita 40177–40179, 40088 ja 40091, katu- ja puistoalueita sekä yleistä pysäköintialuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (muodostuvat uudet korttelit 40224–40228) nro 12243 hyväksymistä ja etteivät saapunut kirje ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta
 

-        ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen esitettyyn kirjeeseen.

03.12.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Heikki Hälvä, projektipäällikkö, liikennemelu, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi

Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 06.03.2014 § 136

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Kiinteistökartta H7, ruudut S3, S4 ja T4

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12243 seuraavan lausunnon:

Kaavamuutosalue on pääosin kaupungin omistuksessa. Asuintontit 40176/1, 40088/1 ja 40091/1 ovat yksityisomistuksessa.

Yksityisille maanomistajille ei aiheudu kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten mainitun päätöksen mukaisia neuvotteluja ei ole syytä käydä.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 johdosta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 04.02.2014 § 30

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 04.02.2014 § 49

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotuksessa tulee uutta asuinrakentamista Siltalanpuiston etelä-, itä-, pohjois- ja länsipuolelle. Tapaninkyläntien varteen tuleva rakennus rajaa puiston korttelialueiden taakse, ja etelän suunnasta tultaessa ole selkeää reittiyhteyttä puistoon. Uusi reittiyhteys Peltokylänraitin asuinrakennusten välistä on kapea ja hankalasti hahmotettavissa. Yleisten töiden lautakunta esittää, että puistoon saataisiin selkeämpi jalankulun ja pyöräilyn reitti Pläsinpellonkujan päästä.

Täydennysrakentamisen yhteydessä puiston muoto muuttuu ja kapeiden ja pistomaisten kulmien määrä lisääntyy. Kapeat puistokaistaleet ovat osoittautuneet hankalasti ylläpidettäviksi.

Kortteli 40177 laajenee Siltalanpuiston leikkipaikan kohdalla lähes nykyisen leikkipaikan keinuille asti. Leikkipaikalle etsitään puistosuunnittelussa uusi sijoituspaikka. Leikkipaikasta on toivottu monipuolisesti varusteltua, sillä alueelle odotetaan tulevaisuudessa muuttavan lapsiperheitä.

Asemakaavan muutosehdotuksen myötä Siltalanpuiston nykyinen käytäväverkosto muuttuu. Pläsinpellonkujan päästä puiston pohjoisosaan lähtevä reittiyhteys puuriveineen jää uuden tonttialueen alle. Myös Siltalanpuistonpolun päässä olevan kummun puuryhmät jäävät tonttialueelle. Yleisten töiden lautakunta esittää, että tämä kohta tonttia merkittäisiin kaavaan istutettavaksi alueeksi. Näin puuryhmät säilyisivät jatkossa. Istutettavalla alueella tulee olla myös suurikokoisiksi kasvavia puita.

Puiston pohjoisosassa kulkeva itä-länsisuuntainen käytäväyhteys rakennetaan uudelleen valaistuksineen ja levähdyspaikkoineen. Uuden avo-ojan ja käytävän sovittaminen kapenevalle puistoalueelle aiheuttaa haasteita puistosuunnittelulle. Myös Pertunpellonraitin ja Siltalanpolun välinen reitti ja avo-oja rakennetaan uudelleen. Hulevesien käsittely puistoalueella toteutetaan kaavan määrittelemissä rajoissa kaupungin hulevesistrategian mukaisesti.

Kaavaehdotuksen liitteenä olevassa alustavassa liikennesuunnitelmassa on esitetty yhdistetyn jalankulun ja pyöräilyn reittejä puistoon Peltokylänkujan, Pertunkujan ja Pertunsuoran päästä. Yleisten töiden lautakunta toteaa, että reittiyhteyksien tarve puistoon harkitaan tapauskohtaisesti puistosuunnittelun yhteydessä.

Kaavamuutosalueen pihakadut ovat pitkiä ja jo nykyisellään melko kapeita. Ne toimivat alueen sisäisinä jalankulun ja pyöräilyn pääreittinä esimerkiksi koululle ja päiväkodille. Yleisten töiden lautakunta kehottaa vielä pohtimaan, ovatko pitkät pihakadut toimivin ratkaisu ja saadaanko reitit toimimaan turvallisina jalankulkuyhteyksinä.

Siltalanpuiston alueen täydennysrakentamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia uusien katujen ja puistokäytävien rakentamisesta ja vahvistamisesta, puiston hulevesirakenteista ojien siirtoineen sekä leikkipaikan purkamisesta ja uudelleen rakentamisesta. Kaupunkisuunnitteluvirastossa asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä katualueiden uudisrakentamis- ja perusparannustöiden kustannuksiksi on arvioitu noin 800 000 euroa. Puistorakentamisen kustannusarvio on 450 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Eeva Rapola, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39542

eeva.rapola(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 21.01.2014 § 6

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antoi asiasta seuraavan lausunnon koskien Suutarilan Siltalanpuiston alueen asemakaavan muutosehdotusta (nro 12243) (a-asia):

Asemakaavassa on otettava huomioon uudisrakentamisen myötä alueelle sijoittuvien asuinkerrostalojen poistumis- ja varatiejärjestelyt sekä mahdolliset pelastustiet ja nostopaikat.

Suunnittelussa tulee ottaa myös huomioon, että täydennysrakentaminen ei saa heikentää olemassa olevien rakennusten mahdollisia pelastustie- ja varatiejärjestelyjä.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

 

Opetusvirasto 2.1.2014

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Siltalanpuiston alueelle Suutarilan Siltamäessä. Suunnittelualueeseen kuuluu Siltalanpuiston puistoalue, päiväkodin tontti, asuintontteja Peltohiirenkujan, Pertunpellontien, Siltapellonkujan ja Siltakylänkujan varressa, sekä katualuetta.

Suutarilassa on hyvät kunnalliset palvelut ja virkistysalueet. Suunnittelun tavoitteena on saada alueelle mm. esteettömiä asuntoja hissillisissä taloissa ja lapsiperheille soveltuvia asuntoja lähelle palveluita.

Siltalanpuiston keskeinen alue, sen nykyiset toiminnat ja viheryhteydet säilyvät pääosin. Uusi asuinrakentaminen täydentää olemassa olevaa rakennuskantaa ja maisemallisesti rajaa laajaa puistoaluetta. Asuinalueen keskelle sijoittuvan Pertunpellonraitin liikennemäärät tulevat lisääntymään ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon turvallinen ja esteetön jalankulun ja pyöräilyn reitistö. Pertunpellonraitti toimii tärkeänä reittinä päiväkodille ja koululle.

Uutta asuntokerrosalaa kaavamuutosalueella on noin 36 900 k-m² ja uutta yleisten rakennusten kerrosalaa 400 k-m². Uusia asukkaita tulee noin 850. Puiston äärelle rakennettavat pientaloasunnot olemassa olevien palvelujen äärellä ovat varsin houkuttelevia lapsiperheiden kannalta ja se parantaa mahdollisuuksia alueen palveluiden säilymiseen.

Uusi asuinrakentaminen tukeutuu olemassa olevaan kouluverkostoon: Siltamäen ala-aste, Suutarilan ala-aste , Töyrynummen ala-aste ja Suutarilan yläaste. Päiväkotien mahdollinen laajennustarve on huomioitu ja osassa uusista asuinrakennuksista maantasokerroksen tiloja voidaan käyttää myös esim. päivähoidon tarpeisiin.

Lisätiedot

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 30.10.2013

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa asemakaavaluonnoksesta Suutarilan Siltalanpuiston alueesta 31.10.2013 mennessä. Suunnittelualueeseen kuuluvat Suutarilan Siltamäessä oleva Siltalanpuisto ja sitä ympäröivät asuinkorttelit. Aluetta rajoittavat Kirkonkyläntie, Tapaninkyläntie, Suutarilantie, Peltokyläntie ja Siltakyläntie.

Siltalanpuiston laidoille on suunnitteilla uusia asuinkerros- ja pientalotontteja. Lisäksi nykyisille tonteille on esitetty täydennysrakentamista. Rakentaminen tukeutuu pääosin nykyiseen katuverkostoon, mutta myös uusia katuja on suunnitteilla. Asuinalueen keskelle sijoittuvaa Peltokylänraitin ja Pertunpellonraitin muodostamaa kevyen liikenteen yhteyttä vahvistetaan ja yhtenäistetään rakentamalla puuttuva osuus. Lisäksi nykyiset jalankulun ja pyöräilyn reitit tarvitsevat vahvistamista, kun ajoneuvoliikenne niillä lisääntyy. Suuri osa puiston reiteistä joudutaan suunnittelemaan ja rakentamaan uudestaan.

Asuinrakentamisen myötä Pertunpellonraitin liikennemäärät tulevat lisääntymään ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon turvallinen ja esteetön jalankulun ja pyöräilyn reitistö. Pertunpellonraitti toimii tärkeänä reittinä päiväkodille ja koululle. Pihakadun mitoituksessa tulee esittää pihakatualueille riittävät tilavaraukset valaisinpylväille, liikennemerkeille, kunnallistekniikalle ja lumitilalle. Talvikauden lumimassojen pitkiä kuljetusmatkoja tulee välttää, joten asemakaavan selostuksen havainnekuvassa tulee esittää tilavaraukset lumimassojen välivarastointia varten. Pienet jalankulun reitit asuintonttien välistä puistoon on järkevintä sijoittaa tonteille, esimerkiksi korttelin 40225 kohdalla. Liikennesuunnittelussa tulee ottaa huomioon, että puistoon ei synny reittejä, jotka houkuttavat ajoneuvoliikenteen oikaisemiseen esimerkiksi Siltakylänkujalta Siltapellonkujalle. Rakennusviraston mielestä Suutarilantien varressa ei ole tarvetta yleiselle pysäköintialueelle vaan se tulee osoittaa sitä tarvitsevalle tontille ja muuttaa LPA-merkinnäksi.

Suunnittelualueen hulevesien käsittely ja esitetty nykyisen hulevesiverkoston putkittaminen ei ole kaupungin hulevesistrategian mukaista. Rakennusvirasto toivoo, että suunnittelussa tarkennettaisiin hulevesien suunnittelua yhdessä rakennusviraston kanssa ennen asemakaavan ehdotusta. Kaupungin hulevesistrategian mukaisesti hulevesiä tulee alueella hidastaa ja käsitellä luonnonmukaisesti. Siltalanpuiston alueella tämä tapahtuu parhaiten avouomissa, jotka on mahdollista rakentaa puistoaiheiksi. Pertunsuoran ja Pertuntien uusien pientalojen kohdalta avo-oja tulee esittää puiston puolelle vastaavalla hulevesimerkinnällä kuin loppuosa ojasta.

Kaavaluonnoksessa rakentamisen alle jää useita Siltalanpuiston ulkoilureittiosuuksia ja puurivejä, jotka joudutaan suunnittelemaan ja rakentamaan uudelleen. Pääreittiverkosto tulee suunnitella jo kaavaluonnosvaiheessa, jotta varmistetaan reittiyhteyksien jatkuvuus. Pääreitit tulee merkitä asemakaavaan. Pääyhteyksien tulee säilyä ja niiden tulee olla selkeitä ja helposti löydettävissä. Peltokyläntie-Suutarilantien välinen tärkeä viheryhteys kapenee huomattavasti. Puistoalueen ja reittien mitoitusta tulee tarkastella erityisesti kohdissa, joissa on otettava huomioon hulevesiuomat, jotta hulevesistrategian mukainen vesien käsittely olisi mahdollista. Pertunpellonraitin päästä jatkuva yhteys puiston pohjoisosaan on liian ahdas reittien ja avo-ojan kannalta. Lisäksi ulkoilureittiyhteys Pläsinpellonkujalta puistoon tulee olla selkeämpi ja puistoon ohjaavampi.

Puiston toimivuuden ja ylläpidon kannalta viheralueen tulee olla muodoltaan mieluiten mahdollisimman laaja ja yhtenäinen alue. Reittejä ja toimintoja on vaikea järjestää kapeisiin puistonurkkauksiin ja -suikaleisiin. Siltalanpuiston nykyiset puistopalvelut jäävät pääosin rakentamisen alle. Toimintojen uudelleen sijoittelu joudutaan tarkastelemaan puistosuunnittelun yhteydessä, esimerkiksi leikkipaikka nykyisellä sijainnillaan jää ahtaaksi. Asuinkortteleiden tiivistyminen ja piha-alueiden pieneneminen tuovat lisävaatimuksia yleisten alueiden palveluille ja toiminnoille. Koirapuistopalvelut sijoittuvat jo nykyisellään lähelle asutusta, mutta palvelu on tärkeä asukkaille ja sen toivotaan säilyvän.

Pienipiirteisen katurakentamisen lisäksi kaavan toteuttaminen edellyttää mittavia investointeja Siltalanpuiston avo-ojaverkoston ja käytäväverkoston muutoksiin. Puistorakentamisen lähivuosien erittäin niukat taloudelliset resurssit huomioiden alueelle tulee varata rahoitusta tonttien ja uusien katujen pohjavahvistusten tekemiseen sekä Siltalanpuiston oja- ja käytävämuutosten rakentamiseen. Toimenpiteet ovat välttämättömiä uusien tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseksi.

Rakennusviraston edustajat osallistuvat mielellään yleisten alueiden reittien ja toimintojen sijoittamisen suunnitteluun.

Lisätiedot

Eeva Rapola, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39542

eeva.rapola(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 28.10.2013

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 2.10.2013

Kaupunginmuseo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. Suunnittelualueeseen kuuluu Suutarilan Siltamäessä oleva Siltalanpuisto ja sitä ympäröivät asuinkorttelit. Aluetta rajoittavat Kirkonkyläntie, Tapaninkyläntie, Suutarilantie, Peltokyläntie ja Siltakyläntie.

Suunnittelualue on pääosin puistoa ja 1980-luvulla rakennettua pienkerrostalovaltaista asuntoaluetta. Siltalanpuiston laidoille on suunnitteilla uusia asuinkerros- ja pientalotontteja. Samalla on tutkittu, onko nykyisillä tonteilla täydentämismahdollisuuksia.

Kaavaluonnoksessa uusia omakotitalo-, pientalo- ja rivitalo sekä kerrostalotontteja esitetään lähinnä puistoalueen laidoille. Joitakin olevia asuinrakennustontteja täydennetään rivitaloilla ja kerrostaloilla. Siltalanpuiston alue pienenee jonkin verran täydennysrakentamisen yhteydessä. Puiston keskeinen alue, sen nykyiset toiminnat ja viheryhteydet tulee säilyttää edelleenkin.

19.6.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot

Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566